Lingua e Literatura Construíndo mundos ESO-Bacharelato

ESO - BACHARELATO LINGUA E LITERATURA Coñecemáis sobre

PORQUEVIVIMOS NUNMUNDO CHEO DE RETOS ESTES SON OS NOSOS PRINCIPIOS, OBXECTIVOS E MOTIVACIÓNS. ESTAS SONAS NOSAS IDEAS: 1 5 6 7 Evidencia Tecnoloxía Visió human da educ Educa inclus para to para to Transmisión da información en distintos formatos: textos, imaxes, recursos audiovisuais… • Actividades de distinto nivel e enfoque no libro do alumnado. • Avaliación formativa. • Fichas de reforzo. • Fichas de enriquecemento. • Personalización do libro do alumnado na nosa Aula Virtual. Utilizamos a tecnoloxía nun dobre sentido: • O proxecto desenvolve a competencia dixital do alumnado, un saber fundamental no mundo actual. • No proxecto aprovéitase a potencia da tecnoloxía como ferramenta: • Diversidade e cantidade de recursos dixitais, como elemento de motivación e de mellora da aprendizaxe. • Actividades interactivas con traza. • Acceso ao libro do alumnado a través da Aula Virtual. Presentamos un proxecto baseado na evidencia. A súa concepción e os seus elementos constitutivos recollen as principais achegas da neuroeducación e as ciencias da aprendizaxe, ademais das formulacións de organismos internacionais como a Unesco ou a UE.

1 2 3 4 5 Compromiso ión nística cación Saber Aprendizaxe profunda e activa ación siva, odas, odos Trátase de comprender ben para actuar mellor. Os mecanismos para conseguilo son: • A aprendizaxe competencial. • A aprendizaxe en contextos reais, relevantes e estimulantes para o alumnado. • As pontes transversais e interdisciplinarias. De acordo coa Unesco (2016) defendemos que a educación debe: • Estar ao servizo do ben común e da dignidade humana. • Promover unha educación integral. O proxecto comprométese coa Axenda 2030 da ONU, os ODS e o desenvolvemento sostible. • Pretendemos educar a cidadás e cidadáns globais, comprometidos consigo mesmos, cos demais e co planeta, responsables e activos na construción dun mundo mellor. Nun mundo de fake news, reivindicamos a importancia de transmitir saber, de xerar coñecemento serio e cientificamente fundamentado. Apostamos por un saber actualizado, axeitado para comprender o mundo de hoxe.

Materiais flexibles para cubrir as túas necesidades ao teu xeito Transforma as túas clases nunha experiencia de aprendizaxe motivadora, real, actual. LIBRO LIBROMEDIA Programa facilmente Corrixe rapidamente Avalía de maneira formativa Potencia as túas clases e motiva o teu alumnado Integra novas metodoloxías na túa práctica habitual Mellora o estudo na casa do teu alumnado Atende a diversidade do teu alumnado e personaliza as túas clases 7 4 6 3 5 2 1 • Lingua práctica • Lingua comunicativa • Lingua conectada con ámbitos temáticos de interese para os adolescentes • Vídeos • Audios • Recursos multimedia • Actividades interactivas • Vídeos • Audios • Recursos multimedia • Actividades interactivas • Actividades con traza • Fai as túas propias versións e envíallelas aos teus alumnos e alumnas • Tarefas cooperativas • Microproxectos • Situacións de aprendizaxe • Itinerarios de lectura • Debates • Actividades con distintos niveis de dificultade

3 APP AVALIACIÓN PDA BIBLIOTECA PROFESORADO • Probas interactivas de avaliación • Gamificación • Gamificación • Ferramenta en liña para realizar test sinxelos de forma instantánea na aula con feedback automático • Probas de avaliación da unidade (dous niveis) • Reforzo e apoio • Ampliación e enriquecemento • Crea os teus propios test e envíaos • Recursos ESO: • Banco de textos cotiáns e literarios • Lingua e fala • Recursos Bacharelato: • Melloro a miña lingua. Exercicios de fonética e fonoloxía • Solucionario • En formatoWord modificable

2 Lingua 4 1 LINGUA COMUNICATIVA, QUE SITÚAAS APRENDIZAXES AO SERVIZO DA INTERACCIÓN ORAL E ESCRITA EN DIFERENTES CONTEXTOS • Con debates, exposicións, presentacións guiadas... para poñer en práctica a competencia comunicativa oral. • Coa realización de carteis, reportaxes, informes, crónicas… para desenvolver o que esixe a competencia comunicativa escrita no noso mundo. • Coa utilización das posibilidades que ofrece o mundo dixital, o material permite crear blogs, vídeos, podcasts, audiolibros… LINGUA PRÁCTICA, QUE APLICAAS APRENDIZAXES • Con situacións de aprendizaxe, que permiten integrar os coñecementos lingüísticos e aplicalos a contextos cotiáns. Aos catro ventos! Atrevédesvos?, Ao oído!, Oda á novidade tecnolóxica… son exemplos de situacións ás que se enfrontarán na aula. • Coa sección Na práctica, que presenta Propostas de traballo que van máis alá das actividades tradicionais e que concretan o aprendido en textos ou situacións cotiás. Analizar, comparar, investigar, crear... son tarefas propias destas propostas que encontrarás nos apartados de Comunicación e Gramática. Analizar discursos de compañeiros, comparar textos, investigar sobre a lingua de signos, crear un cartel para aforrar auga... son algunhas das propostas en que aplicarán as aprendizaxes.

e Literatura 5 3 Con situacións de aprendizaxe que dan sentido ao traballado na aula. Con novas formas de aprender (traballo colaborativo, uso do porfolio persoal...). Cunha selección rigorosa e actualizada dos contidos que contribúen á adquisición dos contidos. Textos escritos expresamente para este proxecto a cargo das escritoras e escritores de máis sona da nosa LIX. Cunha forma diferente de abordar a gramática, que contén actividades de reflexión ao fío da información e que esixe aplicar os conceptos en propostas de traballo prácticas, ligadas á vida cotiá. LINGUA CONECTADA CO MUNDO DE HOXE • Con ámbitos temáticos de interese para os adolescentes. #Iguais e diferentes, #Polo planeta!, #Non á violencia! • Con textos que tratan temas sociais (a igualdade, a non violencia, o respecto polo patrimonio…). • Que aborda os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. • Que se preocupa pola dimensión ética da linguaxe. UN PROXECTO INNOVADOR, MOTIVADOR E COMPROMETIDO CO FUTURO ALIÑADO COANOVA LEI DE EDUCACIÓN

6 • Vídeos • Recursos multimedia • Audios Material para o alumnado L I BROMED I A • Sinxelas probas interactivas de avaliación • Avaliación inicial e final por unidade • Probas variadas • Dinámicas de gamificación • Probas realizables na aula e tamén asignables para a súa realización na casa RECURSOS MULTIMEDIA PARA O PROFESORADO RECURSOS PARA O ALUMNADO Nova app que che permitirá comprobar o nivel dos teus estudantes e xerar dinámicas divertidas na clase. Recursos do profesorado dispoñibles en e-vocación

7 Material para o profesorado • Libro dixital do alumnado • Biblioteca do profesorado • Vídeos de apertura, explicativos e literarios • Presentacións interactivas • Audio das lecturas • Galerías de imaxes • Actividades interactivas • Xerador de fichas de ortografía e fichas de lectura • Conxugador verbal • Chuvia de palabras • Enlaces web complementarios • Reforzo e apoio • Enriquecemento e ampliación • Probas de avaliación da unidade (dous niveis) • Autoavaliación (TEST) • Solucionario avaliacións R ECUR SOS D I DÁCT I COS BIBLIOTECA DO PROFESORADO SOLUC I ONAR I O En formatoWord en e-vocación L I BROMED I A Podes consultar unha unidade didáctica en EduPack. P ROGRAMAC I ÓN D I DÁCT I CA DA AUL A Solucionario do libro do alumnado

1 2 3 8 A partir dun tema de hoxe, próximo á realidade e intereses do alumnado, trabállanse as destrezas comunicativas. #Polo planeta!, #O mar de todos, #Iguais e diferentes ou #Amúsica das palabras son algúns deses temas. Moitos están relacionados cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible e propician a construción dun mundo mellor. Itinerario didáctico (modelo 1.º ESO) Cada unidade presenta ao alumnado esta secuencia de traballo: Un espazo para todos?, Con sentidiño!, Detectives en acción!... son exemplos de situacións que serven para contextualizar e integrar as aprendizaxes e que van permitir, por exemplo, elaborar sinais de pictogramas para facer o centro máis inclusivo, elaborar unha guía para detectar noticias falsas… A competencia lectora, o coñecemento dos diferentes tipos de textos e as súas características, os contidos léxicos, ortográficos e gramaticais convértense en aprendizaxes ao servizo da competencia comunicativa. As Propostas de traballo da sección Na práctica ofrecen a posibilidade de aplicar todo o que se vai aprendendo. Podes consultar unha unidade didáctica en EduPack. Apertura de unidade Contidos Lingua Situación de aprendizaxe. Lingua

4 6 9 7 E ao final de cada trimestre coñecerán a relación que manteñen os falantes coa súa lingua, a través dun observatorio lingüístico en que propoñemos contidos como a diversidade cultural e lingüística, os usos e as actitudes lingüísticas dos falantes de galego, as variedades lingüísticas da nosa lingua ou a relación do galego coa lusofonía. Observatorio lingüístico As características da linguaxe literaria e dos diferentes xéneros, así como o achegamento ao cómic ou banda deseñada forman parte dos contidos que se irán adquirindo este curso. Estes contidos darán a posibilidade de realizar un produto ao finalizar cada unidade. Propoñemos a revisión persoal da aprendizaxe a través de preguntas, da utilización dun porfolio persoal e da aplicación dos coñecementos a un texto. Contidos Literatura 5 Situacións relacionadas co mundo do alumnado vanlle servir de contexto ás súas producións. Van elaborar unha lista de reprodución de cántigas populares, escribir un microrrelato partindo dun anuncio, facer unha presentación dixital de seres da nosa mitoloxía… todo a partir de situacións que os van conectar co mundo da literatura. Situación de aprendizaxe. Literatura Peche de unidade

1 0 RECURSOS PARA O ALUMNADO L I BRO D I X I TA L Bacharelato

1 1 RECURSOS MULTIMEDIA PARA O PROFESORADO BIBLIOTECA DO PROFESORADO L I BRO D I X I TA L • Ideas clave • Ampliación e enriquecemento • Probas de avaliación de unidade (dous niveis) • Autoavaliación • Solucionario das avaliacións R ECUR SOS D I DÁCT I COS SOLUC I ONAR I O En formatoWord en e-vocación P ROGRAMAC I ÓN D I DÁCT I CA DA AUL A Solucionario do libro do alumnado

1 2 Ademais, EduPack facilítache: - Contactar coa túa delegada ou delegado comercial de Santillana de xeito directo, a través dun formulario, para calquera consulta sobre os nosos materiais. - Acceder ao catálogo en PDF. - Compartir os materiais por WhatsApp, correo electrónico e Twitter. O PACK VIRTUAL DE SANTILLANA Accede ao pack que che interese e descarga mostras dos materiais do alumnado, do profesorado e dos contidos dixitais. Así de fácil! Descubre para o teu nivel educativo, curso/s e áreas a oferta pedagóxica de Santillana para o vindeiro curso. EduPack achégache os nosos packs de promoción de xeito dixital!

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es 1 3

1 4 Se es de Santillana, tes que ser de e-vocación En e-vocación encontrarás todo o necesario para as túas clases.

e-vocacion.es 1 5 O programa de fidelidade para profesores e profesoras clientes de Santillana Se xa usas e-vocación... Actualiza os teus datos docentes en A Miña Área Persoal para ter todo o necesario antes de comezar o curso. Un espazo exclusivo onde terás á túa disposición materiais, recursos e experiencias didácticas de cada materia. 1. Entra en e-vocacion.es e preme en Rexístrate. 2. Introduce os teus datos persoais. 3. Introduce os teus datos docentes. 4. Sigue as indicacións ata completar o teu rexistro. 5. Non esquezas confirmar o teu correo electrónico a través do e-mail que recibirás. Se non queres perder todo o necesario para o teu día a día na aula, rexístrate xa seguindo estes pasos:

1 6

1688422 santillana.es GALICIA A Coruña Centro Mans Polígono Pocomaco - Quinta avenida, 91 15190 A Coruña Tel.: 981 08 17 66 Lugo Rúa dos Paxariños, 57 baixo 27002 Lugo Tel.: 982 21 91 20 Ourense Valle Inclán, 3 entreplanta – oficina 2 32004 Ourense Tel.: 988 22 74 73 Vigo Couto de San Honorato, 111 baixo 36204 Vigo Tel.: 986 41 48 22 profesgalicia@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=