Mate+ Matemàtiques per pensar

Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA ÀMBIT MATEMÀTIC A D A P T AT A D A P T AT LOMLOE 1r a 6è

Matemàtiques per pensar Una forma diferent d’ensenyar i aprendre Matemàtiques que t’ajudarà a resoldre els desafiaments de la LOMLOE.

Responent a les noves metodologies d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques que proposen algorismes oberts basats en la descomposició numèrica. Presentant situacions d’aprenentatge que connectin les matemàtiques amb la realitat. Oferint un material obert que es pot adaptar a les necessitats específiques de cada aula. Acompanyant l’alumnat a desenvolupar la flexibilitat de pensament i la competència matemàtica. Com t’ajudarà a resoldre aquests desafiaments?

Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA 1 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA Sobre amb material manipulatiu • Targetes de dígits. • Recta numèrica. • Taula numèrica. • Reglets Cuisenaire. • Plantilla d’operacions. • Tangram. • Monedes i bitllets. Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ ES0000000118165 119190_Cdno_Mate-Mas_N_Ed_2_GRUP_95852 ES0000000118165 119190_Cdno_Mate-Mas_N_Ed_2_GRUP_95852.indd 1 18/12/2019 10:46:05 NOVETAT 1r MESURA El Llibre de l’alumnat dels sis cursos està enquadernat en espiral, amb fitxes microperforades i organitzat en blocs de continguts: A 1r s’inclou una unitat de benvinguda, un quadern d’operacions i un sobre amb material manipulatiu. 257127_Libro_MateMas_1_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 1 Material de l’alumnat NUMERACIÓ GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TALLER DE PROGRAMACIÓ FUNGIBLE 2n

Sobre amb material manipulatiu • Fraccions amb gir. • Fraccions en taula. • Tangram de Lloyd. • Cossos geomètrics • Làmines d’àrees NOVETAT PRIMÀRIA 6 Matemàtiques per pensar NOVA EDICIÓ NOVA EDICIÓ 4 Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA 5 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA t 257112_Libro_MateMas_5_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 5 5è Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA 3 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA Sobre amb material manipulatiu • Nombres Montessori. • Màquina de claus. • Nombres per a claus. • Tangram de Brugner. • Cossos geomètrics FUNGIBLE 4t 6è 3r NOVETAT 257116_Libro_MateMas_3_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT PRIMÀRIA 3

179 GEOMETRIA cent setanta-nou FITXA 1. Tipus de línies Nom Data línies rectes línies |corbes línies poligonals 1 Dibuixa |amb línies |corbes |els salts |del |dofí. 2 F|es servir |el teu regle i uneix |els punts |del mateix |color per formar línies. • • • • • • • • • • • LÍNIES RECTES LÍNIES POLIGONALS 180 cent vuitanta línies |obertes línies tancades 3 R|epassa les línies i |completa |el |dibuix |afegint -hi més línies |obertes i tancades. línes tancades línies |obertes 4 Fixa’t |en la forma |d’|aquests nombres i |escriu-los |on |correspongui. Línia |corba tancada Línia |corba |oberta Línia poligonal |oberta 181 GEOMETRIA cent vuitanta-u FITXA 2. Figures planes Nom Data |cercle |quadrat triangle rectangle 1 Pinta: 2 F|es servir |els |adhesius per formar |el |camió. triangles |quadrats |cercles rectangles FELICITATS FITXA 1 Nom Data seixanta-u 0 + 9 3 + 4 5 + 3 1 + 3 4 + 1 6 + 2 2 + 7 3 + 5 3 + 6 8 + 0 4 + 4 2 + 5 4 + 3 7 + 1 6 + 3 1 + 7 1 + 6 3 + 3 4 + 5 8 + 1 5 + 4 9 + 0 2 + 2 5 + 2 1 C|alcula: Càlcul mental 0 + 2 = 0 + 7 = 9 + 0 = 4 + 0 = 1 + 2 = 5 + 1 = 1 + 7 = 4 + 1 = Quan sumem 0 |a un nombre, |el resultat |és |el mateix nombre. Quan |sumem 1 |a un nombre, |el resultat |és |el nombre posterior |a |aquell nombre. 5 + 0 = 5 0 + 3 = 3 8 + 0 = 8 8 + 1 = 9 3 + 1 = 4 1 + 6 = 7 61 CÀLCUL I OPERACIONS seixanta-dos 2 Observa i |completa: 3 F|es servir la recta numèrica i |calcula. D|esprés, pinta: L|a teva fitxa |és |a la |casella 7 i treus un 5. A |quina |casella |aniràs? C|alcula 7 + 5. P|er sumar |dos nombres |avancem |en la recta numèrica. 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 + 4 = 5 + 7 = 7 + 3 = 8 + 7 = 2 + 14 = 8 + 5 = 18 10 12 17 13 9 15 16 19 19 7 + 5 = 12 Aniré |a la |casella . 10 + 8 = 11 + 6 = 14 + 5 = 62 9 5 seixanta-tres FITXA 2 Nom Data 9 – 9 2 – 1 7 – 4 7 – 6 8 – 6 6 – 2 5 – 1 8 – 4 3 – 1 5 – 3 4 – 2 9 – 2 7 – 5 6 – 4 9 – 5 9 – 4 8 – 2 9 – 7 7 – 3 3 – 3 5 – 5 5 – 0 8 – 5 4 – 0 Càlcul mental Quan restem 0 |a un nombre, |el resultat |és |el mateix nombre. Quan restem 1 |a un nombre, |el resultat |és |el nombre |anterior |a |aquell nombre. −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 −1 1 C|ompleta la sèrie. 0 9 7 _ 0 = 7 9 _ 0 = 9 2 _ 0 = 2 6 _ 1 = 5 9 _ 1 = 8 3 _ 1 = 2 63 CÀLCUL I OPERACIONS nou FITXA 1. Els nombres del 0 al 10 Nom Data 1 Escriu |els nombres |del 0 |al 10. 2 Observa i |completa |amb |els nombres veïns. 3 Escriu |el nombre |anterior i |el posterior. El 2 està davant del 3. El 4 està darrere del 3. 2 |és |anterior |a 3. |anterior posterior 5 9 7 1 8 0 1 6 10 2 3 4 4 |és posterior |a 3. |anterior posterior 9 NUMERACIÓ deu 4 C|ompta i |completa: 5 On n'hi ha més? Escriu |els nombres i |encercla´n |el més |gran. 2 sónmeny |que 5 . 2 |és més petit |que . 5 |és més |gran |que . 5 són més |que 2 . 6 F|es servir |dos |colors |en |cada |cas i |descompon |el nombre 8 |de |diferents maneres. 8 = 1 + 7 8 = 2 + 8 = + 8 = + 10 onze FITXA 2. El nombre 10 N Data 1 Pinta 10 unitats |en |cada |cas. 2 C|omp¬eta la sèrie. 0 5 1 10 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 0 10 |dits 10 unitats |deu 1 0 1 0 1 0 11 NUMERACIÓ Material de l’alumnat NUMERACIÓ GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TALLER DE PROGRAMACIÓ 1 E¬scriu en ordre cinc cose∫ que fa∫ des que t'aixeque∫ fins que arribe∫ a l'escola. 2 ©ompara i comenta en grup. • Sƒeguiu tots el mateix ordre? • ©reieu que é∫ important fer algune∫ activitat∫ abans que altre∫? Per què? QUINES COSES FEU TOTS? TREURE'M EL PIJAMA VESTIR-ME AGAFAR LA MOTXILLA ESMORZAR RENTAR-ME LES DENTS PUJAR A L'AUTOBÚS Aquí tens uns exemples. FITXA 1. Seqüència d'activitats Nom Data 197 cent noranta-set TALLER DE PROGRAMACIÓ 1 Llegeix i aprèn. Després, descriu els moviments marcats al mapa perquè el vaixell rosa arribi fins a les balenes. FITXA 1. Instruccions demoviment (I) Illes Ada Illes Bada Illes Eda Illes Fada Illes Ida Illes Gada Illes Dada Illes Cada Missió Salvar les balenes La flota Calipso té diversos vaixells, cadascun d'un color diferent. Els vaixells porten un ordinador, al qual cal donar les instruccions necessàries per dirigir el vaixell fins el punt desitjat. 2 Observa i descobreix on arriba el vaixell morat. 3 Descriu els moviments dels vaixells taronja, groc i verd per arribar a la balena que témés a prop. Tingues en compte les balenes salvades per altres vaixells. Instruccions per al vaixell blau: El vaixell comença a moure's. Avança 3 caselles a la dreta. Avança 3 caselles cap avall. Avança 1 casella a l'esquerra. El vaixell ha arribat al seu destí. 3 1 3 Vaixell blau 3 3 1 2 4 3 3 1 219 TALLER DE PROGRAMACIÓ FITXA 1 Nom Data cent nou 1 Quantes |galetes hi ha? Quantes |galetes hi ha |en total? 2 Quantes |cartolines tenen |en total? T|enen |cartolines. M|arca |dues |caselles. C|al |ajuntar treure sumar restar Encercla l’|operació |que has |de fer. 3 + 3 3 _ 3 T|enen |cartolines . T|enen |cartolines . DADES RAONAMENT SOLUCIÓ OPERACIÓ 109 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES cent deu Al final hi ha |guixos. Hi ha |guixos. Hi |afegim |guixos. 3 Observa i |completa: 4 Quants ni ots té l’Eli |al final? Observa i |completa: T|enia 3 ninots. Li regalen ninots. Al final té més ninots menys ninots C|al... sumar restar Eli DADES RAONAMENT OPERACIÓ Encercla l’|operació |que has |de fer. 5 + 2 3 + 2 Al final, l’Eli té ninots. SOLUCIÓ 110 cent onze FITXA 2 Nom Data 1 Quantes peces li |queden, |a |en P|ep? Observa i |completa: T|enia . R|egala . Li |queden . 2 Quantes pilotes |queden |al |cistell? Observa i |completa: Hi havia 8 pilotes. A|gafa pilotes. Li |queden... més peces menys peces C|al... sumar restar DADES RAONAMENT SOLUCIÓ OPERACIÓ DADES SOLUCIÓ OPERACIÓ = Queden pilotes. Encercla l’|operació |que has |de fer. 4 _ 1 4 + 1 4 _ 3 111 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES FITXA 1. Les monedes d’euro Nom Data cent cinquanta-tres 1 On hi ha més |euros? C|ompta i pinta: 2 Encercla les monedes |que necessites per |comprar |cada producte. El símbol de l’euro és €. 6 € 3 € 1 |euro = 1 € 2 |euros = € 153 MESURA cent cinquanta-quatre 3 Suma |els preus. D|esprés, uneix: 4 F|es servir |els |adhesius i posa 5 |euros |a |cada |guardiola. 5 R|atlla |el producte més |car. 2 € 3 € 2 € 1 € 4 € 5 € PUZZLE20 El més car és el que costa més diners. 10 € 4 € 5 € + = + = + = 154 cent cinquanta-cinc FITXA 2. Les monedes de cèntim Nom Data 1 R|atlla |en |cada |cas la moneda |de més valor. 2 Suma: |cinquanta |cènti s vint |cèntims |deu |cèntims |cinc |cèntims |dos |cèntims un |cèntim Els cèntims valen menys que els euros. Fixat bé en lamida i el color que tenen. + + + + + + = = = = 155 MESURA MESURA TALLER DE PROGRAMACIÓ 1 Llegeix i aprèn. Després, descriu què ha de fer la nau taronja per no parar de donar voltes al voltant del planeta Hermes. FITXA 1. Bucle Per sempre Missió Explorar l'univers La flota galàctica Atalanta està formada per naus espacials que exploren l'univers. Cada nau ha de ser programada amb instruccions precises per desplaçar-se. La primera misisó de la flota serà apropar-se i donar voltes al voltant de planetes per observar si hi ha vida en ells. 2 Observa i descobreix a quina nau de la flota pertanyen les instruccions de la dreta i descriu què fa. 3 Programa la nau que queda perquè no pari de donar voltes al voltant de l'últim planeta. Instruccions per a la nau blava: Avança una casella cap amunt. Repeteix sense parar les instruccions següents: A Avança 2 caselles a la dreta. B Avança 2 caselles cap amunt. C Avança 2 caselles cap a l'esquerra. D Avança 2 caselles cap a baix. Ares Artemisa Hermes Hestia COMENÇAMENT FINAL 4 PER SEMPRE ACABAR 4 3 2 3 COMENÇAMENT FINAL 2 PER SEMPRE 1 ACABAR 2 2 2 227

54 - 55 RECURSOS Totes les pàgines Tots els recursos Material per al professorat Buscar Vídeos Galeria d'imatges Activitats Àudio LlibreMèdia per a l’alumnat amb activitats, recursos i jocs interactius. Entra a edupack.cat per visualitzar una demo d’aquest LlibreMèdia. Làmina interactiva Jocs 3D 54 - 55 RECURSOS Totes les pàgines Tots els recursos Material per al professorat Buscar Vídeos Galeria d'imatges Activitats Àudio Làmina interactiva Jocs 3D cent onze FITXA 2 Nom Data 1 Quantes peces li |queden, |a |en P|ep? Observa i |completa: T|enia . R|egala . Li |queden . 2 Quantes pilotes |queden |al |cistell? Observa i |completa: Hi havia 8 pilotes. A|gafa pilotes. Li |queden... més peces menys peces C|al... sumar restar DADES RAONAMENT SOLUCIÓ OPERACIÓ DADES SOLUCIÓ OPERACIÓ = Queden pilotes. Encercla l’|operació |que has |de fer. 4 _ 1 4 + 1 4 _ 3 111 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES seixanta-cinc FITXA 3 Nom Data 0 + 10 3 + 7 6 + 4 1 + 9 4 + 6 7 + 3 2 + 8 5 + 5 8 + 2 9 + 1 10 + 0 10 – 1 10 – 5 10 – 0 10 – 7 10 – 4 10 – 2 10 – 3 10 – 6 10 – 8 10 – 9 10 – 10 Càlcul mental Totes aquestes parelles sumen 10. 1 Quines parelles sumen 10? Pinta i uneix: 2 C|alcula: 8 + 2 9 + 1 10 + 0 4 + 5 7 + 3 2 + 7 6 + 4 5 + 5 10 _ 2 = 10 _ 7 = 10 _ 5 = 10 _ 9 = 65 CÀLCUL I OPERACIONS 54 - 55 RECURSOS Totes les pàgines Tots els recursos Material per al professorat Buscar Vídeos Galeria d'imatges Activitats Àudio Làmina interactiva Jocs 3D cent cinquanta-cinc FITXA 2. Les monedes de cèntim Nom Data 1 R|atlla |en |cada |cas la moneda |de més valor. 2 Suma: |cinquanta |cèntims vint |cèntims |deu |cèntims |cinc |cèntims |dos |cèntims un |cèntim Els cèntims valen menys que els euros. Fixat bé en lamida i el color que tenen. + + + + + + = = = = 155 MESURA

Llibre anotat. Reproducció del llibre de l’alumnat amb anotacions i suggeriments que relacionen els continguts de cada pàgina amb els recursos del projecte. Material del professorat NOVETAT NOVETAT LLIBRE ANOTAT Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 6 NOVA EDICIÓ 257138_Libro_Anotado_MateMas_5_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA LLIBRE ANOTAT PRIMÀRIA 5 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT LLIBRE ANOTAT Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA 4 NOVA EDICIÓ 257149_Libro_Anotado_MateMas_3_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA LLIBRE ANOTAT PRIMÀRIA 3 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT LLIBRE ANOTAT Matemàtiques per pensar PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ ES0000000118224 119437_Cdno_Anotado_Mate-Mas_N_Ed_2_GRUP_96008 ES0000000118224 119437_Cdno_Anotado_Mate-Mas_N_Ed_2_GRUP_96008.indd 1 19/12/2019 13:14:05 NOVETAT 257186_Libro_Anotado_MateMas_1_Practica_Grup Matemàtiques per pensar SÈRIE PRÁCTICA LLIBRE ANOTAT PRIMÀRIA 1 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT

Llibre de recursos. Inclou propostes metodològiques i material fotocopiable de pràctica, atenció a la diversitat i avaluació. Programació didàctica d’aula Rúbriques d’avaluació LlibreMèdia per al professorat amb activitats, recursos, jocs matemàtics i documentació docent. Material digital 54 - 55 RECURSOS Totes les pàgines Tots els recursos Material per al professorat Buscar Vídeos Galeria d'imatges Activitats Àudio Làmina interactiva Jocs 3D 11 10 NUMERACIÓ 483 238 653 FITXA 2. Els nombres de tres xifres 1 Compta i completa. 2 Compara els nombres de cada barret i completa la taula. 509 690 905 3 C 1 D 1 U 5 325 300 1 1 5 325 NOMBRE MÉS GRAN NOMBRE MÉS PETIT C 1 D 1 U 5 1 1 5 108 109 110 3 Observa i escriu els nombres anterior i posterior. 240 700 969 580 • vuit-cents setanta-un • cinc-cents tretze • sis-cents vint-i-cinc • nou-cents tres 4 Escriu amb nombres o amb lletres. • 614 • 180 • 307 • 826 6 Quantes abelles hi ha a cada rusc? Escriu-ne el nombre amb lletres. Suma 10 Suma 100 2 + 8 = 10 20 + 80 = 100 4 Completa les sèries. 0, 10, 20, , , , , 70, , 90 0, 100, 200, , , 500, , , , 900 5 Completa aquestes descomposicions. 10 5 1 1 7 1 1 1 6 100 1 50 5 D 1 30 1 1 7 D 1 90 1 9 D 1 C 1 20 D 50 D 10 D 1 5 C 4 C 1 40 D 1 100 U PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS 4 NOVETAT NOVETAT NOVETAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ ES0000000122371 136377_Libro_Rec_Mate_MAS_N_Ed_3_GRUP_98684.indd 1 25/02/2020 8:25:04 6 257208_Libro_Recursos_MateMas_3_grup PRIMÀRIA 3 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS ES0000000118170 119216_Libro_Rec_Mate_MAS_N_Ed_2_GRUP_96004 PRIMÀRIA NOVA EDICIÓ Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS ES0000000118170 119216_Libro_Rec_Mate_MAS_N_Ed_2_GRUP_96004.indd 1 19/12/2019 13:13:07 257197_Libro_Recursos_MateMas_5_grup PRIMÀRIA 5 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS 257171_Libro_Recursos_MateMas_1_grup PRIMÀRIA 1 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS

1r LÀMINES INTERACTIVES • Escriptura dels nombres. • Nombres del 0 al 99. • El nombre 10. • Unitats i desenes. • Taula de sumes. • El rellotge. • Gràfics. Material d’aula REGLETS CUISENAIRE TARGETES DE PROBLEMES VISUALS Escenaris de temàtiques molt diferents per inventar problemes i fer activitats de càlcul i raonament. TAULERS DE SUMES I RESTES Jocs de taula per practicar el càlcul mental. 480 BARRETES I 60 GOMETES Per construir el sistema numèric i fer càlculs. TANGRAM Amb peces grans. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1096686/02-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 2 27/12/2017 8:54:29 10 9 1 2 3 4 8 7 6 5 5 1096686/06-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 6 27/12/2017 8:54:37 1096686/09-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 9 27/12/2017 8:54:48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 C D U 1 1 7 1096686/08-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 8 27/12/2017 8:54:42 ES0000000027814 685723_˜ashcards_28877.indd 6 27/12/2017 8:56:54 ES0000000027814 685723_˜ashcards_28877.indd 4 27/12/2017 8:56:47 ES0000000027814 685723_˜ashcards_28877.indd 1 27/12/2017 8:56:35

5è 3r TANGRAM Amb suggeriments de figures per construir. 05/08 ES0000000082616 897307_8_Laminas_TANGRAMS_Mates 5_27 x 20 cm_69547.indd 9 18/01/2018 10:30:22 LÀMINES • De les unitats a les desenes de miler. • Fraccions. • Geometria i tractament de la informació. • Fraccions i nombres decimals. • Mesura. FIGURES ENCUNYADES PER TREBALLAR LES FRACCIONS BARALLA DE PERCENTATGES I FRACCIONS BARALLA D’UNITATS DE MESURES FIGURES ENCUNYADES PER TREBALLAR LES FRACCIONS TANGRAM Amb suggeriments de figures per construir. ES0000000048236 765449_tangram_N_53094.indd 7 21/06/2016 15:23:05 ESCENARIS DE MATEMÀTIQUES Els escenaris i les seqüències temporals serveixen de base per fer un gran nombre d’activitats col·lectives de plantejament de problemes i de càlcul i raonament. DÒMINO DE NOMBRES DECIMALS Per establir relacions entre fraccions, nombres decimals i la seva representació gràfica. DÒMINO DE FRACCIONS Per establir relacions entre la fracció i la seva representació gràfica. RETALLABLE DE FIGURES GEOMÈTRIQUES Destinat a l’estudi de figures planes i a la construcció de cossos geomètrics. ES0000000048242 765508_domino_decimales_49716.indd 1 06/06/2016 8:17:08 850875 / 05-05 ES0000000068575 850875_domino_fracciones_63013.indd 9 19/05/2017 13:22:14 8242 765508_domino_decimales_49716.indd 1 06/06/2016 8:17:08 850875 / 05-05 ES0000000068575 850875_domino_fracciones_63013.indd 9 19/05/2017 13:22:14 05/08 ES0000000082616 897307_8_Laminas_TANGRAMS_Mates 5_27 x 20 cm_69547.indd 9 18/01/2018 10:30:22 1 4 1 4 1 4 1 4 ES0000000048240 765486_circulos_fracciones_N_53096.indd 7 21/06/2016 15:24:05 1 4 1 4 1 4 1 4 ES0000000048240 765486_circulos_fracciones_N_53096.indd 7 21/06/2016 15:24:05 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 ES0000000048240 765486_circulos_fracciones_N_53096.indd 9 21/06/2016 15:24:06 01/07 – 1 2– – 1 3– – 1 4– – 1 6– – 1 8– – 1 1 –2 ES0000000082623 897366_7_Laminas_CIRCULOS FRACCIONES 5 Mates_20 x 20 cm_69548.indd 1 18/01/2018 10:35:18 07/07 ES0000000082623 897366_7_Laminas_CIRCULOS FRACCIONES 5 Mates_20 x 20 cm_69548.indd 13 18/01/2018 10:35:26 05/07 ES0000000082623 897366_7_Laminas_CIRCULOS FRACCIONES 5 Mates_20 x 20 cm_69548.indd 9 18/01/2018 10:35:23 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 ES0000000048240 765486_circulos_fracciones_N_53096.indd 9 21/06/2016 15:24:06 • Taula numèrica. • Escriptura de nombres. • Fraccions i nombres decimals. • Nombres complementaris. • Taules de multiplicar. • Taula per a multiplicacions. • Resolució de problemes. • El rellotge. • Els angles i les seves classes. • Els polígons i les seves classes. • Taules per a gràfics. LÀMINES INTERACTIVES 850923 / 01-05 ES0000000068580 850923_Laminas_figuras_geometricas_20 x 27 cm_63029.indd 1 19/05/2017 13:06:12 ES0000000048242 765508_domino_decimales_49716.indd 1 06/06/2016 8:17:08 850875 / 05-05 850875 / 05-05 10 100 0,10 5% 5 100 0,05 1% 1 100 0,01 0,25 100% 100 100 1 20% 20 100 0,20 10% 50% 50 100 0,5 75% 75 100 0,75 25% 25 100 01/10 ES0000000082621 897344_barajas_de_porcentajes_69484.indd 1 18/01/2018 10:33:56 kg hg dag g dg cg kl hl dal ℓ dl cl km hm dam m dm cm ES0000000082619 897329_barajas_unidades_de_medida_69485.indd 1 kg hg dag g dg cg kl hl dal ℓ dl cl km hm dam m dm cm ES0000000082619 897329_barajas_unidades_de_medida_69485.indd 1 10 100 0,10 5% 5 100 0,05 1% 1 100 0,01 0,25 100% 100 100 1 20% 20 100 0,20 10% 50% 50 100 0,5 75% 75 100 0,75 25% 25 100 01/10 ES0000000082621 897344_barajas_de_porcentajes_69484.indd 1 18/01/2018 10:33:56 4 kg 4 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 kg 7 4 kg 4 kg 4 kg 3 kg 3 kg 3 kg 3 kg 10 kg 10 kg 10 kg 18 kg 18 kg 18 kg 18 kg 20 kg 6 kg 8 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 k 8 8 kg 8 kg 8 kg 6 kg 6 kg 3 kg 3 k 3 k 3 k 4 kg ES0000000048225 765383_problemas _visuales_51867.indd 4 25/05/2016 13:03:27 02/05 ES0000000082691 897786_lamina_2_MEDIDA_69526.indd 1 18/01/2018 10:26:04 Mesura 1214076/05-12 10 10 0 1.0 0 0 10.0 0 0 9+ 1 90+ 10 900+ 100 8+ 2 80+ 20 800+ 200 7+ 3 70+ 30 700+ 300 6+ 4 60+ 40 600+ 400 5+ 5 50+ 50 500+ 500 9000+ 1000 . . 8000+ 2000 . . 7000+ 3000 . . 6000+ 4000 . . 5000+ 5000 . . ES0000000048224 765379_laminas_aula_51636.indd 5 01/06/2016 8:57:23 765453 / 01-01 ES0000000048237 765453_tarjeta_modelo_tangram_N_53095.indd 1 22/05/2017 13:24:03 ES0000000048236 765449_tangram_N_53094.indd 3 21/06/2016 15:23:03

permet el desenvolupament de les diferents competències de l’àmbit matemàtic, que es corresponen amb els processos plantejats al currículum vigent, i en facilita l’avaluació. El gruix de totes les fitxes conté elements comuns a totes les competències i la pràctica i el domini dels seus lligams i espais comuns promou un aprenentatge complet de la matemàtica, d’una manera flexible, activa i atractiva. En el llibre de l’alumne es presenten 20 propostes d’itineraris de treball de les fitxes per desenvolupar els aprenentatges basats en situacions. Aquí en teniu un exemple: 3r A més, al Llibre de recursos del professorat posem en relació totes les fitxes del llibre amb les competències del l’àmbit matemàtic. A continuació teniu un exemple de la seva concreció als blocs de Numeració, Resolució de problemes, Mesura, i Geometria i tractament de la informació: Competències de l’àmbit matemàtic EIXOS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ NUMERACIÓ COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 2: 4, 5 Fitxa 3: 5 Fitxa 4: 7, 8 Fitxa 6: 2 Fitxa 7: 5, 6 Fitxa 8: 5 Fitxa 11: 8 Fitxa 12: 6 Fitxa 17: 6 Fitxa 18: 6 Fitxa 19: 5 Fitxa 20: 7 Fitxa 23: 7 Fitxa 1: 5 Fitxa 2: 6 Fitxa 7: 3, 5, 6 Fitxa 10: 5 Fitxa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 2: 1, 2, 3 Fitxa 3: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 1, 3 Fitxa 6: 1, 3, 4, 5, 6, 7 Fitxa 7: 1, 2 Fitxa 8: 2, 3, 4, 6, 7 Fitxa 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fitxa 12: 1, 4, 5 Fitxa 13: 2, 4, 5, 6, 7 Fitxa 14: 2, 3, 5, 6 Fitxa 15: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 16: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 17: 1, 5 Fitxa 18: 1, 3 Fitxa 19: 2, 3 Fitxa 20: 1, 3, 4, 5 Fitxa 21: 1, 4, 5 Fitxa 22: 1, 3, 4, 5, 7 Fitxa 23: 1, 3, 4, 5, 6 Fitxa 4: 7 Fitxa 5: 5 Fitxa 7: 1, 3 Fitxa 9: 2, 5 Fitxa 14: 1 Fitxa 16: 7 Fitxa 18: 5 Fitxa 19: 6 Fitxa 20: 6 Fitxa 22: 6 Fitxa 23: 2 Fitxa 1: 1, 6 Fitxa 2: 7, 8 Fitxa 3: 6 Fitxa 4: 1 Fitxa 5: 1, 3 Fitxa 6: 2 Fitxa 8: 1 Fitxa 9: 1, 3, 5 Fitxa 10: 5 Fitxa 11: 3 Fitxa 12: 2 Fitxa 13: 1, 3 Fitxa 15: 4, 6 Fitxa 16: 6 Fitxa 2: 1, 2 Fitxa 5: 1 Fitxa 6: 1 Fitxa 7: 1 Fitxa 12: 3 Fitxa 16: 2, 3, 4 Fitxa 18: 2, 4 Fitxa 19: 1, 4 Fitxa 20: 2 Fitxa 21: 2, 3 Fitxa 22: 2 Fitxa 10: 6 Exemple de relació de les fitxes amb les competències i les situacions d’aprenentatge NUMERACIÓ CÀLCUL MENTAL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MESURA SITUACIONS D’APRENENTATGE GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ N21 Nombres decimals C8 Estimar resultats sumes i rectes P20 Triar operacions M7 Quilo i gram 1. Gran recapte d’aliments Paquets de diferents coses que s’han d’organitzar en caixes. Calcular pesos treballant la correspondència entre les mesures de massa. Aproximacions a la desena o centena més propera. Estimar resultat de sumes i restes C8. Nombres decimals si els paquets són de 250 g o 500 g. Quilo i gram M7. 3. Fem pastissos N17 Fraccions N19 Comparació fraccions C21 Divisió exacta i repartiment M10 Ús monedes i bitllets Angles per veure quina mida es voldrà vendre. Repartiment dels pastissos, quants se n’han de fer, preu d’una porció, import total a aconseguir, canvis de moneda. C18 Multiplicar per nombres seguits de 0 P2 Completar enunciats i dades d’un problema M1 El calendari G12 Taules de dades 5. Fem un diari a classe A partir de les pàgines que tingui la revista i del nombre de còpies que volen fer, calcular quants fulls necessiten, autors dels articles. Proposar enunciats per als càlculs.

EIXOS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 3: 5 Fitxa 7: 3, 6 Fitxa 8: 6 Fitxa 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 3, 4, 6 Fitxa 6: 1 Fitxa 2: 4 Fitxa 7: 2 Fitxa 9: 2, 3 Fitxa 12: 1, 2, 3, 4 Fitxa 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 2: 1, 2, 3, 5, 6 Fitxa 3: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 4: 1, 2, 3 Fitxa 5: 1, 3, 4, 5, 6 Fitxa 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 7: 1, 4, 5 Fitxa 8: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 9: 1, 4, 5, 6, 7 Fitxa 10: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3, 4 Fitxa 5: 2 EIXOS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ MESURA COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 6: 6 Fitxa 2: 7 Fitxa 3: 5 Fitxa 4: 8 Fitxa 8: 7 Fitxa 10: 6 Fitxa 4: 2, 3, 4, 5, 7 Fitxa 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 6: 1, 2, 4, 5 Fitxa 7: 1, 2, 3, 4 Fitxa 8: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 1, 2, 3 Fitxa 1: 1, 3, 4 Fitxa 2: 1, 2, 3 Fitxa 3: 1, 2, 3, 4 Fitxa 4: 1 Fitxa 5: 7 Fitxa 7: 5 Fitxa 8: 7 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 10: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 4, 5, 6 Fitxa 1: 2 Fitxa 2: 4, 5, 6 Fitxa 4: 1 Fitxa 9: 3 Fitxa 4: 6 Fitxa 6: 3 EIXOS RESOLUCIÓDE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 1: 1, 2, 4 Fitxa 2: 2, 3, 4, 5 Fitxa 3: 2, 3, 4 Fitxa 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 2, 3, 4, 6 Fitxa 6: 1, 2, 3, 4 Fitxa 7: 1, 2, 3 Fitxa 8: 1, 2, 4, 5 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 6 Fitxa 10: 1, 3 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3 Fitxa 13: 1, 2, 3 Fitxa 14: 1, 2, 3, 4 Fitxa 15: 1, 2, 3, 4 Fitxa 16: 1, 2, 3, 4 Fitxa 17: 1, 2, 3 Fitxa 18: 1, 2, 3 Fitxa 19: 1, 2, 3, 4 Fitxa 20: 1, 2, 3 Fitxa 21: 1, 3, 4, 5 Fitxa 22: 1, 2, 3, 4 Fitxa 23: 2 Fitxa 24: 1, 4 Fitxa 25: 3 Fitxa 26: 1, 2, 3, 5 Fitxa 1: 1, 2, 4 Fitxa 2: 1, 4, 5 Fitxa 3: 1, 2, 4 Fitxa 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 1, 3, 4, 6 Fitxa 6: 1, 2, 4 Fitxa 7: 1, 2, 3, 4 Fitxa 8: 1, 2, 4, 5 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 6 Fitxa 10: 1, 3 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3 Fitxa 13: 1, 2, 3 Fitxa 14: 1, 2, 4 Fitxa 15: 1, 2, 3, 4 Fitxa 16: 1, 2, 3, 4 Fitxa 17: 3 Fitxa 18: 1 Fitxa 19: 1, 2, 3, 4 Fitxa 20: 1, 2, 3, 4 Fitxa 21: 4, 5 Fitxa 22: 1, 2, 3, 4 Fitxa 23: 1, 3 Fitxa 24: 4, 5 Fitxa 25: 2, 4 Fitxa 26: 4 Fitxa 1: 2, 3 Fitxa 2: 1, 2, 3, 5 Fitxa 3: 3 Fitxa 4: 6 Fitxa 5: 5, 6 Fitxa 7: 4, 5 Fitxa 8: 3 Fitxa 9: 5, 6 Fitxa 10: 2 Fitxa 12: 4 Fitxa 13: 4 Fitxa 14: 3 Fitxa 15: 5 Fitxa 16: 1 Fitxa 18: 5 Fitxa 21: 2, 5 Fitxa 22: 1 Fitxa 23: 3, 4, 5 Fitxa 25: 3 Fitxa 25: 1 EIXOS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 3: 5 Fitxa 7: 3, 6 Fitxa 8: 6 Fitxa 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 3, 4, 6 Fitxa 6: 1 Fitxa 2: 4 Fitxa 7: 2 Fitxa 9: 2, 3 Fitxa 12: 1, 2, 3, 4 Fitxa 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 2: 1, 2, 3, 5, 6 Fitxa 3: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 4: 1, 2, 3 Fitxa 5: 1, 3, 4, 5, 6 Fitxa 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 7: 1, 4, 5 Fitxa 8: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 9: 1, 4, 5, 6, 7 Fitxa 10: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3, 4 Fitxa 5: 2 EIXOS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ MESURA COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 6: 6 Fitxa 2: 7 Fitxa 3: 5 Fitxa 4: 8 Fitxa 8: 7 Fitxa 10: 6 Fitxa 4: 2, 3, 4, 5, 7 Fitxa 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 6: 1, 2, 4, 5 Fitxa 7: 1, 2, 3, 4 Fitxa 8: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 1, 2, 3 Fitxa 1: 1, 3, 4 Fitxa 2: 1, 2, 3 Fitxa 3: 1, 2, 3, 4 Fitxa 4: 1 Fitxa 5: 7 Fitxa 7: 5 Fitxa 8: 7 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 10: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 4, 5, 6 Fitxa 1: 2 Fitxa 2: 4, 5, 6 Fitxa 4: 1 Fitxa 9: 3 Fitxa 4: 6 Fitxa 6: 3 EIXOS RESOLUCIÓDE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 1: 1, 2, 4 Fitxa 2: 2, 3, 4, 5 Fitxa 3: 2, 3, 4 Fitxa 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 2, 3, 4, 6 Fitxa 6: 1, 2, 3, 4 Fitxa 7: 1, 2, 3 Fitxa 8: 1, 2, 4, 5 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 6 Fitxa 10: 1, 3 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3 Fitxa 13: 1, 2, 3 Fitxa 14: 1, 2, 3, 4 Fitxa 15: 1, 2, 3, 4 Fitxa 16: 1, 2, 3, 4 Fitxa 17: 1, 2, 3 Fitxa 18: 1, 2, 3 Fitxa 19: 1, 2, 3, 4 Fitxa 20: 1, 2, 3 Fitxa 21: 1, 3, 4, 5 Fitxa 22: 1, 2, 3, 4 Fitxa 23: 2 Fitxa 24: 1, 4 Fitxa 25: 3 Fitxa 26: 1, 2, 3, 5 Fitxa 1: 1, 2, 4 Fitxa 2: 1, 4, 5 Fitxa 3: 1, 2, 4 Fitxa 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 1, 3, 4, 6 Fitxa 6: 1, 2, 4 Fitxa 7: 1, 2, 3, 4 Fitxa 8: 1, 2, 4, 5 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 6 Fitxa 10: 1, 3 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3 Fitxa 13: 1, 2, 3 Fitxa 14: 1, 2, 4 Fitxa 15: 1, 2, 3, 4 Fitxa 16: 1, 2, 3, 4 Fitxa 17: 3 Fitxa 18: 1 Fitxa 19: 1, 2, 3, 4 Fitxa 20: 1, 2, 3, 4 Fitxa 21: 4, 5 Fitxa 22: 1, 2, 3, 4 Fitxa 23: 1, 3 Fitxa 24: 4, 5 Fitxa 25: 2, 4 Fitxa 26: 4 Fitxa 1: 2, 3 Fitxa 2: 1, 2, 3, 5 Fitxa 3: 3 Fitxa 4: 6 Fitxa 5: 5, 6 Fitxa 7: 4, 5 Fitxa 8: 3 Fitxa 9: 5, 6 Fitxa 10: 2 Fitxa 12: 4 Fitxa 13: 4 Fitxa 14: 3 Fitxa 15: 5 Fitxa 16: 1 Fitxa 18: 5 Fitxa 21: 2, 5 Fitxa 22: 1 Fitxa 23: 3, 4, 5 Fitxa 25: 3 Fitxa 25: 1 EIXOS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 3: 5 Fitxa 7: 3, 6 Fitxa 8: 6 Fitxa 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 3, 4, 6 Fitxa 6: 1 Fitxa 2: 4 Fitxa 7: 2 Fitxa 9: 2, 3 Fitxa 12: 1, 2, 3, 4 Fitxa 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 2: 1, 2, 3, 5, 6 Fitxa 3: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 4: 1, 2, 3 Fitxa 5: 1, 3, 4, 5, 6 Fitxa 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 7: 1, 4, 5 Fitxa 8: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 9: 1, 4, 5, 6, 7 Fitxa 10: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3, 4 Fitxa 5: 2 EIXOS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ MESURA COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 6: 6 Fitxa 2: 7 Fitxa 3: 5 Fitxa 4: 8 Fitxa 8: 7 Fitxa 10: 6 Fitxa 4: 2, 3, 4, 5, 7 Fitxa 5: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 6: 1, 2, 4, 5 Fitxa 7: 1, 2, 3, 4 Fitxa 8: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 1, 2, 3 Fitxa 1: 1, 3, 4 Fitxa 2: 1, 2, 3 Fitxa 3: 1, 2, 3, 4 Fitxa 4: 1 Fitxa 5: 7 Fitxa 7: 5 Fitxa 8: 7 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 10: 1, 2, 3, 4, 5 Fitxa 11: 4, 5, 6 Fitxa 1: 2 Fitxa 2: 4, 5, 6 Fitxa 4: 1 Fitxa 9: 3 Fitxa 4: 6 Fitxa 6: 3 EIXOS RESOLUCIÓDE PROBLEMES RAONAMENT I PROVA CONNEXIONS COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ RESOLUCIÓ DE PROBLEMES COMPETÈNCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Fitxa 1: 1, 2, 4 Fitxa 2: 2, 3, 4, 5 Fitxa 3: 2, 3, 4 Fitxa 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 2, 3, 4, 6 Fitxa 6: 1, 2, 3, 4 Fitxa 7: 1, 2, 3 Fitxa 8: 1, 2, 4, 5 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 6 Fitxa 10: 1, 3 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3 Fitxa 13: 1, 2, 3 Fitxa 14: 1, 2, 3, 4 Fitxa 15: 1, 2, 3, 4 Fitxa 16: 1, 2, 3, 4 Fitxa 17: 1, 2, 3 Fitxa 18: 1, 2, 3 Fitxa 19: 1, 2, 3, 4 Fitxa 20: 1, 2, 3 Fitxa 21: 1, 3, 4, 5 Fitxa 22: 1, 2, 3, 4 Fitxa 23: 2 Fitxa 24: 1, 4 Fitxa 25: 3 Fitxa 26: 1, 2, 3, 5 Fitxa 1: 1, 2, 4 Fitxa 2: 1, 4, 5 Fitxa 3: 1, 2, 4 Fitxa 4: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 5: 1, 3, 4, 6 Fitxa 6: 1, 2, 4 Fitxa 7: 1, 2, 3, 4 Fitxa 8: 1, 2, 4, 5 Fitxa 9: 1, 2, 3, 4, 6 Fitxa 10: 1, 3 Fitxa 11: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fitxa 12: 1, 2, 3 Fitxa 13: 1, 2, 3 Fitxa 14: 1, 2, 4 Fitxa 15: 1, 2, 3, 4 Fitxa 16: 1, 2, 3, 4 Fitxa 17: 3 Fitxa 18: 1 Fitxa 19: 1, 2, 3, 4 Fitxa 20: 1, 2, 3, 4 Fitxa 21: 4, 5 Fitxa 22: 1, 2, 3, 4 Fitxa 23: 1, 3 Fitxa 24: 4, 5 Fitxa 25: 2, 4 Fitxa 26: 4 Fitxa 1: 2, 3 Fitxa 2: 1, 2, 3, 5 Fitxa 3: 3 Fitxa 4: 6 Fitxa 5: 5, 6 Fitxa 7: 4, 5 Fitxa 8: 3 Fitxa 9: 5, 6 Fitxa 10: 2 Fitxa 12: 4 Fitxa 13: 4 Fitxa 14: 3 Fitxa 15: 5 Fitxa 16: 1 Fitxa 18: 5 Fitxa 21: 2, 5 Fitxa 22: 1 Fitxa 23: 3, 4, 5 Fitxa 25: 3 Fitxa 25: 1

Exemple: FEBRER La proposta de seqüenciació que oferim s’ha d’entendre únicament com un suggeriment obert a les modificacions que cada docent vulgui introduir, segons les seves preferències i les característiques de l’alumnat. La informació detallada sobre el contingut de cada fitxa es troba a les pàgines inicials del Llibre de recursos (a la secció amb franja blava). BLOCS NUMERACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MESURA GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ TALLER DE PROGRAMACIÓ 1a SETMANA Fitxa 15 Fitxes 15 i 16 Fitxa 13 Fitxa 7 2a SETMANA Fitxa 16 Fitxes 17 i 18 Fitxa 8 3a SETMANA Fitxes 19 i 20 Fitxes 14 i 15 Fitxa 1 4a SETMANA Repàs i avaluació Exemple de seqüenciació de continguts de Tercer 3r Com organitzo el dia a dia amb ? 257208_Libro_Recursos_MateMas_3_grup PRIMÀRIA 3 ADAPTAT LOMLOE ADAPTAT Matemàtiques per pensar LLIBRE DE RECURSOS

1a SETMANA DE FEBRER FITXA 15 FITXA 15 FITXA 16 FITXA 13 FITXA 7 NUMERACIÓ GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 86 3 Llegeix i aprèn. Després, calcula descomponent el segon factor. 42 3 25 5 1.050 840 1 210 42 3 20 5 840 42 3 5 5 210 23 3 43 5 36 3 54 5 35 3 12 5 4 Imagina un problema per a aquestamultiplicació. Després, calcula. 5 Sense fer les operacions, escriu el signe ., , o 5. Després, utilitza la calculadora i comprova si ho has fet bé. 6 Pinta les caselles de la quadrícula per representar els resultats d’aquestes operacions. • 27 3 13 27 3 28 • 63 3 18 18 3 63 • 39 3 15 22 3 16 • 49 3 19 50 3 20 3 3 5 • Quantes caselles has pintat de cada color? • Quantes caselles has pintat en total? • Quantes caselles han quedat sense pintar? • Quantes caselles té la quadrícula en total? 9 3 3 6 3 6 39 38 4 Aprèn i completa. 100.000 1 1.000 5 101.000 1 CM 1 1 UM 5 101.000 106.384 5 100.000 1 6.000 1 300 1 80 1 4 cent sis mil tres-cents vuitanta-quatre 101.000 cent un mil 102.000 cent dos 103.000 tres mil 104.000 cent mil 105.000 cent mil 106.000 cent 107.000 mil 108.000 109.000 5 Completa les sèries sumant 1.000 cada cop. 6 Descompon aquests nombres coma l’exemple i escriu-los amb lletres. • 97.000, 98.000, , , , , • 106.000, 107.000, , , , , • 107.592 • 105.108 • 102.910 100.000 1.000 107.592 5 105.108 5 102.910 5 3 Observa i contesta. 4 Marca la pregunta que es pot resoldre operant amb les dades de cada enunciat. Des d’on surten els vols? Quines són les destinacions que es poden triar? Què inclou el preu de cada bitllet? Quant val cada bitllet? Llegeix i completa el dibuix. • El bitllet a París val 20 euros més que el bitllet a Madrid. • El bitllet a Nova York val 930 euros més que el bitllet a París. • El bitllet a Berlín val 293 euros més que el bitllet a Madrid. • En Pau ha marcat 58 gols aquesta temporada i el seu germà n’ha marcat 35. Quants gols ha marcat en Pau a cada partit? Quants gols ha marcat el seu germà? Quants gols menys ha marcat el seu germà? • La Roser té un quadern amb 162 dibuixos per pintar. Són 33 dibuixos menys que els que té el quadern de la seva germana. Quants dibuixos pinta la Roser en un dia? Quants dibuixos té el quadern de la seva germana? Quants dibuixos més té el quadern de la Roser? • La Patrícia ha reunit 278 taps. Si en tingués 105 menys, en tindria tants com el seu amic Israel. Quants taps ha reunit l’Israel? Quants taps ha reunit la Patrícia? Quants taps tenen entre tots dos? Tria on vols anar de vacances i reserva el bitllet. NO HO DUBTIS I VINE VOLANT! Barcelona-Berlín Barcelona-París € 171 € Anada i tornada Anada i tornada Barcelona-Madrid Barcelona-Nova York € € Anada i tornada Anada i tornada 140 204 5 Observa i busca un adhesiu per a cada tipus de triangle. 4 Llegeix i aprèn. Després, marca els angles que s’esmenten. Segons els angles, els triangles poden ser: Acutangles Rectangles Obtusangles Els angles són aguts. Tenen un angle recte. Tenen un angle obtús. 6 REPTE MATEMÀTIC. Observa i contesta. El mestre ha dibuixat aquesta figura. Quants triangles acutangles hi pots veure? Triangle rectangle Triangle acutangle Triangle obtusangle En total hi ha triangles acutangles. 37 NUMERACIÓ FITXA 15. Les centenes demiler 1 Llegeix i aprèn. Després, completa. 2 Passa aquestes quantitats a unitats i encercla les descomposicions de 100.000. 3 Descompon aquests nombres. CENTENES DE MILER 1 CM 5 100.000 cent mil 2 CM 5 200.000 dos-cents mil 3 CM 5 300.000 tres-cents mil 4 CM 5 400.000 quatre-cents mil 5 CM 5 500.000 cinc-cents mil 6 CM 5 600.000 sis-cents mil 7 CM 5 700.000 set-cents mil 8 CM 5 800.000 vuit-cents mil 9 CM 5 900.000 nou-cents mil 1 CM 5 DM 4 CM 5 DM 5 CM 5 DM • 5 DM 1 5 DM • 40 C 1 6 DM • 70 UM 1 3.000 D • 80 UM 1 200 C 20 DM 5 CM 30 DM 5 CM 90 DM 5 CM DM 1 DM CM 1 DM 1 UM 300.000 500.000 10 DM 5 1 CM 10 desenes de miler 5 1 centena de miler 1 CM 5 100.000 U Hi ha cent mil llibres en total. A cada palet hi ha 10 caixes amb 1.000 llibres cada una. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1 Llegeix i tria. FITXA 13 2 Llegeix amb atenció i completa per resoldre el problema. Quants maons col·loca en Vicenç cada dia? Quants dies fa que col·loca maons? Què s’ha de fer per resoldre el problema? Ajuntar diferents quantitats de maons. Separar una quantitat de maons en grups iguals. Ajuntar diverses vegades la mateixa quantitat de maons. Quina operació resol el problema? 300 1 9 300 2 9 300 1 300 300 3 9 50 50 5 300 9 9 En Vicenç fa 9 dies que construeix una casa al camp, a 50 quilòmetres de la ciutat. Hi viurà amb la seva família, formada per 5 persones. En Vicenç col·loca cada dia 300 maons. Quants maons ha col·locat? En una fàbrica de joguines, la Laura i en Max fan 854 nines cada mes, mentre que la Cèlia i en Jaume en fan 2 vegades més. Quantes nines fan la Cèlia i en Jaume cada mes? 854 nines 2 vegades més 3 2 Fan nines al mes. DADES OPERACIÓ SOLUCIÓ 139 CÀLCUL I OPERACIONS 85 FITXA 15 2 Aprèn amultiplicar arrodonint un dels factors i calcula. 498 3 4 500 3 4 2 3 4 2.000 2 8 1 2 1.992 498 3 4 5 1.992 498 3 4 Per arrodonir el primer factor, suma-hi el nombre que necessitis. Després, multiplica el resultat. Tot seguit, multiplica el nombre que has sumat pel segon factor i resta els resultats. • 399 3 9 5 • 2.390 3 3 5 • 4.989 3 6 5 1.734 + 42 4.214 + 53 1.778 + 21 2.463 + 15 3.542 + 57 6.472 + 15 8.463 + 35 4.726 + 31 Càlcul mental 1 Calcula. • 400 3 5 5 • 300 3 4 5 • 200 3 7 5 • 120 3 2 5 • 1.000 2 550 5 • 110 3 8 5 C L A U S 264 1 223 5 264 1 5 587 1 423 5 587 158 1 327 5 158 1 5 585 1 327 5 585 164 1 223 5 387 158 1 227 5 385 GEOMETRIA 203 1 Llegeix i aprèn. Després, mesura els costats de cada triangle i escriu a quin tipus pertany. FITXA 7. Els triangles Triangles equilàters: tenen 3 costats iguals. Triangles isòsceles: tenen 2 costats iguals. Triangles escalens: cap dels costats no són iguals. 2 Localitza un triangle a cada fotografia i digues a quin tipus pertany segons els costats. Hi ha diferents tipus de triangles segons la longitud dels costats. Triangle Triangle Triangle Triangle Triangle Triangle 3 Pensa i contesta. Un costat d’un triangle mesura 8 cm i un altre costat mesura 6 cm. • Quant pot mesurar l’altre costat perquè sigui un triangle isòsceles? • I perquè sigui escalè?

FITXA 8 GEOMETRIA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ Exemple de seqüenciació de continguts de Tercer 2a SETMANA DE FEBRER FITXA 16 FITXA 17 FITXA 18 NUMERACIÓ CÀLCUL I OPERACIONS 41 40 5 Escriu el valor de la xifra 1 en unitats. • 100.254 • 312.367 • 401.842 6 Escriu amb lletres els números dels carnets. Després, encercla els parells. CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA CLUB DE LECTURA Paula Santacana Soci: 483.200 Pilar Claramunt Soci: 701.843 Joan Serra Soci: 199.999 Andreu Gil Soci: 215.394 Jordi Molina Soci: 673.675 Beatriu Freixa Soci: 890.006 7 Ordena els estadis de futbol segons la capacitat, demés petit amés gran. RUNGNADO MAY DAY Capacitat: 150.000 MARACANÀ Capacitat: 75.000 ESTADI ASTECA Capacitat: 105.000 BUKIT JALIL Capacitat: 87.000 CAMP NOU Capacitat: 100.000 206 4 Utilitza el tangramque hi ha a la pàgina d’adhesius i forma un quadrilàter. Després, contesta. 5 Fes el que es demana en cada cas. El tangram té 2 quadrilàters. • Quins tipus de quadrilàter has format? Escriu-ne el nom a sota. • Quants quadrilàters diferents heu format entre tots? Quin tipus de quadrilàter és un quadrat? Escriu el nomd’unes altres dues figures planes que també siguin paral·lelograms. 6 REPTE MATEMÀTIC. Pensa i contesta. • Dibuixa un altre trapezi unit a aquest per formar un quadrat. • Traça una línia a l’interior d’aquest hexàgon per formar dos trapezis. Quants quadrats veus en aquesta figura? Hi ha quadrats 39 NUMERACIÓ FITXA 16. Els nombres fins al 999.999 1 Aprèn i completa. 100.000 1 10.000 5 110.000 1 CM 1 1 DM 5 110.000 10 DM 1 5.000 D 1 29 U 2 DM 1 84 UM 1 3 C 1 CM 1 48 UM 1 7 U 110.000 cent deu mil 120.000 cent mil cent trenta mil 140.000 quaranta mil 150.000 mil cent seixanta mil 170.000 180.000 cent noranta mil • 190.000, 180.000, , , , , • 120.000, 110.000, , , , , 2 Escriu en cada cas el nombre que correspongui. • 1 CM 1 6 DM • 1 CM 1 40 UM • 1 CM 1 70 UM • 110 UM • 19 DM • 1 CM 1 8 DM 3 Completa les sèries restant 10.000 cada cop. 4 Pensa i relaciona. 148.007 104.300 150.029 cent quatre mil tres-cents cent cinquanta mil vint-i-nou cent quaranta-vuit mil set 100.000 10.000 GEOMETRIA 205 FITXA 8. Els quadrilàters 1 Llegeix i aprèn. Després, contesta. 2 Quins d’aquests polígons són quadrilàters? Encercla’ls. 3 Observa, compta i completa. Els costats són paral·lels dos a dos. Només tenen dos costats paral·lels. No tenen costats paral·lels. Paral·lelograms Trapezis Trapezoides Què tenen en comú tots els quadrilàters? Repassa del mateix color els costats paral·lels de cada quadrilàter. Després, classifica’ls. PARAL·LELOGRAMS TRAPEZIS TRAPEZOIDES Hi ha 3 tipus de quadrilàters. • En aquesta figura hi ha paral·lelogram i trapezis. • En total hi ha quadrilàters i triangles. A C E G B D F H 90 3 Llegeix. Després, aproxima el primer factor a la UMmés propera i calcula. Cada dia recollim 15.124 kg de castanyes. Quants quilos hem recollit aproximadament en 5 dies? 4 Resol les operacions, fixa’t en els resultats i completa el text. persones 21.356 3 3 5 quadrades 4.865 3 18 5 pagès 1.934 3 47 5 síndries 57.083 1 860 1 9.215 5 Japó 3.527 1 4.983 1 64.832 5 Al (73.342) un ((90.898) es va fer famós per conrear síndries (87.570) . Va comprovar que, si el (85.534) creixia dins d’una (68.118) quadrada, adoptava aquesta mateixa (56.356) . Moltes (64.068) van pensar que això podria ser pràctic a l’hora d’(78.515) les (67.158) als (33.444) . emmagatzemar 15.703 3 5 5 mercats 1.389 1 7.084 1 24.971 5 capsa 72.065 2 3.947 5 forma 63.204 2 6.848 5 fruit 88.351 2 2.817 5 92 3 Calcula, fixa’t en els resultats i escriu comes diu cada dinosaure. Triceratop 7.645 1 3.948 Tiranosaure 843 1 39.290 Diplodoc 987 1 123 1 6.503 Al·losaure 20.394 1 39.851 1 96 Velociraptor 23.654 2 9.475 Braquiosaure 56.837 2 1.489 Espinosaure 29.635 3 3 Microraptor 10.874 3 4 Anquilosaure 3.284 3 19 Apatosaure 976 3 65 43.496 7.613 40.133 55.348 60.341 14.179 62.396 63.440 11.593 88.905 CÀLCUL I OPERACIONS 89 FITXA 17 4.625 + 100 7.481 + 210 9.474 + 320 5.419 + 300 1.734 + 130 4.232 + 610 6.336 + 500 2.103 + 580 5.743 + 140 3.516 – 400 7.485 – 150 2.471 – 130 6.853 – 200 2.938 – 410 4.729 – 610 8.937 – 500 3.889 – 570 5.647 – 420 Càlcul mental • 531 1 19 5 • 652 1 39 5 • 806 2 39 5 1 Llegeix i calcula. 2 Calcula. Després, substitueix cada nombre per la lletra corresponent i descobreix el missatge. per sumar el nombre anterior a una desena completa (19, 29…). Suma la desena més pròxima i després resta-hi 1. per restar el nombre anterior a una desena completa (19, 29…). Resta la desena més pròxima i després suma-hi 1. (50 1 30) 3 2 5 M 4 3 (50 1 10) 5 É (80 3 3) 2 40 5 L 7 3 (50 2 20) 5 B (40 1 20) 3 5 5 ! (90 2 30) 3 6 5 T (60 1 40) 3 9 5 O C L A U S 34 3 4 5 534 3 4 5 1.534 3 4 5 35 3 5 5 235 3 5 5 1.235 3 5 5 4 3 4 5 16 5 3 5 5 25 425 445 444 1 20 1 19 2 1 368 338 339 2 30 2 29 1 1 Primer, calcula les operacions del parèntesi. Mestra 160 900 200 360 210 240 300 El missatge és: CÀLCUL I OPERACIONS 91 FITXA 18 • 14 3 20 5 • 140 3 20 5 • 1.400 3 20 5 • 20 3 82 5 • 20 3 820 5 • 200 3 37 5 • 200 3 370 5 1 Llegeix i calcula. 2 Completa les sèries. 6.352 + 326 4.748 + 131 3.012 + 743 6.363 + 314 3.425 + 251 2.324 + 452 2.558 + 231 8.573 + 226 5.939 – 616 6.495 – 281 7.548 – 136 4.286 – 154 2.856 – 503 5.847 – 403 8.693 – 482 7.563 – 532 Càlcul mental 41 x 2 = 82 41 x 20 = 820 410 x 20 = 8.200 Compta els zeros dels dos factors i compara’ls amb la quantitat de zeros del resultat. 3.850 1 250 1 250 1 250 1 250 5.625 1 25 1 25 1 25 1 25 1.532 1 2.500 1 2.500 1 2.500 1 2.500 C L A U S 464 2 312 5 2 312 5 252 664 2 5 352 745 2 329 5 2 329 5 316 445 2 5 16 564 2 412 5 152 845 2 329 5 516

3a SETMANA DE FEBRER FITXA 19 FITXA 20 FITXA 14 FITXA 15 FITXA 1 CÀLCUL I OPERACIONS RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TALLER DE PROGRAMACIÓ 94 3 Llegeix i aprèn. Després, completa. 4 Expressa aquests repartiments amb una divisió i calcula’n el quocient i el residu. L’Anna reparteix en parts iguals 13 boles en 2 caixes. Quantes boles posa a cada caixa? Quantes li’n sobren? Poso 6 boles a cada caixa i me’n sobra 1. boles caixes 13 : 2 • 9 caramels en 2 bosses. • 15 galetes en 5 plats. S’han repartit maduixes en plats. A cada plat s’han posat maduixes. Han sobrat maduixes. : 5 Residu 5 13 : 2 5 6 i en sobra 1 dividend divisor quocient residu 12 boles 1 1 bola 12 : 2 5 6 S’han repartit flors en gerros. A cada gerro s’han posat flors. Han sobrat flors. : 5 Residu 5 Repartir en parts iguals és dividir. 96 divisions enteres 3 Llegeix i aprèn. Després, calcula i encercla les divisions exactes. 4 Quants pastissos sobren? Completa la taula. Reparteixen 10 caramels entre els 2. 14 15 17 20 21 25 30 2 3 4 5 6 7 8 Quants pastissos sobren? Repartimels pastissos en safates. Per dividir, recorda les taules demultiplicar. 2 x 7 = 14 14 : 2 = 7 Pinta les columnes de la taula. divisions exactes Per dividir, busca el nombre que enmultiplicar-lo pel divisor s’acosti més al dividend sense passar-se. Cada un agafa 5 caramels i no els en sobra cap. 10 : 2 5 5 Residu 5 0 Una divisió és exacta quan el residu és zero. Reparteixen 10 caramels entre els 3. Cada un agafa 3 caramels i els en sobra 1. 10 : 3 5 3 Residu 5 1 Una divisió és entera quan el residu és diferent de zero. • 16 : 2 5 Residu 5 • 16 : 3 5 Residu 5 • 16 : 4 5 Residu 5 • 16 : 5 5 Residu 5 • 16 : 6 5 Residu 5 CÀLCUL I OPERACIONS 93 FITXA 19 4.964 + 3.000 5.824 + 2.000 8.452 + 1.300 3.603 + 5.100 3.847 + 5.000 7.459 + 1.000 5.147 + 3.800 7.538 + 2.400 6.265 + 3.000 2.638 + 6.000 4.632 + 2.200 6.276 + 1.500 8.316 – 5.000 4.371 – 3.000 4.921 – 1.500 5.793 – 4.700 4.527 – 2.000 7.459 – 1.000 9.648 – 2.400 6.825 – 5.600 9.652 – 4.000 6.475 – 4.000 7.359 – 3.100 8.499 – 7.200 Càlcul mental 1 Llegeix i calcula. 2 Completa les sèries. 35.500, , , 15.000, , , 9.025, , , , Resta 2.500 cada cop. Resta 250 cada cop. Resta 25 cada cop. • 654 1 199 5 • 493 1 299 5 • 606 1 299 5 • 397 2 199 5 • 529 2 299 5 • 746 2 299 5 per sumar el nombre anterior a una centena completa (99, 199…). Suma la centena més propera i després resta-hi 1. per restar el nombre anterior a una centena completa (99, 199…). Resta la centena més propera i després suma-hi 1. 706 906 905 1 200 1 199 2 1 638 238 239 2 400 2 399 1 1 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1 Completa les dades i relaciona. 2 Observa i resol. Subratlla les dades i escriu la solució. FITXA 14 • quants pastissos i batuts ha comprat la Isabel. Sé • • què li han costat tots els pastissos. Puc calcular • • què val cada producte. • què ha pagat la Isabel en total. Contesta aquestes preguntes per resoldre el problema. • Què li han costat a la Isabel tots els pastissos que ha comprat? • Què ha pagat en total pels pastissos i el batut? La Isabel ha comprat 4 pastissos i una ampolla de batut per convidar els seus amics a berenar. Si el batut val 3 euros i cada pastís val 2 euros, què ha pagat per tot? 4 pastissos. Un pastís val € El batut val € L’Ester ha comprat 3 capses de boletes blaves i una capsa de boletes verdes per fer un collaret i un braçalet. Quantes boletes té? 25 boletes 22 boletes 35 boletes 13 boletes DADES 141 CÀLCUL I OPERACIONS 95 FITXA 20 2.375 + 6.324 3.283 + 4.711 5.276 + 3.612 5.624 + 3.263 5.382 + 2.416 7.452 + 1.324 1.765 + 5.223 6.461 + 1.325 6.854 + 3.132 4.763 + 2.105 4.166 + 2.532 2.382 + 4.416 Càlcul mental 1 Uneix cada peix amb un veler demanera que els nombres sumin 1.000. 2 Calcula i escriu els resultats. 825 700 500 250 190 810 500 750 175 300 4.000 3 6 5 300 3 6 5 50 3 6 5 8 3 6 5 4.358 3 6 5 Per calcular l’última multiplicació, suma els resultats de les operacions anteriors. 5.000 3 4 5 300 3 4 5 40 3 4 5 6 3 4 5 5.346 3 4 5 TALLER DE PROGRAMACIÓ 1 Llegeix i aprèn. Després, descriu els moviments marcats al mapa perquè el vaixell rosa arribi fins a les balenes. FITXA 1. Instruccions demoviment (I) Illes Ada Illes Bada Illes Eda Illes Fada Illes Ida Illes Gada Illes Dada Illes Cada Missió Salvar les balenes La flota Calipso té diversos vaixells, cadascun d'un color diferent. Els vaixells porten un ordinador, al qual cal donar les instruccions necessàries per dirigir el vaixell fins el punt desitjat. 2 Observa i descobreix on arriba el vaixell morat. 3 Descriu els moviments dels vaixells taronja, groc i verd per arribar a la balena que témés a prop. Tingues en compte les balenes salvades per altres vaixells. Instruccions per al vaixell blau: El vaixell comença a moure's. Avança 3 caselles a la dreta. Avança 3 caselles cap avall. Avança 1 casella a l'esquerra. El vaixell ha arribat al seu destí. 3 1 3 Vaixell blau 3 3 1 2 4 3 3 1 219 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1 Llegeix, tria i completa les dades que falten. Després, resol. FITXA 15 En Ferran fa 5 mesos que estalvia per poder regalar una videoconsola al seu fill. La videoconsola val 300 euros i ell ha aconseguit estalviar 50 euros cada mes. Té prou diners per comprar-la? Calcula el que he estalviat en cincmesos. Després, calcula la diferència. 300 50 5 mesos. Cada mes estalvia €. La videoconsola val €. Primer, he de , perquè en Ferran estalvia sempre la mateixa quantitat i s’ha d’ajuntar diverses vegades. Després, he de , perquè s’ha de calcular la diferència entre els diners que té en Ferran i el que costa la videoconsola. • sumar • restar • multiplicar 2 Encercla les dades necessàries per resoldre cada problema. Després, resol-los. • A l’octubre i al novembre vaig aconseguir 45 punts cada mes per bon comportament a classe. Al desembre en vaig aconseguir 67. Quants en vaig aconseguir en total? • Per a la tómbola del barri es necessiten 300 números. La Cecília i l’Àngela comencen a preparar-los 10 dies abans. Si cada dia fessin 24 números, tindrien temps de fer-los tots? octubre Eva Jan Lluís Alba novembre desembre DADES RAONAMENT 143 TALLER DE PROGRAMACIÓ 1 Llegeix i aprèn. Després, descriu què ha de fer la nau taronja per no parar de donar voltes al voltant del planeta Hermes. FITXA 1. Bucle Per sempre Missió Explorar l'univers La flota galàctica Atalanta està formada per naus espacials que exploren l'univers. Cada nau ha de ser programada amb instruccions precises per desplaçar-se. La primera misisó de la flota serà apropar-se i donar voltes al voltant de planetes per observar si hi ha vida en ells. 2 Observa i descobreix a quina nau de la flota pertanyen les instruccions de la dreta i descriu què fa. 3 Programa la nau que queda perquè no pari de donar voltes al voltant de l'últim planeta. Instruccions per a la nau blava: Avança una casella cap amunt. Repeteix sense parar les instruccions següents: A Avança 2 caselles a la dreta. B Avança 2 caselles cap amunt. C Avança 2 caselles cap a l'esquerra. D Avança 2 caselles cap a baix. Ares Artemisa Hermes Hestia COMENÇAMENT FINAL 4 PER SEMPRE ACABAR 4 3 2 3 COMENÇAMENT FINAL 2 PER SEMPRE 1 ACABAR 2 2 2 227

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=