Llengua catalana i Literatura CM

ESO - BATXILLERAT LLENGUA CATALANA I LITERATURA Coneix-nemés sobre

AQUESTS SÓN ELS NOSTRES PRINCIPIS, OBJECTIUS I MOTIVACIONS. AQUESTES SÓN LES NOSTRES IDEES: PERQUÈ VIVIM EN UN MÓN PLE DE REPTES Transmissió de la informació en diferents formats: textos, imatges, recursos audiovisuals… • Activitats de diferent nivell i enfocament al llibre de l’alumnat. • Avaluació formativa. • Fitxes de reforç. • Fitxes d’enriquiment. • Personalització del llibre de l’alumnat a la nostra Aula Virtual. Fem servir la tecnologia en un doble sentit: • El projecte desenvolupa la competència digital de l’alumnat, un saber fonamental al món actual. • En el projecte s’aprofita la potència de la tecnologia com a eina: • Diversitat i quantitat de recursos digitals, com un element de motivació i de millora de l’aprenentatge. • Activitats interactives amb traça. • Accés al llibre de l’alumnat mitjançant Aula Virtual. Presentem un projecte basat en l’evidència. La seva concepció i els elements que el componen recullen les principals aportacions de la neuroeducació i les ciències de l’aprenentatge, a més dels plantejaments d’organismes internacionals com la Unesco o la UE. Evidència 1 5 6 7 Tecnologia Vis human de l’edu Educa inclusiv a totes, tot

Es tracta de comprendre bé per actuar millor. Els mecanismes per aconseguir-ho són: • L’aprenentatge competencial. • L’aprenentatge en contextos reals, rellevants i estimulants per a l’alumnat. • Els ponts transversals i interdisciplinaris. D’acord amb la Unesco (2016), defensem que l’educació: • Estigui al servei del bé comú i la dignitat humana. • Promogui una educació integral. El projecte es compromet amb l’Agenda 2030 de l’ONU, els ODS i el desenvolupament sostenible. • Pretenem educar ciutadanes i ciutadans globals, compromesos amb ells mateixos, amb els altres i amb el planeta, responsables i actius en la construcció d’un món millor. 1 2 3 4 5 Compromís sió nística ucació Saber Aprenentatge profund i actiu ació va, per , per a ts En un món de fake news, reivindiquem la importància de transmetre saber, de generar coneixement seriós i científicament fonamentat. Apostem per un saber actualitzat, adequat per comprendre el món d’avui.

Materials flexibles per cobrir les teves necessitats a la teva manera Transforma les classes en una experiència d’aprenentatge motivadora, real, actual. LLIBRE LLIBREMÈDIA Programa fàcilment Corregeix ràpidament Avalua de manera formativa Potencia les classes i motiva l’alumnat Integra noves metodologies en la pràctica habitual Millora l’estudi de l’alumnat a casa Atén la diversitat de l’alumnat i personalitza les classes 7 4 6 3 5 2 1 • Llengua pràctica • Llengua comunicativa • Llengua connectada amb àmbits temàtics d’interès per als adolescents • Vídeos • Àudios • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Vídeos • Àudios • Recursos multimèdia • Activitats interactives • Activitats amb traça • Fes les teves pròpies versions i envia-les a l’alumnat. • Tasques cooperatives • Microprojectes • Situacions d’aprenentatge • Itineraris de lectura • Debats • Alfabetització mediàtica • Activitats de diferents nivells de dificultat

3 APP AVALUACIÓ PDA BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT • Proves d’avaluació interactives • Ludificació • Ludificació • Eina en línia per fer tests senzills de manera instantània a l’aula amb feedback automàtic • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Reforç i suport • Ampliació i enriquiment • Crea els teus propis tests i envia’ls. • Recursos ESO: • Milloro l’ortografia • Milloro l’expressió escrita • Recursos Batxillerat: • Història, literatura i cinema • Conec la literatura universal • Solucionari • En format Word modificable

LLENGUA COMUNICATIVA, QUE SITUA ELS APRENENTATGES AL SERVEI DE LA INTERACCIÓ ORAL I ESCRITA EN CONTEXTOS DIFERENTS • Amb debats, exposicions, presentacions guiades... per posar en pràctica la competència comunicativa oral. • Amb l’elaboració de textos de diverses tipologies per desenvolupar el que exigeix competència comunicativa escrita al nostre món. • Fent servir les possibilitats que ofereix el món digital, el material permet crear blogs, vídeos, pòdcasts, audioguies... 2 LLENGUA PRÀCTICA, QUE APLICA ELS APRENENTATGES • Amb situacions d’aprenentatge, que permeten integrar els coneixements lingüístics i aplicar-los a contextos quotidians. Desmuntant rumors. És notícia? Fes-te booktuber, joglars d’avui... són exemples de situacions a les quals s’enfrontaran a l’aula. • Amb la secció En la pràctica, que presenta Propostes de treball que van més enllà de les activitats tradicionals i que concreten el que s’ha après en textos o situacions quotidianes. 1 Analitzar, comparar, esbrinar, crear... són tasques pròpies d’aquestes propostes que trobaràs als apartats de Comunicació i Gramàtica. Analitzar discursos de companys, comparar textos, investigar sobre el llenguatge de signes, crear un cartell per estalviar aigua... són algunes de les propostes en què aplicaran els aprenentatges. Llengua 4

Amb situacions d’aprenentatge que donen sentit al treball a l’aula. Amb noves formes d’aprendre. Amb una selecció rigorosa i actualitzada dels continguts que contribueixen a l’adquisició dels sabers bàsics. Amb itineraris de lectura que permeten un nou acostament a la realitat literària. Amb una manera diferent d’abordar la gramàtica, que inclou activitats de reflexió al fil de la informació i que exigeix aplicar els conceptes en propostes de treball pràctiques, lligades a la vida quotidiana. UN PROJECTE INNOVADOR, MOTIVADOR I COMPROMÈS AMB EL FUTUR ALINEAT AMB LA NOVA LLEI D’EDUCACIÓ LLENGUA CONNECTADA AMB EL MÓN D’AVUI • Amb àmbits temàtics d’interès per als adolescents. • Amb textos que tracten temes socials (canvi climàtic, xarxes socials i fake news...). • Que aborda els Objectius de Desenvolupament Sostenible. • Que es preocupa per la dimensió ètica del llenguatge. 3 catalana i Literatura 5

6 Material per a l’alumnat Recursos del professorat disponibles a e-vocación • Proves d’avaluació senzilles i interactives • Amb avaluació inicial i final per unitat • Proves variades • Dinàmiques de ludificació • Proves que es poden fer a l’aula i que també es poden assignar per fer a casa RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT RECURSOS PER A L’ALUMNAT • Vídeos • Recursos multimèdia • Àudios L L I BR EMÈD I A Nova app que et permetrà comprovar el nivell dels estudiants i generar dinàmiques divertides a classe.

7 Material per al professorat • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat • Vídeos d’obertura, explicatius i literaris • Presentacions interactives • Àudio de les lectures • Galeries d’imatges • Activitats interactives • Enllaços web complementaris • Reforç i suport • Enriquiment i ampliació • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Autoavaluació (TEST) • Solucionari de les avaluacions R ECUR SOS D I DÀCT I CS BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT SOLUC I ONAR I En format Word a e-vocación P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A Solucionari del llibre de l’alumnat L L I BR EMÈD I A Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack.

Apartir d’un tema actual, proper a la teva realitat i que t’interessa, començarem a posar en pràctica estratègies comunicatives: parlaremdels nostres hàbits, del que ens agrada fer, de la manera de viure i d’estudiar, de les vacances... i també de com és el món, com ens agradaria que fos i què podem fer per contribuir a construir un món millor. La gramàtica i l’ortografia són eines que ens ajudaran a comunicar-nos de manera eficient. Treballarem la llengua potenciant la reflexió lingüística i l’aplicació a situacions reals de la vida quotidiana. A la secció en la pràctica t’adonaràs de la presència de la llengua en la vida real. 1 2 3 La base de la comunicació és als textos, tant orals com escrits, per això treballarem la comprensió lectora des de diversos punts de vista, aprofundirem en els tipus de textos i les diferències entre ells, sabrem seleccionar i contrastar la informació –amb l’ajuda del quadern d’alfabetització mediàtica– i també ens centrarem en aspectes concrets per millorar la comunicació oral i l’expressió escrita. 8 Inici de la unitat Sabers bàsics. Comunicació Sabers bàsics. Llengua Itinerari didàctic (model 1r ESO) Cada unitat presenta a l’alumnat aquesta seqüència de treball: Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack.

7 Al final de cada trimestre, faràs un microprojecte en què hauràs de buscar informació sobre un tema relacionat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i, després, desenvolupar una tasca, com ara dissenyar un cartell, preparar un debat o fer una exposició oral. Microprojectes trimestrals Aprendràs a comprendre i valorar la literatura a partir del coneixement dels gèneres i dels recursos del llenguatge que la fan especial, però sobretot, a partir de la lectura de fragments d’obres, que t’ajudaran a descobrir quins són els teus gustos literaris. Al final del llibre trobaràs una proposta d’itineraris de lectura organitzats temàticament. En el bloc final de la unitat, trobaràs dues seccions: llengua i societat i la llengua/literatura en lameva vida, on descobriràs aspectes lúdics, sociològics i culturals relacionats amb la llengua i la literatura, com ara jocs amb les lletres, la geografia de la llengua, el fenomen dels booktubers, etc. També trobaràs les pàgines d’avaluació: aplico el que he après i avaluació ràpida. 4 5 6 Per tancar la part de sabers bàsics de la unitat, desenvoluparàs un petit projecte, sovint en equip, que et permetrà posar en pràctica el que has après i millorar les teves destreses comunicatives. Que s’alci el teló!, M’expliques com ets?, Que tothom ho sàpiga! són exemples que trobaràs en aquest llibre. Les rúbriques d’avaluació t’ajudaran a adonar-te de la teva progressió al llarg del curs. 9 Sabers bàsics. Literatura Situació d’aprenentatge Tancament de la unitat

Sèrie Oberta 1 0 Sèrie Oberta és la proposta de Grup Promotor / Santillana amb què el professorat pot organitzar i seqüenciar els sabers bàsics segons les necessitats i adaptar el treball amb el material al ritme propi de cada aula. Amb un enfocament innovador, adaptat a la LOMLOE, on entren en joc situacions d’aprenentatge, sabers bàsics, itineraris de lectura... l’alumnat anirà adquirint l’eficàcia comunicativa imprescindible per poder valer-se al món d’avui dia. Es tracta d’un material flexible i obert en què el professorat té un paper fonamental, ja que podrà decidir què vol ensenyar, quan i com a partir de la combinació dels elements que s’hi ofereixen: • Situacions d’aprenentatge. Constitueixen l’eix del material. Són situacions pròximes i actuals que contribuiran perquè l’alumnat adquireixi i desenvolupi competències clau i específiques. Cada situació acaba amb una tasca o una producció final. • Altres materials. S’ofereix un banc de textos per abordar la competència lectora; material per treballar la reflexió lingüística que inclou els sabers gramaticals bàsics i la seva aplicació en contextos reals, i un banc de fitxes per treballar la norma ortogràfica. • Material per desenvolupar l’educació literària. El fenomen literari s’aborda des de la selecció d’uns sabers bàsics, que s’apliquen a partir d’una selecció de textos i una proposta d’itineraris de lectura que relacionen escrits de diferents èpoques i autors a partir d’un tema o element en comú. Al final del llibre s’inclou un apèndix amb tres microprojectes destinats a treballar a l’aula els Objectius de Desenvolupament Sostenible. En un quadern annex es proporciona l’Alfabetitzaciómediàtica i informacional. Aquest projecte ha estat elaborat a partir dels criteris que la LOMLOE estableix per a l’àrea de Llengua catalana i Literatura.

1 1 RECURSOS PER A L’ALUMNAT • Llibre digital de l’alumnat • Biblioteca del professorat Fitxes que faciliten l’enriquiment i l’ampliació, i que permeten avaluar els nivells d’adquisició de les competències específiques de l’alumnat. • Proves d’avaluació interactives senzilles • Amb avaluació inicial i final per unitat • Proves variades • Dinàmiques de ludificació • Proves per fer a l’aula i també assignables per treballar a casa RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT R ECUR SOS P E R A L P ROF ES SORAT L L I BR EMÈD I A Pots consultar-ne una unitat didàctica a EduPack. Nova app que et permetrà comprovar el nivell dels estudiants i generar dinàmiques divertides a classe.

1 2 Batxillerat RECURSOS PER A L’ALUMNAT L L I BR E D I G I TA L • El llibre per a l’alumnat inclou el «Quadern de repàs d’ortografia»

1 3 RECURSOS MULTIMÈDIA PER AL PROFESSORAT BIBLIOTECA DEL PROFESSORAT L L I BR E D I G I TA L • Idees clau • Ampliació i enriquiment • Proves d’avaluació d’unitat (dos nivells) • Autoavaluació • Solucionari de les avaluacions R ECUR SOS D I DÀCT I CS SOLUC I ONAR I En format Word a e-vocación P ROGRAMAC I Ó D I DÀCT I CA D ’AUL A Solucionari del llibre de l’alumnat

EL PACK VIRTUAL DE SANTILLANA A més, EduPack et facilita: - Contactar directament amb el teu delegat o delegada comercial de Santillana, mitjançant un formulari, per a qualsevol consulta sobre els nostres materials. - Accedir al catàleg en PDF. - Compartir els materials per WhatsApp, correu electrònic i Twitter. Accedeix al pack que t’interessi i descarrega mostres dels materials de l’alumnat, del professorat i dels continguts digitals. Així de fàcil! Descobreix per al teu nivell educatiu, curs/os i àrees, l’oferta pedagògica de Santillana per al curs vinent. EduPack t’acosta els nostres packs de promoció digitalment! 1 4

E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.cat 1 5

Si ets de Santillana, has de ser d’e-vocación A e-vocación hi trobaràs tot el que necessites per a les classes. 1 6

1 7 e-vocacion.cat Si ja fas servir e-vocación... Actualitza les teves dades docents a La meva àrea personal perquè tinguis tot el que necessites abans de començar el curs. Un espai exclusiu on tindràs a la teva disposició materials, recursos i experiències didàctiques de cada matèria. 1. Entra a e-vocacion.cat i fes clic a Registra’t. 2. Introdueix les teves dades personals. 3. Introdueix les teves dades docents. 4. Segueix les indicacions fins que completis el registre. 5. No t’oblidis de confirmar la teva adreça electrònica mitjançant el correu que rebràs. Si no et vols perdre tot el que necessites per al teu dia a dia a l’aula, registra-t’hi ara seguint aquests passos: El programa de fidelització per a professors i professores clients de Santillana

1 8

1687965 santillana.cat CATALUNYA Barcelona C/ de les Ciències, 73 (districte econòmic Plaça d’Europa) 08908 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93 230 36 00 Girona Tel.: 972 40 17 33 Lleida Tel.: 973 21 27 50 Tarragona Tel.: 977 33 34 40 profescat@santillana.es ILLES BALEARS C/ del Gremi de Teixidors, 26 Local 11, 1r 07009 Palma Tel.: 971 76 08 82 profesbalears@santillana.es

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=