Llengua i Literatura ESO i Batxillerat

ESO - BATXILLERAT LLENGUA I LITERATURA Coneix-nemés sobre

Transmissió de la informació en diferents formats: textos, imatges, recursos audiovisuals… • Activitats de diferent nivell i enfocament al llibre de l’alumnat. • Avaluació formativa. • Fitxes de reforç. • Fitxes d’enriquiment. • Personalització del llibre de l’alumnat a la nostra Aula Virtual. Utilitzem la tecnologia en un doble sentit: • El projecte desenvolupa la competència digital de l’alumnat, un saber fonamental en el món actual. • En el projecte s’aprofita la potència de la tecnologia com a eina: • Diversitat i quantitat de recursos digitals, com un element de motivació i de millora de l’aprenentatge. • Activitats interactives amb traça. • Accés al llibre de l’alumnat mitjançant Aula Virtual. Presentem un projecte basat en l’evidència. La seua concepció i els elements que el componen recullen les principals aportacions de la neuroeducació i les ciències de l’aprenentatge, a més dels plantejaments d’organismes internacionals com la Unesco o la UE. Evidència 1 5 6 7 Tecnologia Vis human de l’edu Educa inclusiv a totes, tot AQUESTS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPIS, OBJECTIUS I MOTIVACIONS. AQUESTES SÓN LES NOSTRES IDEES: PERQUÈ VIVIM EN UN MÓN PLE DE REPTES

Es tracta de comprendre bé per a actuar millor. Els mecanismes per a aconseguir-ho són: • L’aprenentatge competencial. • L’aprenentatge en contextos reals, rellevants i estimulants per a l’alumnat. • Els ponts transversals i interdisciplinaris. D’acord amb la Unesco (2016), defensem que l’educació ha de: • Estar al servei del bé comú i la dignitat humana. • Promoure una educació integral. El projecte es compromet amb l’Agenda 2030 de l’ONU, els ODS i el desenvolupament sostenible. • Pretenem educar ciutadanes i ciutadans globals, compromesos amb ells mateixos, amb els altres i amb el planeta, responsables i actius en la construcció d’un món millor. 1 2 3 4 5 Compromís sió nística ucació Saber Aprenentatge profund i actiu ació va, per , per a ts En un món de fake news, reivindiquem la importància de transmetre saber, de generar coneixement seriós i científicament fonamentat. Apostem per un saber actualitzat, adequat per a comprendre el món de hui.

Materials flexibles per cobrir les teues necessitats a la teua manera Transforma les classes en una experiència d’aprenentatge motivadora, real, actual. LLIBRE LLIBREMÈDIA Programa fàcilment Corregeix ràpidament Avalua de manera formativa Potencia les classes i motiva l’alumnat Integra noves metodologies en la pràctica habitual Millora l’estudi de l’alumnat a casa Atén la diversitat de l’alumnat i personalitza les classes 7 4 6 3 5 2 1 • Llengua pràctica • Llengua comunicativa • Llengua connectada amb àmbits temàtics d’interés per als adolescents • Vídeos • Àudios • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Vídeos • Àudios • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Activitats amb traça • Fes les teues pròpies versions i envia-les a l’alumnat. • Tasques cooperatives • Microprojectes • Situacions d’aprenentatge • Debats • Alfabetització mediàtica • Activitats de diferents nivells de dificultat

3 APP AVALUACIÓ PDA BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Proves d’avaluació interactives • Ludificació • Ludificació • Eina en línia per a fer tests senzills de manera instantània a l’aula amb feedback automàtic • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Proves d’autoavaluació • Proves d’avaluació trimestral (dos nivells) • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Crea els teus propis tests i envia’ls. • L’apartat «Per a començar la unitat» presenta suggeriments per a despertar l’interés de l’alumnat • Solucionari • En format Word modificable

2 Llengua 4 1 UN PROJECTE INNOVADOR, MOTIVADOR I COMPROMÉS AMB EL FUTUR ALINEAT AMB LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ LLENGUA COMUNICATIVA, QUE SITUA ELS APRENENTATGES AL SERVEI DE LA INTERACCIÓ ORAL I ESCRITA EN DIFERENTS CONTEXTOS • Amb debats, exposicions, vídeos de YouTube, directes d’Instagram… per a posar en pràctica la competència comunicativa oral. • Amb la realització de fullets, cartells, blogs, entrades d’Instagram… per a desenvolupar el que exigeix la competència comunicativa escrita en el nostre món digitalitzat. • Amb un èmfasi especial en l’ús de les possibilitats que ofereix el món digital, molt pròxim als interessos i la realitat dels adolescents. LLENGUA PRÀCTICA, QUE APLICA ELS APRENENTATGES • Amb situacions d’aprenentatge, que permeten integrar els coneixements lingüístics i aplicar-los a contextos quotidians. • Amb la secció En la pràctica, que presenta propostes de treball que van més enllà de les activitats tradicionals i que concreten el que s’ha aprés en textos o situacions quotidianes. • Analitzar, comparar, investigar, crear… són tasques pròpies d’aquestes propostes que s’inclouen en els apartats de Comunicació, Gramàtica i Vocabulari. Analitzar textos des del punt de vista pragmàtic i de l’eficàcia comunicativa, reescriure discursos perquè siguen més eficaços, crear cartells i textos breus… són alguns dels exemples que es plantegen en aquestes propostes.

i Literatura 5 LLENGUA EMOCIONAL PER A PARLAR DELS SENTIMENTS PROPIS I ENTENDRE EL SENTIMENTS DELS ALTRES • Amb un interés especial pel desenvolupament de la intel·ligència emocional en les activitats comunicatives, perquè els adolescents necessiten expressar com se senten i què els passa. • Amb activitats que porten els adolescents a conéixer-se millor a si mateix i també els companys i les companyes. • Amb activitats al començament de cada unitat que els permeten expressar els sentiments. 3 Amb situacions d’aprenentatge que donen sentit als aprenentatges adquirits. Amb una selecció rigorosa i actualitzada dels continguts que contribueixen a l’adquisició dels sabers bàsics. Amb una organització temàtica de la literatura que permet acostar-s’hi des d’una altra perspectiva. Amb noves maneres d’aprendre: treball col·laboratiu, portafolis personal, rúbriques d’autoavaluació… Amb una forma diferent de tractar els continguts relacionats amb les construccions lingüístiques, amb activitats de reflexió i que exigeixen aplicar els conceptes en propostes de treball pràctiques lligades a la vida quotidiana. 4 LLENGUA CONNECTADA AMB EL MÓN ACTUAL • Amb àmbits temàtics que interessen els adolescents i s’acosten a la seua realitat: demanar ajuda, expressar els seus sentiments, marcar els seus límits… • Amb projectes i situacions d’aprenentatge que tracten temes socials: la bretxa tecnològica, la pobresa, el reciclatge en el xicotet comerç… • Amb activitats i projectes que treballen els Objectius de Desenvolupament Sostenible. • Que es preocupa pel vessant ètic i social de la llengua per a saber desimboldre’s en situacions quotidianes, com ara demanar disculpes o demanar ajuda.

6 Material per a l’alumnat RECURSOS PER A L’ALUMNAT • Vídeos • Recursos multimèdia • Àudios L L I BR EMÈD I A • Proves d’avaluació senzilles i interactives • Amb avaluació inicial i final per unitat • Proves variades • Dinàmiques de ludificació • Proves que es poden fer a l’aula i que també es poden assignar per a fer a casa RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT Nova app que et permetrà comprovar el nivell dels estudiants i generar dinàmiques divertides a classe.

7 Material per al professorat • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat • Vídeos d’obertura, explicatius i complementaris • Presentacions interactives • Àudio de les lectures i de comunicació oral • Generadors interactius • Activitats interactives • Conjugador verbal • Reforç i suport • Enriquiment i ampliació • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Autoavaluació (TEST) • Solucionari de les avaluacions R ECUR SOS D I DÀCT I CS BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT SOLUC I ONAR I En format Word a e-vocación P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A Solucionari del llibre de l’alumnat L L I BR EMÈD I A Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack.

1 2 3 8 Itinerari didàctic (model 1r ESO) Cada unitat presenta a l’alumnat aquesta seqüència de treball: Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Les Situacions d’aprenentatge de Llengua que plantegem contextualitzen l’aprenentatge i et faran descobrir que la llengua és un mecanisme molt poderós per a fer avançar el món. Les desigualtats socials i les relacions amb altres generacions seran el punt de partida de grans reptes. Aprendràs a utilitzar el Vocabulari, la Gramàtica i l’Ortografia com a eines al servei de les produccions orals i escrites i de la comprensió de textos. El vídeo de Connecta amb el tema (inclòs en el Llibremèdia) t’ajudarà a entendre més bé els conceptes gramaticals de la unitat. La secció En la pràctica et permetrà, a través de les Propostes de treball, vincular l’aprenentatge amb usos reals i quotidians. Sabers bàsics. Comunicació Eines lingüístiques Situació d’aprenentatge. Llengua Partiràs d’un tema de hui, un tema pròxim a la teua realitat, als teus interessos... que et permetrà llegir, crear, compartir, aprendre vocabulari... #Em dones una mà?, #Fem les paus, #Et poses límits?... Adquiriràs estratègies necessàries per a la comunicació oral i escrita, i també practicaràs formats nous que proporcionen les tecnologies de la informació. Les Propostes de treball et permetran afrontar situacions reals o simulades de la vida quotidiana.

4 5 6 9 Les característiques del llenguatge i dels gèneres literaris formen part dels sabers bàsics que aniràs adquirint aquest curs. En totes les unitats, les activitats contenen molts textos, procedents d’autors i autores de la literatura juvenil, de diversos gèneres i relacionats amb un mateix Fil temàtic, de manera que, en acabar el curs, pots construirte un Itinerari de lectura que s’adapte als teus gustos i els teus interessos. Al llarg de cada trimestre, portarem a cap dos Projectes a partir dels Reptes de Llengua i Literatura que deriven de les situacions d’aprenentatge. Aquests projectes es relacionen amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i et permetran conéixer les necessitats del teu entorn i posar els sabers bàsics al servei de la comunitat a fi de construir un món millor. Les Situacions d’aprenentatge de Literatura serveixen per a contextualitzar l’aprenentatge i et mostraran que la literatura té un poder molt gran per a fer del món un espai més just i habitable. La pobresa i la falta d’higiene, les relacions amb les persones majors i la importància de la lectura des de menuts són alguns dels punts de partida per a desenvolupar diversos reptes. Sabers bàsics. Literatura Situació d’aprenentatge. Literatura Projectes. Llengua Literatura

1 0 Batxillerat RECURSOS PER A L’ALUMNAT L L I BR E D I G I TA L

1 1 RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT L L I BR E D I G I TA L • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Autoavaluació • Solucionari de les avaluacions R ECUR SOS D I DÀCT I CS SOLUC I ONAR I En format Word a e-vocación P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A Solucionari del llibre de l’alumnat

1 2 Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Itinerari didàctic Batxillerat Cada unitat presenta a l’alumnat aquesta seqüència de treball: 2 Aplica els aspectes lingüístics o literaris treballats en les Activitats, basades en textos de diferents tipus. Construeix coneixement: els sabers bàsics Aprofita els teus coneixements més enllà de l’assignatura. En l’apartat Tens el nivell C1? et proposem una activitat del tipus de les que es plantegen en les proves oficials per al nivell C1 de valencià. 3Prepara’t per a les proves oficials: tens el nivell c1? 1 Punt de partida Reflexiona i planteja interrogants a partir d’un text que et plantejarà una pregunta que pots respondre abans i després de completar la unitat per a comparar: què pensaves abans i què penses després dels sabers adquirits. Aprén a partir d’una gran quantitat d’esquemes i taules que et mostraran, de manera molt visual, els sabers bàsics.

1 3 Coneix, analitza, compara, debat i expressa la teua opinió a partir dels textos literaris. Observar els diferents punts de vista sobre els mateixos temes (amor, mort, dona…) al llarg del temps et permetrà tindre una visió més àmplia del món: sabràs on hem arribat i on ens agradaria arribar. 4 Desenvolupa les teues habilitats: practica les competències específiques 5 Pren consciència dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a partir d’un text on podràs aplicar els sabers bàsics. Anima’t a construir, a partir de les paraules, un món millor. Pots completar l’itinerari amb els annexos Comentar textos i Comentar textos literaris, que t’ensenyaran a analitzar de manera minuciosa i crítica diferents tipus de textos, i l’annex tècniques acadèmiques, que t’aportarà estratègies per a fer esquemes, resums, presentacions, correccions… Un món de reptes: en la pràctica

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA 1 4 A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interesse i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment!

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es 1 5

Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación El programa de fidelització per a professors i professores clients de Santillana. Un espai exclusiu on tindràs a la teua disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada assignatura. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos: 1. Entra a e-vocacion.es i fes clic a Registra-t’hi. 2. Introdueix les teues dades personals. 3. Introdueix les teues dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completes el registre. 5. No t’oblides de confirmar la teua adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. e-vocacion.es Si ja utilitzes e-vocación... Actualitza les teues dades docents a La meua àrea personal perquè tingues tot el que necessites abans de començar el curs. 1 6 A e-vocación trobaràs tot el que necessites per a les classes.

1688396 COMUNITAT VALENCIANA València C/ València, 44 46210 Picanya (València) Tels.: 96 159 43 90 / 96 159 43 91 Alacant Avda. de l’Euro, 31 Polígon industrial “Las Atalayas” 03114 Alacant Tel.: 96 510 15 90 profescv@santillana.es santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=