Fisica i Quimica ESO i Batxillerat CM Illes Balears

FÍSICA I QUÍMICA Coneix-nemés sobre ESO - BATXILLERAT

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPIS, OBJECTIUS I MOTIVACIONS. AQUESTES SÓN LES NOSTRES IDEES: PERQUÈ VIVIM EN UN MÓN PLE DE REPTES Transmissió de la informació en diferents formats: textos, imatges, recursos audiovisuals… • Activitats de diferent nivell i enfocament al llibre de l’alumnat. • Avaluació formativa. • Fitxes de reforç. • Fitxes d’enriquiment. • Personalització del llibre de l’alumnat a la nostra Aula Virtual. Feim servir la tecnologia en un doble sentit: • El projecte desenvolupa la competència digital de l’alumnat, un saber fonamental al món actual. • En el projecte s’aprofita la potència de la tecnologia com a eina: • Diversitat i quantitat de recursos digitals, com un element de motivació i de millora de l’aprenentatge. • Activitats interactives amb traça. • Accés al llibre de l’alumnat mitjançant Aula Virtual. Presentam un projecte basat en l’evidència. La seva concepció i els elements que el componen recullen les principals aportacions de la neuroeducació i les ciències de l’aprenentatge, a més dels plantejaments d’organismes internacionals com la Unesco o la UE. Evidència 1 5 6 7 Tecnologia Vis human de l’edu Educa inclusiv a totes, tot

Es tracta de comprendre bé per actuar millor. Els mecanismes per aconseguir-ho són: • L’aprenentatge competencial. • L’aprenentatge en contextos reals, rellevants i estimulants per a l’alumnat. • Els ponts transversals i interdisciplinaris. D’acord amb la Unesco (2016), defensem que l’educació: • Estigui al servei del bé comú i la dignitat humana. • Promogui una educació integral. El projecte es compromet amb l’Agenda 2030 de l’ONU, els ODS i el desenvolupament sostenible. • Pretenem educar ciutadanes i ciutadans globals, compromesos amb ells mateixos, amb els altres i amb el planeta, responsables i actius en la construcció d’un món millor. 1 2 3 4 5 Compromís sió nística ucació Saber Aprenentatge profund i actiu ació va, per , per a ts En un món de fake news, reivindicam la importància de transmetre saber, de generar coneixement seriós i científicament fonamentat. Apostam per un saber actualitzat, adequat per comprendre el món d’avui.

Materials flexibles per cobrir les teves necessitats a la teva manera Transforma les classes en una experiència d’aprenentatge motivadora, real, actual. 7 4 6 3 5 2 1 LLIBRE LLIBREMÈDIA Programa fàcilment Corregeix ràpidament Avalua de manera formativa Potencia les classes i motiva l’alumnat Integra noves metodologies en la pràctica habitual Millora l’estudi de l’alumnat a casa Atén la diversitat de l’alumnat i personalitza les classes • Tasques en situacions reals • Reptes, projectes • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Vídeos • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Activitats amb traça • Fes les teves pròpies versions i envia-les a l’alumnat. • Tasques cooperatives • Microprojectes • Experiments • Recerques • Debats • Activitats de diferents nivells de dificultat. • Organitzadors de la informació que ajuden a comprendre millor • Repassos de continguts previs de matemàtiques, física i química

3 APP AVALUACIÓ PDA BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Proves d’avaluació interactives • Ludificació • Ludificació • Eina en línia per fer tests senzills de manera instantània a l’aula amb feedback automàtic • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Crea els teus propis tests i envia’ls. Recursos didàctics: • Exemples i problemes resolts • Competència matemàtica • Més problemes • Solucionari • En format Word modificable

2 1 4 Física i METODOLOGIA BASADA EN REPTES QUE DEFINEIXEN UNA SITUACIÓ D’APRENENTATGE • Cada unitat didàctica està plantejada com un projecte científic en què s’aborda un repte que guia l’adquisició de sabers bàsics i el desenvolupament de les competències necessàries. • L’alumnat necessita aprendre sabers bàsics per resoldre el repte i per assolir les competències específiques. • Fomenta la creativitat de l’alumnat i el treball cooperatiu, amb un producte final que es pot divulgar. • Tot plantejat de manera que el material també es pugui fer servir amb una metodologia més tradicional. CONTINGUTS CONNECTATS AMB LA REALITAT • Es tracta que l’alumnat comprengui com és el món real i els reptes que planteja. • Més relació amb la realitat de l’alumnat. Amb exemples propers i reals. • Al començament de cada unitat hi ha un repàs de coneixements necessaris (de física, química, matemàtiques...). • Se centra l’atenció en sabers bàsics per a l’aprenentatge de l’alumnat. • Continguts ben organitzats amb moltes il·lustracions, esquemes, fotografies, infografies...

3 5 Química I MOLT MÉS: UN PROJECTE INNOVADOR, MOTIVADOR I COMPROMÈS AMB EL FUTUR. ALINEAT AMB LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ CIÈNCIA PRÀCTICA PLANTEJADA AMB: • Exemples resolts: n’hi ha molts al llarg de la unitat i en les activitats de repàs. • Activitats de recerca: relacionen els continguts curriculars amb el repte. Plantejades per adquirir coneixements necessaris per a la resolució del repte. • Activitats d’organització: repassen els continguts bàsics de la unitat amb diferents tècniques d’estudi. • Activitats de comprensió: apliquen el que han après: • Relacionant continguts diferents: de la unitat entre si, d’altres unitats, d’altres àrees i d’altres àmbits de la vida. • Analitzant notícies actuals i presentant perfils professionals. Igualtat de gènere Treballa la igualtat de gènere, tenint en compte els principis bàsics de la coeducació. Exposa i valora les aportacions de les dones en l’àmbit de la ciència. Cert o fals Apartat integrat en els continguts on s’analitzen informacions falses, mites, llegendes urbanes, fake news… Millorar el món Planteja un repte per unitat relacionat amb algun dels objectius de desenvolupament sostenible.

6 El nostre projecte CLIL per a Physics and Chemistry Per a més informació consulta: santillana.cat/clil RECURSOS PER A L’ALUMNAT Material per a l’alumnat ESO L L I BR EMÈD I A • Presentacions • Activitats interactives • Animacions GeoGebra • Vídeos d’experiències i expositius • Línies de temps • Fotogaleries • Imatges amb retolació (hotspot) • Endevinalles • Recursos 3D • Llibre de l’alumnat S’acompanya del quadern Avenços científics del segle XXI per a 3r d’ESO per comprendre la importància de la ciència en la nostra societat.

7 Nova app que et permetrà comprovar el nivell dels teus estudiants i generar dinàmiques divertides a classe. L L I BR EMÈD I A RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT SOLUC I ONAR I En format Word a e-vocación Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A Recursos del professorat disponibles a e-vocación • Reforç i suport • Enriquiment i ampliació • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Autoavaluació • Solucionari de les avaluacions R ECUR SOS D I DÀCT I CS • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat • Proves d’avaluació interactives • Feedback automàtic i immediat que permet la persa de decisions • Proves variades • Dinàmiques de ludificació • Proves que es poden fer a l’aula i també es poden assignar per fer a casa Material per al professorat ESO

8 1 2 3 Itinerari didàctic ESO (model de 3r ESO) Cada unitat presenta a l’alumnat aquesta seqüència de treball: La situació d’aprenentatge. El repte Un ODS i les seves metes Les competències específiques Esprem-te el cervell per recordar el que saps. Fes memòria dels coneixements que has adquirit en altres cursos, en altres unitats o en les teves pròpies experiències. Utilitza el repàs inicial, revisa el que ja saps i relaciona aquests sabers amb el que aprendràs. Observa i aprèn. Analitza exemples resolts, després aplica-hi el que has après i resol problemes. Esbrina, pensa i respon les qüestions que t’ajudaran a resoldre el repte i a adquirir les competències específiques. Pensa i expressa’t amb esperit crític a partir de les diferents activitats proposades. Reflexiona sobre un aspecte de la vida quotidiana i posa’t al lloc dels personatges que el presenten. Accepta el repte proposat a partir de la situació d’aprenentatge. Contribueix resolent el repte a complir una o diverses metes d’un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

9 4 5 6 Els sabers bàsics Les activitats finals Difon el repte El llibre inclou un annex de formulació que t’ajudarà a comprendre la nomenclatura química Aprèn els sabers bàsics a partir de textos clars i de tota la potència del llenguatge visual: fotografies, dibuixos, infografies... Experimenta i duu a terme pràctiques senzilles. Resol aquests procediments aplicant el que has après. Pensa críticament. Debat sobre la veracitat d’aquests continguts. A la secció Cert o fals? hi trobaràs propostes per aprendre a produir informació veraç i desmuntar fake news i mites. No t’aturis. Acaba el repte, comunica el que has aconseguit a les persones que t’envolten i comparteix els resultats amb el teu entorn proper. D’aquesta manera contribuiràs a la construcció d’un món millor per a totes les persones. Estableix connexions entre la física i la química i altres branques del saber. Contribuiran perquè comprenguis la diversitat del món on vius. Organitza la informació i aplica els sabers bàsics a diferents contextos i situacions en les activitats que trobaràs a Organitz i comprov el que he après. Pensa críticament. Analitza una notícia i respon les preguntes que potenciaran la reflexió i faran visible el teu pensament.

1 0 L L I BR E D I G I TA L RECURSOS PER A L’ALUMNAT Material per a l’alumnat Batxillerat

1 1 L L I BR E D I G I TA L SOLUC I ONAR I En format Word a e-vocación P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A • Problemes resolts • Més problemes • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Solucionari de les avaluacions • Competència matemàtica R ECUR SOS D I DÀCT I CS Material per al professorat Batxillerat RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT Solucionari del llibre de l’alumnat Recursos del professorat disponibles a e-vocación

1 2 Esquema de la unitat Batxillerat Una imatge i un text inicials presenten la unitat. Algunes preguntes relacionen els continguts amb el que ja s’ha estudiat. D’altres conviden a la reflexió o al debat a partir d’alguna imatge. En el material digital de suport hi trobaràs animacions que faciliten l’assimilació dels continguts. Al llarg de tota la unitat s’inclouen nombrosos exemples resolts, numèrics o no, que ajuden a posar en pràctica els conceptes exposats. Les activitats acompanyen el treball dels pròxims continguts. Abans de tractar els continguts de cada unitat, en el repàs inicial es recorden continguts de matemàtiques, física o química. Els continguts es presenten d’una manera visual i amb molts esquemes i organitzadors.

1 3 Les activitats finals consoliden els continguts i permeten relacionar uns coneixements amb uns altres i elaborar una anàlisi més profunda. Algunes pàgines inclouen procediments o experiències per aprendre d’una manera activa. S’hi mostra pas a pas el treball que cal seguir. Després de les activitats finals, un resum recopila els continguts més rellevants que s’acaben d’estudiar. A la secció Aplic el que he après s’hi inclouen continguts pràctics relacionats amb la unitat. La secció Perfil professional presenta algunes professions relacionades amb els continguts de la unitat.

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment! 1 4

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat 1 5

El programa de fidelització per a professors i professores clients de Santillana. Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada matèria. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos: e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes. Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. 1 6

1690651 santillana.cat ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=