Matematiques ESO i Batxillerat CM

MATEMÀTIQUES Coneix-nemés sobre ESO - BATXILLERAT

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPIS, OBJECTIUS I MOTIVACIONS. AQUESTES SÓN LES NOSTRES IDEES: PERQUÈ VIVIM EN UN MÓN PLE DE REPTES Transmissió de la informació en diferents formats: textos, imatges, recursos audiovisuals… • Activitats de diferent nivell i enfocament al llibre de l’alumnat. • Avaluació formativa. • Fitxes de reforç. • Fitxes d’enriquiment. • Personalització del llibre de l’alumnat a la nostra Aula Virtual. Fem servir la tecnologia en un doble sentit: • El projecte desenvolupa la competència digital de l’alumnat, un saber fonamental al món actual. • En el projecte s’aprofita la potència de la tecnologia com a eina: • Diversitat i quantitat de recursos digitals, com un element de motivació i de millora de l’aprenentatge. • Activitats interactives amb traça. • Accés al llibre de l’alumnat mitjançant Aula Virtual. Presentem un projecte basat en l’evidència. La seva concepció i els elements que el componen recullen les principals aportacions de la neuroeducació i les ciències de l’aprenentatge, a més dels plantejaments d’organismes internacionals com la Unesco o la UE. Evidència 1 5 6 7 Tecnologia Vis human de l’edu Educa inclusiv a totes, tot

Es tracta de comprendre bé per actuar millor. Els mecanismes per aconseguir-ho són: • L’aprenentatge competencial. • L’aprenentatge en contextos reals, rellevants i estimulants per a l’alumnat. • Els ponts transversals i interdisciplinaris. D’acord amb la Unesco (2016), defensem que l’educació: • Estigui al servei del bé comú i la dignitat humana. • Promogui una educació integral. El projecte es compromet amb l’Agenda 2030 de l’ONU, els ODS i el desenvolupament sostenible. • Pretenem educar ciutadanes i ciutadans globals, compromesos amb ells mateixos, amb els altres i amb el planeta, responsables i actius en la construcció d’un món millor. 1 2 3 4 5 Compromís sió nística ucació Saber Aprenentatge profund i actiu ació va, per , per a ts En un món de fake news, reivindiquem la importància de transmetre saber, de generar coneixement seriós i científicament fonamentat. Apostem per un saber actualitzat, adequat per comprendre el món d’avui.

Millora l’estudi de l’alumnat a casa 7 4 6 3 5 2 1 Materials flexibles per cobrir les teves necessitats a la teva manera Transforma les classes en una experiència d’aprenentatge motivadora, real, actual. • Procediments i destreses matemàtiques «pas a pas» • Situacions d’aprenentatge • Fake news • Matemàtiques i altres àrees de coneixement • Breu història de les matemàtiques i algunes de les seves protagonistes • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Activitats Geogebra • Fes les teves pròpies versions i envia-les a l’alumnat. • Pensament crític • Raonament lògic • Consciència de les perspectives • Activitats amb traça • Autoavaluació en totes les unitats • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Activitats Geogebra • Continguts i destreses plantejats «pas a pas» amb activitats per estudiar de manera autònoma • Activitats diverses i divertides amb tipologies i nivells de dificultat diferents LLIBRE LLIBREMÈDIA Programa fàcilment Corregeix ràpidament Avalua de manera formativa Potencia les classes i motiva l’alumnat Integra noves metodologies en la pràctica habitual Atén la diversitat de l’alumnat i personalitza les classes

3 APP AVALUACIÓ PDA BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Ludificació • Ludificació • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Crea els teus propis tests i envia’ls. • Curiositats matemàtiques • Literatura i matemàtiques • Jocs matemàtics • Olimpíades matemàtiques • Solucionari i desenvolupament de les activitats del llibre • Solucions numèriques del llibre de l’alumnat (disponible només per al professorat) • Joc de cartes (en format paper i digital) • En format Word modificable • Eina en línia per fer tests senzills de manera instantània a l’aula amb feedback automàtic • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Proves d’avaluació interactives • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment

1 4 DIVERSITAT EN EL CARÀCTER DE LES ACTIVITATS • Desafiaments matemàtics. Activitats que es poden resoldre sense coneixements matemàtics formals. • Repte. Activitats en què cal dominar els continguts de la unitat per resoldre-les, aplicant-hi el raonament i la lògica. • Joc. Activitats per parelles o grups en què es treballen els continguts en un entorn lúdic. • Investiga. Activitats orientades a la recerca de propietats matemàtiques amb exemples proposats pels estudiants. • Inventa. Activitats en què l’estudiant ha de crear la seva resposta en funció d’unes condicions prèvies. • Activitats flaix. Activitats immediates que es poden treballar de manera oral a classe amb tot el grup. • Càlcul mental. Activitats que es poden resoldre mentalment. • Internet. Activitats que, per resoldre-les, cal buscar dades en fonts externes. AUTONOMIA EN L’APRENENTATGE • Hi predomina la pràctica amb exemples i activitats resoltes. • Desenvolupa les destreses bàsiques pas a pas. • Nombroses activitats per unitat classificades per criteris d’avaluació i per continguts.

5 3 2 Matemàtiques Ludificació S’hi inclouen, com a material del professorat, les bases per poder abordar la dinàmica de classe mitjançant un joc de recompenses, obtenció de punts, i nivells que donen accés a privilegis relacionats amb el dia a dia a l’aula. I AMB POSSIBILITAT DE: Utilització de les TIC • Activitats amb Geogebra. Plantilles de Geogebra que permetran al docent explicar de manera dinàmica i interactiva alguns continguts de cada unitat. • JAAAAZZ, una nova eina en línia pensada per fer tests senzills de manera instantània a l’aula. MATEMÀTIQUES EN CONTEXTOS REALS • A cada unitat s’inclou una Situació d’aprenentatge que se centra en aspectes reals i en què l’aplicació dels continguts apresos permet als estudiants comprendre-la i poder analitzar-la amb sentit crític. • Es proposen activitats en què s’han d’aplicar els continguts de la unitats a diferents àmbits del saber: naturalesa, arquitectura, tecnologia, etc. • A la secció Fake news es convida els estudiants a fer servir els continguts apresos per analitzar amb pensament crític la veracitat de notícies, comentaris i opinions generalitzades del nostre món. UN PROJECTE INNOVADOR, MOTIVADOR I COMPROMÈS AMB EL FUTUR. ALINEAT AMB LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ

6 Material per a l’alumnat ESO RECURSOS PER A L’ALUMNAT • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats Geogebra • Activitats interactives L L I BR EMÈD I A • Llibre per a l’alumnat • El llibre per a l’alumnat s’acompanya del quadern «Breu història de les matemàtiques i algunes de les seves protagonistes».

Recursos del professorat disponibles a e-vocación 7 • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat L L I BR EMÈD I A • Proves d’avaluació senzilles i interactives • Avaluació inicial i final per unitat • Feedback automàtic i immediat que permet la presa de decisions • Proves variades • Dinàmiques de ludificació • Proves que es poden fer a l’aula i també es poden assignar per fer a casa RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Nova app que et permetrà comprovar el nivell dels estudiants i generar dinàmiques divertides a classe. Material per al professorat ESO • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Solucionari de les avaluacions R ECUR SOS D I DÀCT I CS • Joc de cartes senzill amb orientacions per a obtenir punts i nivells • Cartes de privilegis LUD I F I CAC I Ó En format Word a e-vocación SOLUC I ONAR I Resolució completa de totes les activitats del llibre de l’alumne P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A

1 2 8 Cada unitat presenta a l’alumnat aquesta seqüència de treball: Itinerari didàctic ESO (model de 1r ESO) T’hi atreveixes?, fes servir l’enginy i el raonament per resoldre el desafiament matemàtic que et proposem a l’inici de la unitat. Recorda els continguts que ja saps i que et seran útils per a la unitat. Avalua aquests coneixements resolent les activitats proposades. Aprèn a partir de textos clars i estructurats. Consolida aquests sabers mitjançant els exemples inclosos per a cada contingut. Desenvolupa el pensament computacional aprenent, pas a pas, les destreses bàsiques. Posa a prova els teus coneixements i ajuda’t del raonament matemàtic per resoldre el desafiament. Obtindràs resultats inesperats! Practica, aplica i reflexiona sobre els coneixements que has adquirit resolent les activitats. El punt de partida: el desafiament matemàtic Construeix el teu coneixement: els sabers bàsics Treballa els continguts que has après resolent activitats de tota mena: jocs, inventa, esbrina, reptes, activitats flaix. Pots resoldre aquestes activitats amb càlcul mental, fent servir Geogebra, buscant algun tipus d’informació a Internet… 3Consolida el que has après: activitats finals

9 Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Enfronta’t a les fake news. Fes servir els continguts apresos per analitzar la veracitat de notícies, comentaris i opinions generalitzades del nostre món. Aplica els continguts que has estudiat a situacions de la teva vida quotidiana relacionades amb els ODS i amb diferents àmbits del saber: matemàtiques i naturalesa, arquitectura, consum, vida saludable... 4Practica les destreses: resol problemes reals Repassa els sabers bàsics de la unitat. Avalua el que has après resolent les activitats que es proposen a l’Autoavaluació. Identifica les teves emocions i gestiona-les acceptant l’error com una part de l’aprenentatge. 6Avalua el que has après: autoavaluació 5 Comprèn i analitza amb sentit crític situacions reals aplicant-hi els continguts que has après per abordar-les de manera global. Passa a l’acció: Situació d’aprenentatge

1 0 RECURSOS PER A L’ALUMNAT Material per a l’alumnat Batxillerat • El llibre per a l’alumnat s’acompanya del quadern «El que has de saber de Secundària». • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats Geogebra • Activitats interactives L L I BR EMÈD I A

1 1 • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat L L I BR EMÈD I A RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Recursos del professorat disponibles a e-vocación Material per al professorat Batxillerat • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Solucionari de les avaluacions • Jocs matemàtics • Olimpíades matemàtiques • Literatura i matemàtiques R ECUR SOS D I DÀCT I CS En format Word a e-vocación SOLUC I ONAR I Resolució completa de totes les activitats del llibre de l’alumnat P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment! 1 2

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat 1 3

1 4 Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes.

1 5 e-vocacion.cat Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada matèria. Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos: El programa de fidelització per a professors i professores clients de Santillana

1 6

1687976 santillana.cat CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (districte econòmic Plaça d’Europa) 08908 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.es ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=