Projecte Construint mons Primària

PRIMÀRIA Coneix-nemés sobre

El projecte Construint mons té com a objectiu ĀűĬ educar persones åŧƚĜĬĜÆų±ÚåŸ Ĝ ŧƚå ±ÏƋƚĠĹ Şåų ±ÏŅĹŸåčƚĜų åĬ Ææ ÏŅĵƜØ ŞåųŸŅĹåŸ× • Indagadores i analítiques • Informades i cultes • 7IǼI\MZIW M GV¸XMUYIW • Bones comunicadores • (SPzPEFSVEHSVIW M TEVXMGMTEXMZIW • Compromeses i ètiques • (VIEXMZIW • Respectuoses i amb una mentalitat oberta T’AFEGEIXES ACONSTRUIR MONS MILLORS?

• Transmissió de la informació en formats diversos: textos, imatges, recursos audiovisuals… • Activitats de nivells diferents i enfocament en el llibre de l’alumnat. • Avaluació formativa i detecció primerenca HI HMǻGYPXEXW • Programa de reforç. • Clubs d’enriquiment. • Personalització del llibre de l’alumnat en el material del professorat i a l’Aula Virtual. Utilitzem la tecnologia en un sentit doble: • El projecte desenvolupa la competència digital de l’alumnat, un saber fonamental en el món actual. ƽ *R IP TVSNIGXI WƶETVSǻXE PE potència de la tecnologia com a eina: • Diversitat i quantitat de recursos digitals, com a eines de motivació i de millora de l’aprenentatge. • Activitats interactives amb traça. • Personalització del llibre de l’alumnat a l’Aula Virtual. Presentem un projecte basat en l’evidència. La seva concepció i els seus elements constitutius recullen les aportacions principals de la neuroeducació i les ciències de l’aprenentatge, a més dels plantejaments d’organismes internacionals com la UNESCO, la UE… Evidència Tecnologia Vis huma de l’ed Educ inclu per a t per a AQUESTS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPIS, OBJECTIUS I MOTIVACIONS. AQUESTES SÓN LES NOSTRES IDEES:

Es tracta de comprendre bé per actuar millor. Els mecanismes per aconseguir-ho són: • L’aprenentatge competencial. • L’aprenentatge en contextos reals, rellevants i estimulants per a l’alumnat. • Els ponts transversals i interdisciplinaris. D’acord amb la UNESCO (2016), defensem que l’educació: • Estigui al servei del bé comú i la dignitat humana. • Promogui una educació integral. El projecte es compromet amb l’Agenda 2030 de l’ONU, els ODS i el desenvolupament sostenible. • Pretenem educar ciutadans i ciutadanes globals, compromesos amb si mateixos, amb els altres i amb el planeta, responsables i actius en la construcció d’un món millor. Compromís sió anista ucació Saber Aprenentatge profund i actiu cació siva, totes, a tots En un món de notícies falses, reivindiquem la importància de transmetre saber, de generar un coneixement seriós i fonamentat GMIRX¸ǻGEQIRX Apostem per un saber actualitzat, adequat per comprendre el món d’avui. T’AFEGEIXES ACONSTRUIR MONS MILLORS?

Què aprendran? Una educació integral, renovada, actual Sab Sabe Sabe Saber c EL CURR com a Tallers i Laboratoris IWTIG¸ǻGW • Coneixement i expressió personal i cultural • Valors ciutadans • )IWIRZSPYTEQIRX WSGMEP • Sostenibilitat ambiental Orienten les situacions d’aprenentatge, les tasques i els reptes TEMES NOUS • Alfabetització mediàtica i informacional • Pensament crític • Notícies falses • STEAM Hi intregrem els SABERS NOUS d’una manera senzilla

ber er fer er ser onviure 3 RÍCULUM a base • Valors de respecte per la ZMHE M PE HMKRMXEX LYQERE justícia, no discriminació, WSPMHEVMXEX TEY M RS ZMSP²RGME igualtat, respecte pel medi ambient. • Actituds d’entusiasme, curiositat, compromís, MQEKMREGM¾ MRMGMEXMZE GSRǻER±E obertura, generositat, TIVWIZIVER±E VIWMPM²RGME LSRIWXIHEX WIRWMFMPMXEX responsabilitat, empatia... Un projecte amb una gran càrrega ètica ACTITUDS I VALORS I DESENVOLUPAMENT DEL CARÀCTER • Pensament • Comunicació • Investigació • Creativitat i innovació • Cooperació • Tractament de la informació i cultura digital • Autogestió i aprenentatge Habilitats de: En les activitats, els verbs destacats permeten saber l’habilitat que ajuden a desenvolupar COMPETÈNCIES PER AL S. XXI I HABILITATS PER A LA VIDA

1 Ruta d’aprenentatge 4 per construir un món millor • Presentació de la situació d’aprenentatge per despertar Ĭ± ÏƚųĜŅŸĜƋ±Ƌ Úå Ĭű±ĬƚĵűƋØ Ú埱Ā±ĹƋěĬŅ ± üŅųĵƚĬ±ų ŞųåčƚĹƋåŸ Ĝ ĘĜŞŋƋåŸĜŸ Ĝ ± ÏŅĵޱųƋĜųěĬåŸ ±ĵÆ åĬŸ ÏŅĵޱĹƼŸ Ĝ ĬåŸ ÏŅĵޱĹƼåŸţ • Presa de consciència de la situació o del problema que ŞĬ±ĹƋåģ± Ĭ± ƚĹĜƋ±Ƌţ 2 • Aprenentatge dels sabers bàsics ųåĬ±ÏĜŅűƋŸ ±ĵÆ Ĭ± ŸĜƋƚ±ÏĜņ Úű±ŞųåĹåĹƋ±Ƌčå× • ŅĹÏåŞƋåŸ • {ųŅÏåÚĜĵåĹƋŸ • Actituds • Desenvolupament del pensament i de les emocionsţ Aprenentatge real, viu i per a la vida ±Ú± ƚĹĜƋ±Ƌ ÚĜÚºÏƋĜϱ ŸűŅųč±ĹĜƋDŽ± åĹƋŅųĹ Úűƚű situació d’aprenentatgeţ XåŸ ƚĹĜƋ±ƋŸ ÚĜÚºÏƋĜŧƚåŸ ŸåčƚĜų±Ĺ aquesta ruta×

5 • Pas a l’acció. „ű±ŞĬĜŧƚåĹ åĬŸ Ÿ±ÆåųŸ ŧƚå ŸűʱŠ±ŞųìŸ åĹ tasques ÏŅĵŞĬåƻåŸ ųåĬ±ÏĜŅűÚåŸ ±ĵÆ Ĭ± ŸĜƋƚ±ÏĜņ Úű±ŞųåĹåĹƋ±Ƌčåţ • Competències del segle ȘȘȄ. Els åŸƋƚÚĜ±ĹƋŸ ÚåŸåĹƴŅĬƚޱų±Ĺ ĬåŸ ŸåƴåŸ Ę±ÆĜĬĜƋ±ƋŸ Úűinvestigació, pensament, creativitat, comunicació, cooperació i tecnologiaţ 3 4 • (SRWSPMHEGM¾ ǻREP • Valoració personal del que s’ha après: ĵåƋ±ÏŅčĹĜÏĜņ Ĝ ±ƚƋŅÏŅĹåĜƻåĵåĹƋţ • Ara tria tu: espai de ŞåųŸŅűĬĜƋDŽ±ÏĜņ Úå Ĭű±ŞųåĹåĹƋ±Ƌčåţ eĬ ĀűĬ Úå ϱڱ ƋųĜĵåŸƋųå åŸ ü±ųº ƚĹ projecte de treball en equip Şåų ŸƚŞåų±ų ƚĹ ųåŞƋåØ ŧƚå ±ģƚÚ±ųº ± ÏŅĹŸƋųƚĜų ƚĹ ĵņĹ ĵĜĬĬŅų åĹƋųå ƋŅƋŸţ eŧƚåŸƋŸ ųåŞƋåŸ ƋųĜĵåŸƋų±ĬŸ åŸƋ±Ĺ åĹüŅϱƋŸ åĹ ƚĹ k%„ Ĝ ŞŅÚåĹ ±ÆŅųÚ±ųěŸå ÚåŸ Úűƚű ĵ±ƋìųĜ± ÏŅĹÏųåƋ± Ņ Ææ ĵĜƋģ±ĹÓ±ĹƋ ĬåŸ ÚĜüåųåĹƋŸ ºųååŸ ÏŅĹüŅųĵ±ĹƋ ƚĹ ŞųŅģåÏƋå čĬŅƱĬ Úå ÏƚųŸţ UN PROJECTE INNOVADOR, MOTIVADOR I COMPROMÈS AMB EL FUTUR. ALINEATAMB LANOVA LLEI D’EDUCACIÓ

Recursos per al professorat LLIBRE ANOTAT PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA 6 • Reproducció del llibre de l’alumnat amb propostes metodològiques i les WSPYGMSRW HI PIW EGXMZMXEXW • Programacions, enfocaments metodològics RSYW ZMRGYPEGM¾ EQF EPXVIW àrees... • Llista de recursos digitals associats a cada situació d’aprenentatge • Suggeriments de programació QYPXMRMZIPP • &GXMZMXEXW M XEWUYIW TIV personalitzar el llibre de l’alumnat • +MX\IW HI VIJSV± • Tasques d’enriquiment • Disponible en format Word

7 • Quadern amb idees d’elements útils i senzills que pots «construir» per millorar i transformar l’aula, com ara un IQSGM½QIXVI YR TSX HI PƶEQEFMPMXEX YR GEPIRHEVM HƶERMZIVWEVMW etc. (20 elements en total). I no et perdis la nostra proposta «Enginy a l’aula» AVALUACIÓ 360° • 5VSZIW HƶEZEPYEGM¾ GSQTIXIRGMEP (inicial, contínua i trimestral). En format Word. • Dianes • Rúbriques dels racons de l’oratòria, de la lectura... • *WGEPIW HI ZEPSVEGM¾ • 1PMWXIW HI GSRXVSP S ZIVMǻGEGM¾

Avaluació formativa 8 9R WMWXIQE HƶEZEPYEGM¾ GSQTPIX UYI IX TIVQIXVª EZEPYEV • Totes les fases del procés educatiu • Continguts, competències i actituds • Amb una gran diversitat d’instruments • Tenint en compte la participació HI PƶIWXYHMERX QEXIM\ E XVEZ³W HI PE coavaluació entre iguals i l’autoavaluació AVALUACIÓ 360°, AVALUAR PER APRENDRE MILLOR 36 Escala de valoració del repte trimestral Escala de valoració del quadern Diana d’actituds Proves d’avaluació del trimestre Escala de valoració entre iguals Rutine pensa Autoavaluació Avaluació trimestral Dianes d’autoavaluació de competències Avalua Avaluació

9 60° Rúbriques per als tallers i laboratoris Rúbriques per als racons Escala de valoració «Passa a l’acció» es de ment Llista d’acarament del treball cooperatiu Prova d’avaluació de la unitat Avaluació contínua Qüestionaris i avaluacions inicials Portafolis ació de diagnòstic ó ǻ nal d’unitat

Àrees 1 0 LLENGUA CATALANA MATERIAL PER A L’ALUMNAT • 1PIRKYE IR HSW ZSPYQW en espiral, amb pàgines microperforades i 4 forats • En els llibres de 3r i 5è s’inclou un apartat de literatura, «Llegeixo i creo», i un apartat HI ZEPSVW nConec i valoro» • El llibre de 1r es lliura juntament amb el quadern «Amb les mans», que inclou material manipulatiu per a l’aprenentatge dels sons i les lletres

1 1 RECURSOS PER AL PROFESSORAT • Llibre anotat: reproducció del llibre de l’alumnat amb suggeriments i solucions • &ZEPYEGM¾ GSQTIXIRGMEP } • 5IVWSREPMX^EGM¾ HI PƶETVIRIRXEXKI ǻX\IW HI VIJSV± i tasques d’enriquiment • «Enginy a l’aula»

Àrees 1 2 LLENGUA CATALANA MATERIAL D’AULA • Mural de l’abecedari • Làmines de comunicació oral • )½QMRS SVXSKVªǻG • Dòmino de paraules • Pictogrames per formar oracions • Targetes d’imatges • Targetes de paraules • Joc de les lletres • 1ªQMRIW HƶEYPE HƶSVXSKVEǻE ZMWYEP i d’intercomprensió • Quaderns amb targetes de joc • 6YEHIVR TIV E PƶI\TVIWWM¾ SVEP M PƶI\TVIWWM¾ escrita • Llibre rondallaire • Tauler de joc 1r 3r 5è • 1ªQMRIW HƶEYPE HƶSVXSKVEǻE ZMWYEP i d’intercomprensió • 6YEHIVR HƶI\TVIWWM¾ SVEP • 8EYPIV HI GSRNYKEGMSRW M SVXSKVEǻE • Material per al tauler de joc

1 3 • *R JSVQEX ;SVH HMWTSRMFPI E I ZSGEGM¾R MATERIAL DIGITAL Inclou diferents tipus de recursos digitals ZMRGYPEXW EP PPMFVI Z¸HISW TVIWIRXEGMSRW GER±SRW VIWYQW EGXMZMXEXW MRXIVEGXMZIW NSGW QETIW ZMWYEPWƾ L L I BR EMÈD I A PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA Recursos per al professorat disponibles a e-vocación

Àrees 1 4 MATERIAL PER A L’ALUMNAT LLENGUA CASTELLANA SÈRIE ACENTOS Proposta de Llengua castellana per treballar-la curricularment com a segona llengua.

1 5 MATERIAL PER A L’ALUMNAT LLENGUA CASTELLANA • Lengua 3 i 5 en format trimestralitzat «Motxilla lleugera» • Lengua 1 «En marcha» HSW ZSPYQW • Lengua 1 «Primeros pasos» IR HSW ZSPYQW STGMSRW pauta i quadrícula) • Itineraris de lectura. Cada llibre HI PIGXYVE IWXª JSVQEX TIV ZYMX MXMRIVEVMW PIGXSVW EQF XI\XSW literaris adequats als interessos i necessitats de cada curs. • Quaderns trimestrals • El llibre de 1r es lliura juntament amb el quadern «Con las manos», que inclou material manipulatiu per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.

1 6 LLENGUA CASTELLANA RECURSOS PER AL PROFESSORAT • Llibre anotat: reproducció del llibre de l’alumnat amb suggeriments i solucions • &ZEPYEGM¾ GSQTIXIRGMEP } • 5IVWSREPMX^EGM¾ HI PƶETVIRIRXEXKI ǻX\IW HI VIJSV± i tasques d’enriquiment • n(LMWTEW TEVE IP EYPE~ MATERIAL D’AULA • Fris de l’abecedari • Làmina de comunicació oral • Targetes de síl·labes • Targetes d’imatges • Targetes de paraules • Jocs de cartes rondallaires • 1ªQMRE MRXIVEGXMZE HƶSVXSKVEǻE ZMWYEP • El joc de les paraules • Aprenem a debatre • 6Y² ZIYW$ (SQ ³W$ MQEXKIW TIV JIV descripcions) 1r 3r 5è • Conjugant • Pistes per informar-te bé • 5EVIPPW SVXSKVªǻGW PªQMRIW HI TEVIPPIW HI TEVEYPIW UYI TVIWIRXIR HMǻGYPXEX SVXSKVªǻGE • *R ZIY EPXE EGXMZMXEXW VªTMHIW HI VIWSPYGM¾ oral) L ÀM I NES D ’AUL A Àrees

1 7 • *R JSVQEX ;SVH HMWTSRMFPI E I ZSGEGM¾R MATERIAL DIGITAL Inclou diferents tipus de recursos digitals ZMRGYPEXW EP PPMFVI Z¸HISW TVIWIRXEGMSRW GER±SRW VIWYQW EGXMZMXEXW MRXIVEGXMZIW NSGW QETIW ZMWYEPWƾ L L I BR EMÈD I A Recursos per al professorat disponibles a e-vocación PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

MATERIAL PER A L’ALUMNAT MATEMÀTIQUES 1 8 • 1PMFVI TIV E PƶEPYQREX IR ZSPYQ ÅRMG • Matemàtiques 1 en espiral, amb pàgines microperforades i 4 forats • El llibre de en 1r inclou el quadern «Amb les mans» i material manipulatiu Àrees

MATERIAL DIGITAL 1 9 L L I BR EMÈD I A Inclou diferents tipus de recursos digitals ZMRGYPEXW EP PPMFVI Z¸HISW TVIWIRXEGMSRW GER±SRW VIWYQW EGXMZMXEXW MRXIVEGXMZIW NSGW QETIW ZMWYEPWƾ

2 0 MATEMÀTIQUES RECURSOS PER AL PROFESSORAT MATERIAL D’AULA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA • Bossa de material manipulatiu que conté: • 1 rellotge analògic • QYVEP HI FYX\EUYIW • XEVKIXIW HI RSQFVIW WMKRIW ǻKYVIW • Monedes de plàstic • 'MXPPIXW HI TETIV KVYM\YX • 10 jocs de reglets Cuisenaire de plàstic • 10 daus de mida mitjana • ǻKYVIW KISQ²XVMUYIW TPªWXMG UYEHVEX triangle, cercle, rectangle i rombe, cinc de cada • 50 cubs inseribles multilink • PªQMRE UYEHV¸GYPE TPEWXMǻGEHE 1r • Llibre anotat en el 1r curs • «Pas a pas» per a 3r i 5è • &ZEPYEGM¾ } • Personalització de l’aprenentatge • «Enginy a l’aula» • *R JSVQEX ;SVH HMWTSRMFPI E I ZSGEGM¾R Àrees

2 1 • Rellotge analògic (base cartó) • Monedes de plàstic • Bitllets de paper • Reglets Cuisenaire (paper) • Cintes mètriques • Pòster taula de multiplicar • Pòster quadrícula • Centenes, desenes i unitats • Targetes numèriques del 0 al 9 • /SGW HI TSP¸KSRW HIW HI XVMERKPIW ǻRW E LI\ªKSRW TIGIW IR XSXEP • Dòmino taules de multiplicar • Làmines quadrícula A4 • Tangram • Pòster quadrícula • Targetes numèriques del 0 al 9 • /SGW HI TSP¸KSRW HIW HI XVMERKPIW ǻRW E LI\ªKSRW de cartó o plàstic. 40 peces en total • Joc de cossos geomètrics en plàstic transparent • Llibre de miralls • Làmines de quadrícula A4 • Dòmino de fraccions • Baralla de fraccions, decimals i percentatges • Baralla d’unitats de mesura • Cercles de fraccions 3r 5è Recursos per al professorat disponibles a e-vocación 01/01 1 1 5 5 6 6 12 12 11 11 8 8 2 2 1 2 2 3

2 2 MATERIAL PER A L’ALUMNAT CONEIXEMENT DEL MEDI • 1PMFVI TIV E PƶEPYQREX IR ZSPYQ ÅRMG • (SRIM\IQIRX HIP QIHM IR IWTMVEP EQF TªKMRIW microperforades i 4 forats • El llibre inclou el quadern «Diari d’aprenentatge» en tots els cursos • El llibre de 5è inclou un Atles )IWGSFVIM\ PE RSWXVE W²VMI de quaderns «L’essencial» Àrees

2 3 RECURSOS PER AL PROFESSORAT MATERIAL DIGITAL • Llibre anotat • &ZEPYEGM¾ } • Personalització de l’aprenentatge • «Enginy a l’aula» Recursos per al professorat disponibles a e-vocación L L I BR EMÈD I A Inclou diferents tipus de recursos digitals ZMRGYPEXW EP PPMFVI Z¸HISW TVIWIRXEGMSRW GER±SRW VIWYQW EGXMZMXEXW MRXIVEGXMZIW NSGW QETIW ZMWYEPWƾ

CONEIXEMENT DEL MEDI 2 4 LÀMINES D’AULA • &RMQEPW ZIVXIFVEXW • &RMQEPW MRZIVXIFVEXW • Les plantes • El cicle de l’aigua • Paisatges de muntanya, plana i costa 3r • Làmines digitals 1r PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA • *R JSVQEX ;SVH HMWTSRMFPI E I ZSGEGM¾R Àrees

)Ĭ ĹŅŸƋųå ŞųŅģåÏƋå XFX Şåų ± ŅĹåĜƻåĵåĹƋ del medi {åų ± ĵæŸ ĜĹüŅųĵ±ÏĜņ ÏŅĹŸƚĬƋ± santillana.cat/clil 2 5 • Els cinc regnes • La nutrició • *P GERZM GPMQªXMG • L’economia circular • La línia del temps de les IHEXW HI PE LMWX½VME 5è

MATERIAL PER A L’ALUMNAT EDUCACIÓ PLÀSTICA 2 6 MATERIAL PER AL PROFESSORAT • Guia amb suggeriments didàctics • Llibre per a l’alumnat Recursos per al professorat disponibles a e-vocación )Ĭ ĹŅŸƋųå ŞųŅģåÏƋå XFX Şåų ± eųƋŸ ¼ ų±üƋŸ {åų ± ĵæŸ ĜĹüŅųĵ±ÏĜņ ÏŅĹŸƚĬƋ± santillana.cat/clil Àrees

MATERIAL PER A L’ALUMNAT MATERIAL PER AL PROFESSORAT EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS 2 7 • Guia amb suggeriments didàctics • Llibre per a l’alumnat MATERIAL DIGITAL L L I BR EMÈD I A Consulta els nostres GEXªPIKW IWTIG¸ǻGW per a Música i Religió catòlica

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA 2 8 e ĵæŸØ EduPack åƋ ü±ÏĜĬĜƋ±× ě ŅĹƋ±ÏƋ±ų ÚĜųåÏƋ±ĵåĹƋ ±ĵÆ åĬ Ƌåƚ ÚåĬåč±Ƌ Ņ ÚåĬåč±Ú± ÏŅĵåųÏĜ±Ĭ Úå „±ĹƋĜĬĬ±Ĺ±Ø ĵĜƋģ±ĹÓ±ĹƋ ƚĹ üŅųĵƚĬ±ųĜØ Şåų ± ŧƚ±ĬŸåƴŅĬ ÏŅĹŸƚĬƋ± ŸŅÆųå åĬŸ ĹŅŸƋųåŸ ĵ±ƋåųĜ±ĬŸţ ě eÏÏåÚĜų ±Ĭ ϱƋºĬåč åĹ {%8ţ ě ŅĵޱųƋĜų åĬŸ ĵ±ƋåųĜ±ĬŸ Şåų œĘ±ƋŸeŞŞØ ÏŅųųåƚ åĬåÏƋųŋĹĜÏ Ĝ ‰ƵĜƋƋåųţ Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! %åŸÏŅÆųåĜƻ Şåų ±Ĭ Ƌåƚ ĹĜƴåĬĬ åÚƚϱƋĜƚØ ÏƚųŸxŅŸ Ĝ ºųååŸØ ĬűŅüåųƋ± ŞåÚ±čŋčĜϱ Úå „±ĹƋĜĬĬ±Ĺ± Şåų ±Ĭ ÏƚųŸ ƴĜĹåĹƋţ EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment!

E D U P A C K 2 0 2 2 2 9 åÚƚޱÏĩţϱƋ

Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes. 3 0

3 1 e-vocacion.cat El programa de fidelització per a mestres clients de Santillana Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada àrea. Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos:

3 2

1688094 santillana.cat CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (districte econòmic Plaça d’Europa) 08908 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.es ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=