Geografia i Història ESO i Batxillerat CM

GEOGRAFIA I HISTÒRIA Coneix-nemés sobre ESO - BATXILLERAT

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPIS, OBJECTIUS I MOTIVACIONS. AQUESTES SÓN LES NOSTRES IDEES: PERQUÈ VIVIM EN UN MÓN PLE DE REPTES Transmissió de la informació en diferents formats: textos, imatges, recursos audiovisuals… • Activitats de diferent nivell i enfocament al llibre de l’alumnat. • Avaluació formativa. • Fitxes de reforç. • Fitxes d’enriquiment. • Personalització del llibre de l’alumnat a la nostra Aula Virtual. Fem servir la tecnologia en un doble sentit: • El projecte desenvolupa la competència digital de l’alumnat, un saber fonamental al món actual. • En el projecte s’aprofita la potència de la tecnologia com a eina: • Diversitat i quantitat de recursos digitals, com un element de motivació i de millora de l’aprenentatge. • Activitats interactives amb traça. • Accés al llibre de l’alumnat mitjançant Aula Virtual. Presentem un projecte basat en l’evidència. La seva concepció i els elements que el componen recullen les principals aportacions de la neuroeducació i les ciències de l’aprenentatge, a més dels plantejaments d’organismes internacionals com la Unesco o la UE. Evidència 1 5 6 7 Tecnologia Vis human de l’edu Educa inclusiv a totes, tot

Es tracta de comprendre bé per actuar millor. Els mecanismes per aconseguir-ho són: • L’aprenentatge competencial. • L’aprenentatge en contextos reals, rellevants i estimulants per a l’alumnat. • Els ponts transversals i interdisciplinaris. D’acord amb la Unesco (2016), defensem que l’educació: • Estigui al servei del bé comú i la dignitat humana. • Promogui una educació integral. 1 2 3 4 5 Compromís sió nística ucació Saber Aprenentatge profund i actiu ació va, per , per a ts En un món de fake news, reivindiquem la importància de transmetre saber, de generar coneixement seriós i científicament fonamentat. Apostem per un saber actualitzat, adequat per comprendre el món d’avui. El projecte es compromet amb l’Agenda 2030 de l’ONU, els ODS i el desenvolupament sostenible. • Pretenem educar ciutadanes i ciutadans globals, compromesos amb ells mateixos, amb els altres i amb el planeta, responsables i actius en la construcció d’un món millor.

7 4 6 3 5 2 1 Materials flexibles per cobrir les teves necessitats a la teva manera Transforma les classes en una experiència d’aprenentatge motivadora, real, actual. Programa fàcilment Corregeix ràpidament Avalua de manera formativa Potencia les classes i motiva l’alumnat Integra noves metodologies en la pràctica habitual Millora l’estudi de l’alumnat a casa Atén la diversitat de l’alumnat i personalitza les classes • Tasques en situacions reals • Reptes, projectes • Vídeos • Galeries d’imatges • Línies de temps interactives • Hotspots (làmines interactives) • Documents descarregables • Activitats interactives • Vídeos • Galeries d’imatges • Línies de temps interactives • Hotspots (làmines interactives) • Documents descarregables • Activitats interactives • Activitats amb traça • Fes les teves pròpies versions i envia-les a l’alumnat. • Situacions d’aprenentatge • Reptes • ODS • Rutines de pensament • Cert o fals • Claus per repassar • Rutines de pensament • Em poso a prova • Valoro el que he après • El diari d’aprenentatge • Activitats variades de diferents nivells de dificultat que s’adapten a les diferents maneres d’aprendre LLIBRE LLIBREMÈDIA

3 APP AVALUACIÓ PDA BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Proves d’avaluació interactives • Ludificació • Ludificació • Eina en línia per fer tests senzills de manera instantània a l’aula amb feedback automàtic • Crea els teus propis tests i envia’ls. • En format Word modificable • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Recursos Batxillerat: • Va ser notícia • La història contemporània en el cinema • La memòria històrica • La història contemporània en la literatura • Solucionari

4 4 1 2 • Vincula els reptes inicials de cada unitat als Objectius de Desenvolupament Sostenible i inclou nombroses activitats de Consciència mediambiental. • La secció Estudio un cas presenta exemples de situacions reals per aplicar-hi els coneixements. La petjada ecològica; Les grans migracions, un fenomen actual?... QUE ENSENYA A PENSAR • Presenta propostes de treball que fan visible el pensament. A Em poso a prova els estudiants aprenen a organitzar les idees i a aplicar els coneixements a contextos reals. • La secció Penso críticament desenvolupa la capacitat d’anàlisi dels estudiants i els ensenya a contrastar la informació abans d’emetre un judici. • El Diari d’aprenentatge que acompanya el llibre proporciona eines per aprendre a estudiar. • Introdueix els estudiants en el mètode científic proposant-los recerques senzilles a la secció Explora. UN PROJECTE CONNECTAT AMB EL MÓN REAL • Contribueix a la resolució de problemes actuals: les unitats comencen amb la proposta d’un repte social. Gestionem els recursos hídrics de manera sostenible? Geografia

5 3 UN PROJECTE INNOVADOR, MOTIVADOR I COMPROMÈS AMB EL FUTUR ALINEAT AMB LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ i Història METODOLOGIES ACTIVES • Un microprojecte quan acaba cada unitat convida els estudiants a buscar solucions per resoldre el repte inicial. • Les activitats d’Espai digital fan servir la tecnologia com una eina per millorar les nostres decisions. • La secció Aprenc a mirar ajuda a desxifrar els missatges visuals i a donar-los sentit. • Les activitats de Consciència social i Consciència mediambiental desenvolupen valors que conformaran els estudiants com a ciutadans responsables. PROPER ALS INTERESSOS DE L’ALUMNAT • La secció La geografia o la història en la meva vida posa en valor la importància d’aquestes matèries com a part de la vida quotidiana. • Proposa Activitats de debat sobre temes d’actualitat, amb la finalitat de generar una consciència individual i social. Aplica les noves formes d’aprendre (treball col·laboratiu, rutines i destreses de pensament, ABP). Ensenya tècniques fonamentals de la geografia i la història a la secció Kit d’eines. Desenvolupa la competència espacial mitjançant l’anàlisi i la interpretació de mapes. Fes servir la tecnologia com a eina de coneixement (objectes 3D que faciliten l’aprenentatge i cartografia digital per a l’anàlisi del territori). Destaca el paper de les dones en la història de la humanitat. I MOLT MÉS:

6 RECURSOS PER A L’ALUMNAT • Llibre de l’alumnat • Diari d’aprenentatge Resums, mapes visuals i organitzadors gràfics per facilitar l’aprenentatge dels sabers bàsics, alhora que s’exerciten les tècniques d’estudi • Atles • Mapes d’història • Mapes de geografia • Vídeos • Galeries d’imatges • Línies del temps interactives • Hotspots (làmines interactives) • Documents descarregables • Activitats interactives L L I BR EMÈD I A Material per a l’alumnat ESO El nostre projecte CLIL per a Geography and History Per a més informació consulta: santillana.cat/clil

7 L L I BR EMÈD I A Recursos del professorat disponibles a e-vocación • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat • Proves d’avaluació senzilles i interactives • Avaluació inicial i final per unitat • Feedback immediat i automàtic que permet la presa de decisions • Dinàmiques de ludificació • Proves que es poden fer a l’aula i també es poden assignar per fer a casa • El docent podrà crear els seus propis qüestionaris RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Nova app que et permetrà comprovar el nivell dels estudiants i generar dinàmiques divertides a classe. Material per al professorat ESO • Reforç i suport • Enriquiment i ampliació • Proves d’avaluació per unitat (dos nivells) • Autoavaluació • Solucionari de les avaluacions R ECUR SOS D I DÀCT I CS En format Word a e-vocación Adaptada a la LOMLOE P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A SOLUC I ONAR I Solucionari del llibre de l’alumnat

1 2 3 8 Reflexiona sobre un aspecte de la vida quotidiana, vinculat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Compromet-te amb els ODS i contribueix al desenvolupament sostenible. Accepta el repte proposat a partir de la situació d’aprenentatge. Aprèn amb textos clars i amb tota la potència del llenguatge visual: dibuixos, mapes, línies de temps... Cada unitat presenta a l’alumnat aquesta seqüència de treball: Organitza la informació i aplica els sabers bàsics a diferents contextos i situacions en les activitats que trobaràs a Em poso a prova. Entrena la ment: practica Rutines de pensament que potenciaran la reflexió. Avalua’t: pren consciència del que has après i de com has construït els teus coneixements. El punt de partida: la situació d’aprenentatge Construeix el teu coneixement: els sabers bàsics Consolida el que has après: posa’t a prova Itinerari didàctic ESO (model de 1r ESO) Fes servir les claus per repassar i assegurar-te que has comprès els sabers. Pensa, estableix connexions i expressa’t amb esperit crític. Treballa com un especialista. Per fer-ho, disposes d’un Kit d’eines en què trobaràs els procediments fonamentals de l’àrea. Explora casos, personatges i altres aspectes d’interès que ampliïn el teu coneixement del món.

4 5 Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. 9 Estableix connexions amb la teva vida, amb els teus interessos. Troba el vincle entre el que has après i el món al qual pertanys a La geografia o la història en la meva vida. Pensa críticament. A la secció Faig servir informació responsablement hi trobaràs propostes per aprendre a produir informació veraç i desmuntar fake news i mites. Analitza i contrasta diferents punts de vista i realitat que contribuiran perquè comprenguis la diversitat del món on vius a Comprenc perspectives. No t’aturis. Actua. Passa a l’acció, enfronta’t al repte proposat i contribueix a construir altres mons més sostenibles, més equitatius, més justos. Practica les destreses: les competències específiques Passa a l'acció: enfronta’t a un repte

1 0 RECURSOS PER A L’ALUMNAT • Llibre de l’alumnat • Quadern «L’art de la història contemporània» Material per a l’alumnat Batxillerat Serveix de suport a l’alumnat perquè, mitjançant la mirada dels artistes, comprengui l’art com a memòria i testimoni de cada època

1 1 Recursos del professorat disponibles a e-vocación • Pràctiques • Reforç i suport • Enriquiment i ampliació • Proves d’avaluació per unitat (dos nivells) • Autoavaluació R ECUR SOS D I DÀCT I CS RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT En format Word a e-vocación. Adaptada a la LOMLOE P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A Material per al professorat Batxillerat L L I BR E D I G I TA L • Reproducció del llibre de l’alumnat SOLUC I ONAR I Solucionari del llibre de l’alumnat

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment! 1 2

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat 1 3

1 4 Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes.

1 5 e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada matèria. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos: El programa de fidelització per a professors i professores clients de Santillana

1 6

1687980 santillana.cat CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (districte econòmic Plaça d’Europa) 08908 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.es ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=