ECOS Projectes Aprenentage-Servei

Perquè només si coneixem el món el podem canviar Si no tens tota la informació, no pots tenir una opinió formada ECOS Projectes Aprenentatge - Servei Secundària

ÍNDEX QUÈ ÉS ECOS? 2 LA METODOLOGIA D’ECOS 4 LES FASES DE L’APS 5 COM S’ESTRUCTURA CADA PROJECTE? 6 QUÈ OFEREIX ECOS? 7 COM ÉS EL QUADERN D’ACCIÓ? 8 PORTAL WEB I PORTAFOLIS DEL DOCENT 11 EDUPACK 12 E-VOCACIÓN 14 DELEGACIONS COMERCIALS 16 1

Són projectes d’Aprenentatge-Servei (ApS) per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats en l’Agenda 2030. ECOS és un mobilitzador, un pla d’acció orientat a fer possible la sostenibilitat del planeta, la justícia social, la igualtat de gènere..., amb el propòsit de construir un món millor des de l’àmbit escolar. L’ApS és una metodologia participativa i activa que té en compte l’alumnat com a part d’una ciutadania amb responsabilitats cíviques i capaç de millorar el seu entorn. Elaborant projectes d’Aprenentatge-Servei, afavorim que l’alumnat esdevingui un veritable agent del canvi. QUÈ ÉS ECOS? Una proposta d’acció ECOS Projectes Aprenentatge-Servei Secundària 2

• Fa possible el canvi per assolir les metes dels ODS. • Converteix l’alumnat en protagonista del canvi mitjançant un aprenentatge actiu. • Promou el desenvolupament social des del currículum escolar. • Introdueix la metodologia de l’Aprenentatge-Servei a l’aula d’una manera motivadora i enriquidora des del punt de vistaescolar i social. • Afavoreix el bon ambient del centre, a partir de la realització d’experiències escolars reals, que promouen l’acció de l’alumnat i la cooperació entre estudiants, professorat, famílies i comunitat, en benefici d’un projecte comú. • Permet aprenentatges curriculars interdisciplinaris, ja que involucra diversos departaments en el desenvolupament de cada projecte. • ECOS no ofereix respostes, sinó que llança preguntes per mobilitzar l’estudiant a trobar solucions. Aquest procés implica l’aprenentatge curricular de l’estudiant i el desenvolupament d’un pensament crític, flexible i creatiu. Claus d’ECOS Projectes disponibles NOVETAT! 3

LAMETODOLOGIA D’ECOS: l’Aprenentatge-Servei L’Aprenentatge-Servei L’Aprenentatge-Servei és una metodologia que permet abordar els ODS d’una manera funcional, senzilla i pròxima a la realitat docent. Permet unir el compromís social i mediambiental amb l’aprenentatge eficaç de coneixements, habilitats, actituds i valors: aprendre a ser competents i alhora contribuir a millorar l’entorn. • Treballar mitjançant l’ApS promou que els i les estudiants aprenguin més i millor, alhora que els fa conscients de la seva capacitat i responsabilitat com a ciutadans i ciutadanes globals. • Treballar mitjançant ApS permet al professorat assumir nous rols dins de l’aula a fi de liderar el procés de canvi. • Totes les tasques proposades per ECOS compleixen els requeriments fonamentals perquè siguin pràctiques d’ApS coherents i respectuoses. Aprendre serveix i servir dona sentit al que s’ha après. Benvingudes i benvinguts a l’ApS! L’ApS afavoreix que s’aprengui més, ja que es desenvolupa en un context ric, viu i estimulant. 4

LES FASES DE L’APS 1. Fase de disseny i planificació • Visualitzar el disseny del projecte. • Seleccionar el servei i els aprenentatges que desenvoluparà. • Sensibilitzar l’alumnat i assignar les tasques que durà a terme. • Localitzar les entitats amb les quals es pretén col·laborar. 2. Fase d’aplicació i desenvolupament • Dur a terme el servei triat. • Relacionar-se amb les persones i entitats del seu entorn. • Registrar les dades del servei desenvolupat. • Comunicar el projecte i difondre’l. 3. Fase d’avaluació i reflexió • Avaluar els aprenentatges que s’han dut a terme. • Celebrar els assoliments adquirits. • Reflexionar sobre els serveis que s’han fet. • Plantejar nous reptes de l’ApS. Amb ECOS, el docent recorrerà les tres fases de l’ApS, en les quals podrà: ECOS reuneix en tots els seus projectes els requeriments fonamentals de les pràctiques de l’ApS, i així contribueix a assolir els ODS. 5

La nostra estructura ECOS presenta projectes complets, però amb una estructura flexible perquè cada docent o grup de docents puguin fer una proposta pròpia a partir de la definida. • Cada projecte es divideix en quatre serveis: • Cada servei està compost de dues tasques. • Cada tasca es materialitza en una sèrie d’activitats. Aquesta estructura permet: • Que un sol docent dugui a terme el projecte seleccionant les tasques i activitats que vol fer amb cada grup, segons el perfil dels estudiants, els objectius que desitgi assolir i el temps disponible. • Que es pugui fer fàcilment de manera interdisciplinària, distribuint els diversos serveis i tasques entre professors i professores de departaments i matèries diferents. D’aquesta manera, ECOS es pot convertir en un autèntic projecte de centre, o bé pot ser un projecte individual atractiu. COM S’ESTRUCTURA CADA PROJECTE? S2 Analitzar S3 Conèixer S4 Actuar Conscienciar S1 6

Quadern d’acció Publicació de caràcter fungible on l’alumnat recollirà les evidències del seu aprenentatge, els resultats de les seves investigacions, debats, etc., i en el qual podrà avaluar cada tasca. Portal web col·laboratiu En aquest portal el professorat i l’alumnat hi trobaran: • Recursos per a la cerca d’informació i la realització de les tasques. • Espai per a la creació de continguts i l’intercanvi de treballs, experiències i èxits aconseguits. • Dinàmiques de ludificació. Portafolis docent Compost de: • Manual d’Aprenentatge-Servei i la relació que té amb els ODS i amb les habilitats per a la vida. • Suggeriments didàctics de les tasques (seqüències didàctiques, temporització, objectius d’etapa curriculars, relació amb les assignatures, etc.). • Eines d’avaluació. QUÈ OFEREIX ECOS? ECOS ofereix tres eines per fer realitat cadascun dels projectes: 7

COM ÉS EL QUADERN D’ACCIÓ? • Els quatre serveis (Conscienciar / Analitzar / Conèixer / Actuar), amb les tasques i activitats que conformen cadascun d’aquests serveis. • Cada servei s’obre amb un separador: Call to action (CTA), amb informacions i missatges que interpel·len l’alumnat per assolir les metes alineades amb l’ODS que hauran de treballar, i amb possibles reptes per llançar crides a l’acció a les xarxes socials. Introducció Servei 1 Conscienciar Assumir els efectes del canvi climàtic és el primer pas per entendre la necessitat d’actuar i convertir-te en partícip d’aquest Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Durant aquest servei, descobriràs els indicadors principals del canvi climàtic i portaràs a terme una campanya de sensibilització sobre els efectes adversos que l’impacte humà està provocant a la Terra. TASCA 1. Jo no crec en el canvi climàtic TASCA 2. La Terra es desfà Servei 4 Actuar I amb això que has après, què faràs ara? Aquesta és la clau d’aquest servei. L’aprenentatge implica coneixement, però només la seva aplicació possibilita el desenvolupament. Aquí posaràs en marxa els aprenentatges adquirits per liderar el canvi i oferir solucions reals, sostenibles i viables, amb un impacte mediambiental positiu. TASCA 7. La triple «R» TASCA 8. La Cimera pel Clima Servei 4 Actuar T2 A5 A4 A3 A2 A1 A1 A6 A5 A4 A3 A2 T1 T8 A5 A4 A3 A2 A1 A5 A4 A3 A2 A1 T7 Servei 1 Conscienciar Acció climàtica Serveis, tasques i activitats Pla d’acció 12 Servei 2 Analitzar Estudiar l’impacte real de les nostres accions és la millor manera de conscienciar-nos de la necessitat de ser respectuosos amb el medi ambient. Aquest servei proposa descobrir els mecanismes de consum de la societat global, i posa èmfasi en l’aigua, l’energia, els aliments i els productes tèxtils, així com la gestió de residus i el transport, amb la petjada ecològica que tot això genera. TASCA 3. La petjada ecològica TASCA 4. Consumir bé: aquesta és la qüestió Servei 3 Conèixer Descobrir altres possibilitats de vida sostenible incrementa les perspectives d’acció climàtica. Hi ha nombroses pràctiques socials de consum que serveixen d’exemple per generar alternatives més sostenibles. Els camins que faciliten l’accés a peu a les escoles en alguns llocs són un exemple que les petites accions poden generar un gran impacte. TASCA 5. Les energies sostenibles TASCA 6. Creant el canvi Servei 2 Analitzar T4 A5 A4 A3 A2 A1 A5 A4 A3 A2 A1 T3 T6 A5 A4 A3 A2 A1 A5 A4 A3 A2 A1 T5 Servei 3 Conèixer 13 El quadern de l’alumnat conté els elements següents: • Una introducció on es presenta a l’alumnat l’objectiu de desenvolupament sostenible al qual contribuiran en el projecte, els seus referents més significatius al llarg de la història, així com les metes i accions concretes que hauran de desenvolupar. Introducció Jo Utilitzar menys el cotxe i anar a peu, amb bicicleta o amb transport públic. Fer un ús responsable de l’aigua, especialment de l’aigua calenta. Comprar només el menjar que necessito. Utilitzar bosses i ampolles reutilitzables. Intentar consumir productes reutilitzables. Generar menys deixalles, especialment plàstics, per evitar que acabin a l’oceà. Desconnectar el televisor, l’ordinador i els electrodomèstics quan no els faig servir. Ajustar el termòstat i no abusar de la calefacció ni de l’aire condicionat. Em comprometo amb l’ODS 13 a... 9 Cada vuit minuts s’aboquen al mar 96 tones de plàstic! Et quedaràs mirant-ho un minut més? Conscienciar Servei 1 8

• Les fitxes de les tasques; és a dir, l’espai on l’estudiant escriurà les respostes de les activitats plantejades. Aquestes tasques, que tenen un clar enfocament competencial, s’associen als aprenentatges de les diferents matèries i a les habilitats per a la vida que promouen les Nacions Unides. • Al final de cada activitat hi haurà indicacions perquè l’estudiant comparteixi el seu treball al portal web col·laboratiu. • L’autoavaluació. Cada tasca s’acompanya d’una rúbrica que permet a l’alumnat avaluar totes les activitats que la componen, a fi que reflexioni sobre el propi aprenentatge i les àrees de millora. Conec el concepte d’escalfament global i puc accedir a diverses fonts contrastades per corroborar-lo. Conec el concepte d’escalfament global i sé explicar-lo amb alguna evidència. Sé què és l’escalfament global, però no en tinc evidències clares. No em queda gaire clar què és l’escalfament global. Sé què són el canvi climàtic i l’escalfament global, i les seves causes i conseqüències. Sé què són el canvi climàtic i l’escalfament global. Sé què és el canvi climàtic però em costa definir l’escalfament global. Em costa definir què són el canvi climàtic i l’escalfament global. Soc conscient de l’emergència climàtica que vivim, conec els mitjans per reduir-ne els efectes i contribueixo a fer-ho. Soc conscient de l’emergència climàtica que vivim i conec els mitjans per reduir-ne els efectes. Entenc l’emergència climàtica, però no sé ben bé com incidir-hi. Dubto sobre l’emergència climàtica. EXPERT 4 AVANÇAT 3 APRENENT 2 NOVELL 1 NOTA ACTIVITAT 1 La Terra s’escalfa ACTIVITAT 2 Què ens desfà? Efectes del desgel ACTIVITAT 3 Emergència climàtica SERVEI 1 TASCA 2 La Terra es desfà Autoavaluació 38 Conec la relació entre el canvi climàtic i els moviments migratoris, les causes i els efectes que produeixen, i reflexiono sobre com evitar-ne l’impacte negatiu. Conec la relació entre el canvi climàtic i els moviments migratoris, i les causes i els efectes que produeixen. Conec la relació entre el canvi climàtic i els moviments migratoris. Desconec la relació entre el canvi climàtic i els moviments migratoris. Conec els motius pels quals s’impulsa el moviment Fridays For Future i he posat en marxa accions per sumar-m’hi. Conec els motius pels quals s’impulsa el moviment Fridays For Future i col·laboro amb altres persones a posar en marxa accions que s’hi relacionen. Conec els motius pels quals s’impulsa el moviment Fridays For Future. Conec algun dels motius pels quals s’impulsa el moviment Fridays For Future. ACTIVITAT 4 Un país desert: migracions climàtiques ACTIVITAT 5 Fridays For Future EXPERT 4 AVANÇAT 3 APRENENT 2 NOVELL 1 NOTA 39 32 Un país desert: migracions climàtiques ACTIVITAT 4 SERVEI 1 TASCA 2 La Terra es desfà Segons l’Organització Internacional per les Migracions, si no som capaços de pal·liar l’emergència climàtica, l’any 2050 hi pot haver fins a 200 milions de potencials migrants climàtics, una xifra que supera les migracions actuals a causa de conflictes armats i per raons econòmiques. L’últim estudi del Centre de Monitoratge de Desplaçaments Interns apunta que l’any 2018 hi va haver 17 milions de desplaçaments relacionats amb els efectes del canvi climàtic i les condicions meteorològiques extremes. Per què migren les persones? Investiga les raons per les quals decideixen o es veuen obligades a fer-ho, i completa la infografia. Causes de la migració Com son les persones que migren? Descriu el perfil que creus que s'aproxima més, segons les dades que has consultat. 33 Un país desert: migracions climàtiques ACTIVITAT 4 SERVEI 1 TASCA 2 La Terra es desfà En grup, consulteu els recursos proposats per descobrir quines zones poden ser amarades d’aigua per l’augment del nivell del mar i com serà el clima de les principals ciutats l’any 2050 si continuem igual. Qui haurà de migrar i cap a on el 2050, si no canviem? Dibuixa en un mapa els fluxos migratoris previstos per d’aquí a tres dècades si no evitem el canvi climàtic. Disposes de diverses eines per fer-ho. Notes Publica el mapa que has creat amb els fluxos migratoris provocats pel canvi climàtic i les conclusions que n’has tret després de fer-ho. Tips per publicar en el portal Aquest no és un llibre de text corrent. És un quadern d’acció. 9

Aquesta estructura flexible i modular permet adequar la temporització a les necessitats de professores i professors o a les del centre. • El projecte es pot portar a terme al llarg de tot el curs, fent una activitat o diverses durant cada setmana. • També es pot fer en un moment concret, per exemple, al juny, dedicant la majoria del temps escolar a la realització del projecte. 110 Passaport • Cognoms • Nom • Nacionalitat • Data de naixement • Lloc de naixement Fotografia Passaport Passport 111 TASCA 1 TASCA 3 TASCA 5 TASCA 8 TASCA 4 TASCA 7 TASCA 2 TASCA 6 • L’apartat Passaport és un mapa de seguiment del projecte en el qual l’alumnat podrà assenyalar els seus avanços amb els stickers o adhesius amb missatges proactius, que inclou també el quadern d’acció. • Les pàgines finals del quadern contenen l’apartat I ara què?, en el qual es convida l’alumnat a reflectir quina serà, quan acabi el projecte, la seva postura respecte de l’ODS treballat. 102 I ara què? Ara que has après i conegut la realitat sobre els ODS i l’acció climàtica, què faràs? Fes servir aquests fulls per expressar lliurement els teus pensaments mitjançant textos, gràfics, esbossos, imatges o tot el que et vingui de gust. Què creus que és el més important de tot el que has fet? Si et concedissin tres desitjos, en faries servir algun per incidir en el clima? Quin consell donaries a una persona que vulgui participar en l’ODS 13: Acció climàtica? Si fossis presidenta o president, alcalde o alcaldessa, directora o director d’una empresa, tindries alguna consideració sobre l’acció climàtica? Quin món t’agradaria rebre de la teva família? Quin voldries deixar a les properes generacions? I ara què? COM ÉS EL QUADERN D’ACCIÓ? 10

PORTAL WEB I PORTAFOLIS DEL DOCENT EL PORTAL WEB COL·LABORATIU Amb una versió per al docent i una altra per a l’alumnat, i amb les funcions següents: Portal del docent Permet al professorat: • Configurar un projecte propi d’AprenentatgeServei, d’acord amb les necessitats de cada aula, amb totes les possibilitats que hem vist. • Fer possible el treball coordinat de diversos docents en un mateix projecte. • Consultar el treball de l’alumnat i qualificar-lo. Portal de l’alumnat • Proporciona recursos multimèdia relacionats amb les activitats de cada projecte i informació sobre els ODS. • Permet publicar els treballs fets, consultar els de la resta de la classe i comentar-los. • Obtenir premis per la participació i pels treballs col·laboratius que han fet al portal mitjançant dinàmiques de ludificació, una pràctica que estimula la motivació dels estudiants. EL PORTAFOLIS DEL DOCENT Dirigit al professorat i per a cadascun dels ODS tractats. Consisteix en una guia per al professorat en la qual es faciliten orientacions sobre l’aplicació de la metodologia d’aprenentatgeservei i la relació que té amb els ODS, el pla de treball que se seguirà, la seqüenciació i programació dels serveis i tasques i la seva relació amb les diferents assignatures. A més a més, proporciona al professorat eines d’avaluació per a cadascuna de les tasques i activitats proposades, amb les quals podrà mesurar el grau d’avanç de l’alumnat al llarg de tot el procés d’aprenentatge. FASE 1 Disseny i planificació del projecte • Quin servei o serveis estem en disposició de treballar amb l’alumnat? • Qui o quins seran els receptors o beneficiaris del servei? • Quines tasques de cada servei estan relacionades amb els aprenentatges que ha d’adquirir l’alumnat? • Qui pot col·laborar en les tasques que desenvoluparem en cada servei? • Quines activitats escollim perquè l’alumnat les faci en aquest servei? • Quins objectius curriculars es relacionen amb aquestes activitats? • Quant de temps ens portarà aquest projecte? • Quins aprenentatges desenvolupa l’alumnat amb aquest projecte? • Com, quan, on, amb qui i amb què farem les tasques del projecte? Preguntes per a l’acció Manual d’Aprenentatge-Servei 22 11

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment! 12

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat 13

Santillana s’uneix al grup Sanoma Learning JUNTS EN LA NOSTRA PASSIÓ PER L’EDUCACIÓ Combinem les nostres tecnologies educatives i l’experiència pedagògica per crear els productes i serveis educatius que donaran forma al futur de l’educació. Creant materials que donen suport a la diversitat cultural, d’interessos i de nivells a l’aula per assegurar un aprenentatge inclusiu. Posant el focus en el valor de les persones. Promovent el benestar, la igualtat d’oportunitats i la seguretat de la comunitat educativa. Apostant per una educació sostenible: reduint el nostre impacte climàtic i conscienciant sobre la cura de l’entorn mitjançant els nostres materials didàctics. Gestionant la informació dels nostres usuaris de manera clara, responsable, transparent i segura. 14

A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación El programa de fidelització per a professors i professores clients de Santillana. Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada matèria. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia a dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos: 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. 15

CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (Districte econòmic plaça d’Europa) 08908 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.es ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es DELEGACIONS COMERCIALS 16

santillana.cat Paper de boscos sostenibles Tallers amb certificació de bona gestió ambiental i energètica Plàstic 100 % reciclable Santillana vol contribuir a la construcció d’un món més sostenible. Per això, utilitzem: 1681013

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=