Les Competències

Mètode de resolució de problemes Les últimes avaluacions aplicades al sistema educatiu han posat de manifest la necessitat de replantejar els mètodes i les pràctiques d’ensenyament vigents amb la finalitat d’enfortir el desenvolupament de les habilitats, les destreses i les competències que els estudiants necessitaran al llarg de la seva vida. En aquest context, Santillana presenta una col·lecció de quaderns de matemàtiques com una eina que es proposa contribuir, amb un nou model didàctic , al desenvolupament de les competències matemàtiques . El mètode DECA (DEstreses, CApacitats) consta de sis quaderns de 1r a 6è de Primària, i està basat en un nou sistema per reforçar i refermar un dels objectius fonamentals d’aquesta etapa: aprendre a resoldre problemes de matemàtiques. El sistema de treball DECA es fonamenta en els tres puntals bàsics per a la resolució de problemes. Llegir i comprendre l’enunciat. Reflexionar i decidir la millor solució. Resoldre el problema. DECA ES0000000047026 763139_Cdno_problemas_1_GRUP _46386 Aquestquadernpermetdesenvolupar lesdestreses i leshabilitatsnecessàriesper comprendre lesdiferents partsd’unproblema,analitzar les relacionsentreelles i resoldreambèxitdiferents tipusdeproblemes. Lamillorade la competènciamatemàtica redundarà positivamenten l’aprenentatgede l’alumnat, l’ajudaràa sortir-se’nen la sevavidaquotidiana idespertarà,amés, el seu interèsper lesmatemàtiques. Aquestmaterial formapartd’una col·leccióde quadernsdestinatsa reforçardosaspectesessencials de1rde l’EducacióPrimària: la comprensió lectora i la resoluciódeproblemes. ES0000000047026763139_Cdno_problemas_1_GRUP_46386.indd 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=