Cinco en raia

Situacións de aprendizaxe integradas PRIMARIA Proxecto globalizado Axustado á LOMLOE 1.º

Cales son as claves de Cinco en raia?...................................................... 3 Que dimensións da aprendizaxe aborda? ................................................. 4 Material do proxecto .................................................................................. 6 • Material do alumnado....................................................................... 6 • Material do profesorado ................................................................... 8 • Material da aula................................................................................ 10 – Lingua Castelá .............................................................................. 10 – Matemáticas.................................................................................. 11 – Lingua ........................................................................................... 12 – Recursos dixitais ........................................................................... 13 Como son las unidades de Cinco en raia?................................................ 14 Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia?.............................. 16 • A situación de aprendizaxe e o reto ................................................. 16 • A lectoescritura ................................................................................ 17 • Lingua Castelá ................................................................................. 18 • Matemáticas..................................................................................... 19 • Lingua .............................................................................................. 20 • Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais ........................................ 21 • Minilabs ............................................................................................ 22 • Obradoiro de programación ............................................................. 22 • Repaso e avaliación ......................................................................... 23 Servizos online .......................................................................................... 24 • EduPack ........................................................................................... 24 • e-vocación........................................................................................ 26 Delegacións comerciais............................................................................. 29 1 Índice

Cales son as claves de Cinco en raia? 2

3 • • •

Que dimensións da aprendizaxe aborda? Traballo cooperativo • Constitúe o referente social das aprendizaxes. • Desde o punto de vista do crecemento persoal do alumnado, contribúe á súa implicación co contorno e o desenvolvemento da responsabilidade colectiva. Desde o punto de vista metodolóxico, as dimensións da aprendizaxe son referentes transversais do proxecto Cinco en raia e están orientadas á adquisición das competencias clave. No libro do alumnado, algunhas actividades están marcadas con logos, que indican o tratamento destacado dalgunha das devanditas dimensións. As seis dimensións presentes no proxecto Cinco en raia son as seguintes: 4 Comunicación • Esta dimensión é esencial para a construción de coñecementos. • É un instrumento para a xestión das emocións e para o establecemento de relacións positivas co contorno. Educación emocional • Facilita a implicación persoal do alumnado na aprendizaxe. • Desenvolve a responsabilidade persoal. • Contribúe á integración co contorno. • É un vehículo para a construción positiva da propia imaxe.

5 Creatividade • Neste proxecto a creatividade está vinculada ao razoamento. • Baséase na observación e na análise do contorno desde unha gran variedade de propostas e perspectivas. • Estimula as respostas persoais e progresivamente máis variadas a diferentes situacións. Resolver un reto • Permite que o alumnado poña en xogo as aprendizaxes adquiridas. • Facilita o vínculo entre os saberes e a realidade en que se desenvolven. Aprender a pensar • Ten presenza en todas as áreas e achégalle rigor ao proceso de adquisición de coñecementos. • Ao longo do primeiro curso, lévase a cabo a partir de propostas progresivamente máis abertas. • Articúlase arredor dos seguintes procesos de pensamento: recoñecer/detectar; comprender/organizar; relacionar/transformar.

6 PRIMARIA 1 1 Situación de aprendizaxe integrada 3 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética 3 Situación de aprendizaxe integrada 5 EN RAIA MARKETING.indd 3 4/3/22 18:47 PRIMARIA 1 1 956734 Situación de aprendizaxe integrada 1 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética 1 Situación de aprendizaxe integrada 5 EN RAIA MARKETING.indd 1 4/3/22 18:47 PRIMARIA 1 1 Situación de aprendizaxe integrada 2 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética 2 Situación de aprendizaxe integrada 5 EN RAIA MARKETING.indd 2 4/3/22 18:47 Libros do alumnado Hai 9 libros, un para cada unidade, un para cada mes. En cada libro hai follas de adhesivos e de recortables co fin de facilitar a resolución de distintas actividades, sobre todo nas primeiras unidades. O meu caderno das emocións PRIMARIA Caderno de emocións Material do alumnado Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética Situación de aprendizaxe integrada 6 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 6 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 5 EN RAIA MARKETING.indd 6 4/3/22 18:47 956734 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética Situación de aprendizaxe integrada 4 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 4 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 A MARKETING.indd 4 4/3/22 18:47 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética Situación de aprendizaxe integrada 4 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 5 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 5 EN RAIA MARKETING.indd 5 4/3/22 18:47 956734 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética Situación de aprendizaxe integrada 9 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 9 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 5 EN RAIA MARKETING.indd 9 4/3/22 18:47 956734 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética Situación de aprendizaxe integrada 7 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 7 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 5 EN RAIA MARKETING.indd 7 4/3/22 18:47 956734 Santillana desea contribuir a construir un mundo más sostenible. Por eso, empleamos: Papel de bosques sostenibles Plástico 100% reciclable Talleres con certificación de buena gestión ambiental y energética Situación de aprendizaxe integrada 7 CINCO EN RAIA PRIMARIA 1 8 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 5 EN RAIA MARKETING.indd 8 4/3/22 18:47

7 Sobre de material manipulable – Moedas troqueladas. – Billetes troquelados. – Reloxos analóxico e dixital. – Tangram de 7 pezas e recta numérica de 20 divisións. – Retícula cadrada de 100 ocos. – Tres xogos dos números do 0 ao 9, troquelados. – Modelo para operacións de suma e resta. – Láminas coas pezas troqueladas para traballar unidades e decenas. – Figuras xeométricas troqueladas (círculos, cadrados, rectángulos e triángulos). – Soportes de escritura. Ademais, tamén dispoñible: Cadernos trimestrais de Lingua Castelá e Matemáticas. 956734 Cuaderno Lengua Castellana PRIMER TRIMESTRE Pauta 956734 PRIMER TRIMESTRE Cuaderno Matemáticas 956734 SEGUNDO TRIMESTRE Cuaderno Lengua Castellana Pauta 956734 SEGUNDO TRIMESTRE Cuaderno Matemáticas 1 1 956734 TERCER TRIMESTRE Cuaderno Lengua Castellana Pauta PRIMARIA 1 1 PRIMARIA 1 1 956734 TERCER TRIMESTRE Cuaderno Matemáticas 1/1 ES0000000048239 765475_monedas_troqueladas_49730.indd 1 31/01/2018 10:05:46 1/1 ES0000000083900 901076_Plantilla_descomposicion_DU_69816.indd 1 31/01/2018 9:20:03 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 91/1 ES0000000081194 891158_LAM_TROQUEL_NUM_0_A_9_68229.indd 1 29/01/2018 10:18:07 å å å å æ æ æ æ ^ ^ ^ ^ o o o o € € € € b b © © c™ c™ ∂ ∂ ƒ ƒ @ @ ™ ™ ∆ © 2017 Santillana Educación, S. L. 842976 / 01-02 ES0000000066948 842976_LETRAS TROQUEL_61587.indd 1 03/04/2017 10:13:05 12 1 2 3 4 7 6 5 8 9 10 11 1/1 ES0000000081276 891523_LAM_RELOJES_DIGITAL_ANALOGICO_68235.indd 1 30/01/2018 12:59:11 De venda independente

8 Material do profesorado O material do profesorado inclúe: Libro anotado Contén unha reprodución a gran tamaño das páxinas do libro do alumnado con solucións e suxestións concretas sobre as actividades. 17 3 Que son os zoncho∫? Arrodea. Como lle gustan máis as castañas ao avó: asadas, cocidas ou crúas? 4 Que colar lles vai facer o avó? Colorea. 5 Localiza na escena os seguintes personaxes e explica o que están facendo. grella ourizo buxaina pa cornete lume Vocabulario Gústanlle máis cocidas coa pel. Asa castañas. Bota castañas nos cornetes. Tira os restos á papeleira. 16 Magosto no parque da alameda 1 Observa a escena e explica que festa se está celebrando. 2 Comentade entre todos. Cal é o alimento típico do Magosto? Como vos gusta comelo: asado, cocido, acompañando outra comida…? Celebrades o Magosto no colexio? E na localidade onde vivides? Como? Que festa vos gusta máis: o Samaín ou o Magosto? Por que? R. O. R. O. LibroMedia Prestar atención á locución e aos diálogos do vídeo. Q Traballo cooperativo En pequenos grupos, confeccionar cabazas terroríficas para decorar a aula polo Samaín. 17 3 Que on os z ncho∫? Arrodea. Como lle gustan máis as c tañ s ao avó: asadas, cocidas ou crúas? 4 Que colar lles vai facer o avó? Colorea. 5 Localiza na escena os seguintes personaxes e explica o que está facendo. grella ourizo bux ina pa cornete lume Vocabulario Gústanlle má s co idas coa pel. As c tañas. Bo c tañas nos cornetes. Tira os restos á papeleira. 16 Magosto no parque d alameda 1 Observa a esc na e explica que f sta se stá celebrando. 2 Com ntad entre todos C é o aliment típico d Magosto? C mo vos gusta comelo: asado, cocido, acompañando outra comida…? Cel brades Mag st no colexio? E na localidade on vivides? Como? Que fe ta vos gusta máis: o Samaín ou Magosto? Por que? R. O. R. O. LibroMedia Escoitar detidamente a locución para resolver as actividades. SUXESTIÓNS Comprobar que comprenden o significado de cada termo do vocabulario. Comunicación Dicir o que fan outros personaxes da escena e xogar a localizalos. Situación de aprendizaxe integrada 956734 PRIMEIRO TRIMESTRE PRIMARIA 1 1 EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO cuaderno anotado_5 en raya_M1.indd 1 7/3/22 13:16 956734 PRIMARIA 1 1 Situación de aprendizaxe integrada EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO SEGUNDO TRIMESTRE cuaderno anotado_5 en raya_M1.indd 3 7/3/22 13:16 956734 Situación de aprendizaxe integrada PRIMARIA 1 1 TERCEIRO TRIMESTRE EDICIÓN ANOTADA PARA O PROFESORADO cuaderno anotado_5 en raya_M1.indd 5 7/3/22 13:16

9 Libro de recursos Contén os seguintes apartados: – Metodoloxía. – Programación das unidades. – Banco de recursos. – Probas de avaliación fotocopiables. – Programa de atención á diversidade con fotocopiables de reforzo e enriquecemento. Outros recursos – Programación da aula en formato Word editable. Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Fichas de reforzo e ampliación PRIMEIRO TRIMESTRE 956734 PRIMARIA 1 1 Nombre Fecha Material cortesía de Santillana. Prohibida su redistribución física y/o comunicación a través de internet o redes sociales. Sanoma Educación, S. L. U. 1 Completa. 3 Escribe nombres de animales. 2 ¿Qué es? Rodea. E¬∫ una papeleta. E¬∫ una papelera. E¬∫ una lechuga. E¬∫ una lechuza. ©on b ©on v B V cador calera máforo queleto Evaluación primer trimestre 90 Muestra ES0000000152925 232612_libr_recurs_tres_en_raya_1_1_prim_cast_unid4_115700.indd 90 2/3/22 11:02 Material cortesía de Santillana. Prohibida su redistribución física y/o comunicación a través de internet o redes sociales. Sanoma Educación, S. L. U. 4 Copia las cuatro palabras con r fuerte. 5 Observa y completa. 6 Escribe una felicitación de Navidad. barco tortuga muñeca lago c c c c barquito cara zorro jarra erizo torre rata oro farola Lengua Prueba A 91 Muestra ES0000000152925 232612_libr_recurs_tres_en_raya_1_1_prim_cast_unid4_115700.indd 91 2/3/22 11:03 SEGUNDO TRIMESTRE 956734 Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Fichas de reforzo e ampliación PRIMARIA 1 1 956734 TERCEIRO TRIMESTRE Libro de recursos • Programación das unidades • Suxestións didácticas • Propostas de avaliación • Fichas de reforzo e ampliación PRIMARIA 1 1

10 acor∂eó> ES0000000083308 899164_Tarjetas_palabras_imposic_69766.indd 5 25/01/2018 15:02:05 842099 K § L ¬ M µ N > Ñ ~ O o P π Q œ J ∆ A å B b C © D ∂ E æ F £ G @ H ™ I ^ R ® S fi T † U € V v W w X ≈ Y ¥ Z Ω ABANICO BARCO CUADERNO DADO ESPEJO FOTO GAFAS HELADO IGLÚ JABÓN KIWI LINTERNA MOCHILA NARANJA ÑANDÚ OLLA PELOTA QUESO RELOJ SILLA TIJERAS UVAS VELA WIFI XILÓFONO YOYÓ ZAPATO ES0000000066786 842099_lamina_abecedario_LENGUA_MAS_63413.indd 1 Material da aula O material da aula que contén os seguintes elementos: • Láminas de abecedario, vocabulario e conxugación. • Pictogramas e tarxetas. Enlaces e determinantes, para iniciar a formación de oracións. • Dominó e taboleiro ortográfico. Para reforzar o recoñecemento de sílabas directas e inversas. • Tarxetas plastificadas. Para a presentación das primeiras letras do método. Con elas traballaranse a fonoloxía, o trazo das grafías e as familias de sílabas. • Tarxetas de imaxes e tarxetas de palabras. Para realizar autoditados, describir obxectos e animais, traballar a rima e pasalo ben con xogos moi divertidos. LINGUA CASTELÁ plátano ES0000000083308 899164_Tarjetas_palabras_imposic_69766.indd 81 25/01/2018 15:02:43 acordeón ES0000000083308 899164_Tarjetas_palabras_imposic_69766.indd 6 25/01/2018 15:02:06 ES0000000083309 899175_Tarjetas_imagenes_ANVERSO_69767.indd 81 25/01/2018 15:02:53 ES0000000083309 899175_Tarjetas_imagenes_ANVERSO_69767.indd 5 25/01/2018 15:01:49 plátano ES0000000083308 899164_Tarjetas_palabras_imposic_69766.indd 82 25/01/2018 15:02:44 πæ pe po po på pa p€ pu p^ pi π P ES0000000063742 827959_flashcards_Lengua1_61165.indd 2 23/03/2017 10:23:01 på La letra P 827959/01-08 ES0000000063742 827959_flashcards_Lengua1_61165.indd 1 23/03/2017 10:23:01 µæ La letra M 827959/02-08 ES0000000063742 827959_flashcards_Lengua1_61165.indd 3 23/03/2017 10:23:10 Inclúen adhesivos de quitar e poñer e un rotulador

11 Camino del colegio 01/05 • Tarxetas de problemas visuais. Os escenarios serven de base para realizar un gran número de actividades colectivas de formulación de problemas e de cálculo e razoamento. • Tangram. Con pezas de gran tamaño. • Dominós de decimais, fraccións e porcentaxes. • Baralla de numeración e operacións. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 65 66 67 76 77 86 87 96 97 Los números del 0 al 99 1096686/02-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 2 27/12/2017 8:54:29 El reloj 1096686/09-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 9 27/12/2017 8:54:48 Unidades, decenas y centena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 UNIDADES DECENAS CENTENA 100 C D U 1 1 7 ©en†enå unida∂efi ∂e©enå 1096686/08-09 ES0000000024679 663599_lamina_aula_29283.indd 8 27/12/2017 8:54:42 • Láminas interactivas de numeración, operacións, medida, magnitudes e unidades. MATEMÁTICAS El número 10 10 9 1 2 3 4 8 7 6 5 5 27/12/2017 8:54:37 Tablas demultiplicar 1 3 0 5 0 1 3 1 5 1 1 3 2 5 2 1 3 3 5 3 1 3 4 5 4 1 3 5 5 5 1 3 6 5 6 1 3 7 5 7 1 3 8 5 8 1 3 9 5 9 1 3 10 5 10 1 2 3 0 5 0 2 3 1 5 2 2 3 2 5 4 2 3 3 5 6 2 3 4 5 8 2 3 5 5 10 2 3 6 5 12 2 3 7 5 14 2 3 8 5 16 2 3 9 5 18 2 3 10 5 20 2 3 3 0 5 0 3 3 1 5 3 3 3 2 5 6 3 3 3 5 9 3 3 4 5 12 3 3 5 5 15 3 3 6 5 18 3 3 7 5 21 3 3 8 5 24 3 3 9 5 27 3 3 10 5 30 3 4 3 0 5 0 4 3 1 5 4 4 3 2 5 8 4 3 3 5 12 4 3 4 5 16 4 3 5 5 20 4 3 6 5 24 4 3 7 5 28 4 3 8 5 32 4 3 9 5 36 4 3 10 5 40 4 5 3 0 5 0 5 3 1 5 5 5 3 2 5 10 5 3 3 5 15 5 3 4 5 20 5 3 5 5 25 5 3 6 5 30 5 3 7 5 35 5 3 8 5 40 5 3 9 5 45 5 3 10 5 50 5 6 3 0 5 0 6 3 1 5 6 6 3 2 5 12 6 3 3 5 18 6 3 4 5 24 6 3 5 5 30 6 3 6 5 36 6 3 7 5 42 8 5 48 9 5 54 5 60 6 7 3 0 5 0 7 3 1 5 7 7 3 2 5 14 7 3 3 5 21 7 3 4 5 28 7 3 5 5 35 7 3 6 5 42 7 3 7 5 49 7 3 8 5 56 7 3 9 5 63 7 3 10 5 70 7 8 3 0 5 0 8 3 1 5 8 8 3 2 5 16 8 3 3 5 24 8 3 4 5 32 8 3 5 5 40 8 3 6 5 48 8 3 7 5 56 8 3 8 5 64 8 3 9 5 72 8 3 10 5 80 8 9 3 0 5 0 9 3 1 5 9 9 3 2 5 18 9 3 3 5 27 9 3 4 5 36 9 3 5 5 45 9 3 6 5 54 9 3 7 5 63 9 3 8 5 72 9 3 9 5 81 9 3 10 5 90 9 10 3 0 5 0 10 3 1 5 10 10 3 2 5 20 10 3 3 5 30 10 3 4 5 40 10 3 5 5 50 10 3 6 5 60 10 3 7 5 70 10 3 8 5 80 10 3 9 5 90 10 3 10 5 100 10 04/07 09/01/2018 11:26:26 Escritura de números cinco cuarenta dieciséis cincuenta y tres setenta y uno treinta y cuatro veintinueve sesenta ochenta veintidós noventa Todos los números del 0 al 30 se escriben con una sola palabra. Los números del 31 al 99 se escriben con tres palabras, excepto las decenas. La segunda palabra siempre es y. También se escriben con una sola palabra todas las decenas. Ningún número se escribe con b. 03/07 ES0000000082622 897355_laminas_aula_69111.indd 3 09/01/2018 11:26:25

12 Material do aula A a AXÓUXERE B b BOLBORETA C c CAN D d DIANA E e EURO F f FOCA G g GAITA H h HELICÓPTERO I i ILLA L l LÁMPADA M m MOTO N n NIÑO Ñ ñ ÑU O o ORELLAS P p PARAUGAS Q q QUEIXO R r REGADOR S ∫ SELO T t TORTA U u UN V v VACA X x XIRASOL Z z ZOCA ES0000000082326 896353_lamina_abecedario_73840.indd 1 • Láminas de abecedario e xogo da montaña das letras. • Pictogramas e tarxetas. Enlaces e determinantes, para iniciar a formación de oracións. • Dominó de animais e de rimas. Para ampliar o vocabulario e identificar os sons que forman as palabras. • 8 tarxetas de aprendizaxe plastificadas. • Tarxetas de imaxes e tarxetas de palabras. Para realizar autoditados, describir obxectos e animais, traballar a rima e pasalo ben con xogos moi divertidos. LINGUA bruxa ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 19 04/05/2018 9:39:10 tesouro ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 11 04/05/2018 9:39:05 balea ES0000000089489 915975_Xogo_memoria_LlNGUA_2_74107.indd 63 04/05/2018 9:38:44 neno ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 29 04/05/2018 9:39:16 illa ES0000000082321 896305_Baralla_contacontos_74127.indd 9 04/05/2018 9:39:04 bacoriño ES0000000089489 915975_Xogo_memoria_LlNGUA_2_74107.indd 9 04/05/2018 9:38:04 baleato ES0000000089489 915975_Xogo_memoria_LlNGUA_2_74107.indd 65 04/05/2018 9:38:45 ES0000000011250 607194_Pictogramas_VERBOS_6447.indd 1 ES0000000011250 607194_Pictogramas_VERBOS_6447.indd 1 ES0000000011250 607194_Pictogramas_VERBOS_6447.indd 1 07/04/2014 14:54:10 la ES0000000089488 915964_DOMINO_ORTO_LINGUA1_73956.indd 7 26/04/2018 15:28:19 castaña ES0000000082330 896397 DOMINO_RIMAS_LING_2_74106.indd 3 04/05/2018 9:38:07 B CH C E D F G H I L M Ñ N Q P O R S T U V Z X A ÑAM, ÑAM!! VERDURAS E HORTALIZAS L¬a é∫ de color i té forma . L¬a Què és? De quin color és? Quina forma té? Què és? De quin color és? Quina forma té? 1/8 é∫ de color i té forma . Inclúen adhesivos de quitar e poñer e un rotulador

13 Os recursos dixitais encóntranse recollidos no LibroMedia. Para cada unidade existen un gran número de recursos moi variado. Algúns deles son os seguintes: – Vídeos coa animación do escenario do inicio da unidade e da lámina de comunicación oral de Lingua; con contacontos… – Audios con contos e outros textos de diferentes tipos como poemas, cancións, actividades de discriminación auditiva... – Actividades dixitais, vinculadas a epígrafes concretas para poñer en práctica as aprendizaxes. Entra en edupack.es para visualizar unha demo deste LibroMedia. Recursos dixitais

14 Como son as unidades de Cinco en raia? SITUACIÓNS DE APRENDIZAXE O MEU RETO MINILAB • La aldea de los duendes • Organizamos unhas olimpíadas • Móbil do corpo humano • La fábrica de las fiestas • Mercamos agasallos para todos • Facemos felices aos demais • La carrera de trineos • Montamos unha exposición • Realizamos unha expedición • Como se forman as nubes? • La llanura de los grandes mamíferos • Viaxamos pola chaira • Resolvemos un xogo • El árbol del parque • Realizamos un caderno de campo • O coidado das plantas • El tesoro de Isla Ballena • Exploramos a illa • Buscamos un tesouro • Flota ou afonda? • En caravana por el desierto • Rexistramos o tempo atmosférico • Aventura en las montañas • Elaboramos unha reportaxe • Que tacto teñen? • Un descubrimiento prehistórico • Descubrimos restos antigos • Investigamos sobre a Prehistoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9

15 OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN Saúde e benestar Cidades e comunidades sostibles Acción polo clima Vida de ecosistemas terrestres • Que ocorre antes? E despois? Vida de ecosistemas terrestres Vida submarina • Que ocorre antes? E despois? Auga limpa e saneamento • Que pasos hai que seguir? Enerxía accesible e non contaminante • Cal é a mellor solución? Produción e consumo responsables

4 1 Cales destes nenos e nenas aparecen na escena? Arrodéaos e explica como se senten. Como te sentiches ao volver ao cole? Que lles dirías a estes nenos e nenas? COMEZAMOS O COLE 5 1 Apega unha fotografía túa ou debúxate. Despois, completa. 3 Que sabes facer xa? Marca. 2 A que che gusta xogar? Marca. Explícalle á túa clase como es, que che gusta facer, que sabes xa e que queres aprender. ©hámome Teño ano∫. Coñecémonos As unidades de Cinco en raia organizáronse tendo en conta todos os contidos e competencias da LOMLOE. 16 O escenario de partida utilízase como SITUACIÓN DE APRENDIZAXE para a unidade e serve de referencia para guiar as tarefas do libro do alumnado durante o seu desenvolvemento. O traballo comeza cun vídeo que narra a historia correspondente e que motiva os nenos e as nenas na realización das distintas tarefas. Tarefas que finalizan coa realización dun RETO en que as nenas e os nenos poñerán en xogo as súas aprendizaxes para resolver tarefas máis complexas de carácter artístico, persoal, social ou científico. A situación de aprendizaxe e o reto Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia? 84 Organizamos unhas olimpíadas 1 Que fan os nenos e as nenas? Explícao. OSOS 7 8 PUMAS 6 4 Xes Roi Antía Ledi Noa META DINÍS LUÍSA O MEU RETO SOCIAL 85 2 É certo o que din? Marca SI ou NON. 3 Organiza coa túa clase unhas olimpíadas con axuda deste modelo. SI NON O∫ oso∫ e o∫ puma∫ empatan! Diní∫ ten sei∫ punto∫. Sƒimón está saltando. A¬ntía está na meta. Deportes: Alimentos: Persoas por equipo: Nome do equipo:

17 Cinco en raia engloba os dous métodos de lectoescritura, en lingua galega e en lingua castelá, abordados de maneira parella, pero incidindo nas características propias de cada lingua. • Fase perceptiva, de recoñecemento global e contraposición auditiva e visual. • Fase de construción de significados. • Fase de comprensión, propiamente dita, en que o texto contén significados progresivamente máis elaborados. A lectoescritura Fase perceptiva, auditiva e visual 1 ¿Cuáles de estos elementos se nombran en la canción? Rodéalos. 2 ¿En qué lugar sucede la canción? Colorea. diadema nube fuente rosa hormiga gusano jardinera amapola cuco camión Comprendemos la canción 6 3 Busca y rodea las palabras que se indican. la nube la niebla la nube la foto la fuente la fuente la rosa la rama la rosa la huerta la hormiga la hormiga el caracol el cuco el cuco el gusano el gato el gusano la jardinera la jabonera la jardinera 7 Fase de construción de significados 18 Coñecemos o n 1 Escoita e arrodea as palabras outono e limón. Pinta o outono o monte de core∫ marrón∫, tamén de laranxa e de amarelo limón. 2 Escolle a letra e completa. 3 Arrodea cada sílaba seguindo a clave. tona andel ante∫ nada dano onte onde nota 4 Une cada debuxo coa palabra que corresponde. saltón pano nó onda noite N n N n outo o LIMÓ na on 19 6 De quen fala? Le e arrodea. O anano Nono sentou diante do andamio. 5 Le e escribe onde corresponda. o∫ dente∫ a∫ lente∫ o sinal o anel 7 Marca e copia a opción correcta. A¬ntón asina no papel. A¬ntón sinala o panel. Fase de comprensión 1 Rodea cada dibujo según la clave. Después, escribe. 2 ¿Dónde están? Escribe. un una Un mono en un pino. un una un mono, una mesa, Leemos y escribimos 12 3 Recorta las escenas y pégalas donde corresponde. 4 Inventa y escribe una oración para esta escena. A¬ntón tiende un pantalón al sol. Sƒamanta se asoma desde el puente. Sƒimón pone un mantel de puntito∫. 13

As diferentes tipoloxías Textos que permiten abordar os saberes da área de Lingua Castelá de xeito motivador. O conto O conto aparece a partir da unidade 5. O texto que hai no libro é o mesmo ca o audio gravado. 18 Na área de Lingua Castelá, as aprendizaxes relacionadas coa reflexión sobre a lingua trátanse desde as primeiras unidades e vincúlanse as tarefas cos avances en lectoescritura. Cando a lectura e a escritura se afianzan, a Lingua Castelá abórdase desde o tratamento de diferentes tipos de texto e cobra protagonismo a páxina de El taller de las palabras, en que se tratan aspectos de iniciación gramatical. Neste primeiro curso, os contos son o tipo de texto que ten maior protagonismo, aínda que pouco e pouco vanse incluíndo outros, como, diálogos, descricións, textos narrativos... LINGUA CASTELÁ Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia?

19 Os saberes contémplanse ao longo das unidades abordándose as aprendizaxes desde dous puntos de vista: • A comprensión das rutinas vinculadas á numeración e ás operacións. • A reflexión sobre o contorno matemático desde diferentes perspectivas: xeometría, medida, solución de problemas e tratamento da información. MATEMÁTICAS Contamos hasta 10 9 y 1 10 9 y 1 son 10 1 Cuenta y completa. y y y y son 56 2 Completa con las pegatinas para que haya 10. 4 Escribe los números del 0 al 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 3 Une los números para completar el dibujo. 1 • • • • • • • • • 0 • • • 57 68 Aprendemos a sumar 3 y 2 son 5 3 + 2 = 5 1 Cuenta y completa. Luego, une. 3 y 5 y 4 + 6 = 10 3 + 5 = 8 7 + 2 = 9 y 69 2 Dibuja las bolitas y suma. 4 + 3 = 7 5 + 4 = 2 + 6 = 3 + 3 = 3 Completa las regletas y las sumas. 2 + = + 2 = 5 + = + 5 = 3 3 1 1 5 5 8 7 4 5 11 11 11 11 12 12 12 12 4 Completa. 72 Resolvemos problemas ¿©uánto∫ tornillo∫ hay en total? 6 + = E¬n total hay . 1 Completa. H¬ay 6 H¬ay ¿©uánta∫ bombilla∫ hay en total? 4 + 2 = 6 E¬n total hay 6 . H¬ay 4 H¬ay 2 73 2 Completa. ¿©uánta∫ flore∫ hay en total? + = E¬n total hay . ¿©uánto∫ árbole∫ hay en total? + = E¬n total hay . H¬ay 4 H¬ay 3 H¬ay 2 H¬ay 7 Inventad otras situaciones de suma y resolvedlas.

20 En cada unidade, a área de Lingua abre cunha lámina vinculada co centro de interese inicial e coas áreas de Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais. O traballo comeza cun vídeo que contén unha situación comunicativa que serve de soporte para realizar actividades de comprensión oral. Ademais, a través destas láminas, o alumnado poderá adquirir contidos propios de Galicia relacionados coa paisaxe, coa flora e a fauna, cos espazos protexidos, coas festas e tradicións..., á vez que interioriza termos do vocabulario temático que se propón. LINGUA Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia? 14 Visita ás Illas Cíes 1 Observa a escena e explica o que ves coa axuda do vocabulario. 2 Comentade entre todos. Que medio de transporte utilizan as persoas para ir ás Illas Cíes? Que outros medios de transporte coñecedes? Fostes algunha vez en barco, en tren ou en avión? Como foi a viaxe? Que lugares de Galicia dos que visitastes vos gustaron máis? E de fóra de Galicia? 15 4 3 É verdadeiro (V) ou falso (F)? Escribe. O∫ turista∫ visitarán a∫ ©íe∫. O∫ turista∫ poden deixar a∫ súa∫ cousa∫ no barco. O∫ turista∫ volverán á∫ sete a Vigo. Vocabulario corvo mariño gaivota golfiño illa praia áncora 4 Que normas hai que cumprir nas Illas Cíes? Marca. Non acendan lume. Non molesten o∫ animai∫. Non cheguen tarde ao barco. Non tiren lixo ao chan. Volvede escoitar o audio e dicide que norma falta no cartel. 5 Comentade na aula. Por que é importante respectar as normas nas Cíes? En que outros sitios tedes que respectar normas? 16 Conto ´ A casa barco O avó de R¬ufina fíxolle un berce cando naceu. E¬ra carpinteiro, pero sempre quixera ser pirata. Por iso lle contaba mil aventura∫. R¬ufina durmía co abaneo do berce e coa voz do avó. Sƒoñaba e ría. ©ando R¬ufina foi á escola xogaba ao∫ pirata∫. Poñía un pano na cabeza e cantaba canción∫ que lle ensinara o avó. ©ando foi moza quixo ser carpinteira. ©onstruíu un barco coma un berce enorme. Nel ía vivir a∫ historia∫ do avó, historia∫ de aventura∫. Paula ©arballeira 54 Obradoiro da lingua 1 Cantas palabras ten cada oración? Conta e completa. R¬oi vive en R¬ianxo. Ten palabra∫. Bƒreixo le un libro. Ten palabra∫. Iria colle ben o lapi∫. Ten palabra∫. M¬argarida xantou rapante. Ten palabra∫. L¬ía e R¬oi nadan moi ben. Ten palabra∫. O pesqueiro chegou ao porto. Ten palabra∫. 2 Ordena as palabras e escribe a oración. O A¬∫ oración∫ están formada∫ por palabra∫. O peixe nada. O peixe nada. E¬sta oración ten 3 palabra∫. rocha∫ na∫ polbo O foise agochar

21 CIENCIAS SOCIAIS A metodoloxía de ambas as áreas é moi similar. Os principios que as organizan son os seguintes: • Os contidos preséntanse estreitamente relacionados coa experiencia dos alumnos e das alumnas. • As aprendizaxes parten do concreto e próximo e avanzan cara a outras que precisan elaboración e reflexión. Así o alumnado utiliza un gran número de estratexias que despois pode aplicar en diferentes situacións. • As páxinas de Ciencias da Natureza e de Ciencias Sociais mostran un aspecto «documental»; é dicir, as ilustracións, fotografías, infografías, etc., son descritivas e moi ricas en detalles. A medida que avanzan os trimestres, o uso de fotografías aumenta progresivamente. Vinculado ao traballo sobre ciencias, trátanse con rigor a observación e o razoamento, tomando como punto de partida a percepción. CIENCIAS DA NATUREZA 40 1 Observa a fotografía da quenlla e completa. aleta∫ forte∫ peixe enorme dente∫ afiado∫ nadador veloz animai∫ mariño∫ A quenlla é un peixe enorme. Ten varia∫ fila∫ de ©aza para comer. A quenlla ten , por iso é un . . Como é a quenlla? 41 3 Marca os que non nacen de ovos. Unha balea mide o mesmo ca 4 quenlla∫. Unha quenlla mide o mesmo ca golfiño∫. Unha balea mide o mesmo ca candorca∫. 2 Compara as lonxitudes destes animais mariños e completa. Podes usar unha regra ou unha tira de cartolina. • Comenta coa clase que outros animais nacen de ovos. Balea Golfiño Quenlla Candorca Golfiño Quenlla Candorca Balea 76 Como cambia o tempo? 1 Coloca os adhesivos. 2 Une. A chuvia O vento A néboa A neve empúxano∫. impídeno∫ ver. móllano∫. déixano∫ conxelado∫. chuvia néboa vento neve 77 Sƒae o . 3 Estes debuxos i dican o tempo que vai un día a diferentes horas. Explícao coas túas palabras. 4 Que pasa cando chove e vai sol? Une os números, colorea e escribe. mañá mediodía tarde noite 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Comenta coa túa clase o tempo que vai hoxe na vosa localidade.

22 Como é a estrutura dunha unidade de Cinco en raia? Estas tarefas, presentes só nalgunhas unidades, teñen como obxectivo darlle a oportunidade ao alumnado de que experimente, razoe e saque as súas conclusións a partir de situacións sinxelas e vinculadas sempre coa temática da unidade. As actividades suxeridas encóntranse só nalgunhas unidades e teñen a finalidade de iniciar o alumnado na programación. Para facelo, pártese de tarefas sinxelas para afianzar procedementos básicos necesarios posteriormente en programación. MINILABS OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN MINILAB 46 O coidado das plantas 1 Que ocorre se non coidamos as plantas? Debúxao. A¬∫ planta∫ son sere∫ vivo∫ que necesitan coidado∫ para vivir e medrar. AUGA SOL TERRA sen luz sen auga MINILAB Móbil do corpo humano 1 Como somos? Completa a ficha cos teus datos. O noso corpo está formado por cabeza, tronco e extremidade∫. Imo∫ montar un móbil para demostrar cánto sabemo∫. NOME ALTURA PESO ANOS COR DE OLLOS COR DE PELO PEGADA DACTILAR 48 OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN 43 Que pasos hai que seguir? 1 Le. 2 Enumera os pasos para resolver un problema. E¬scribir a SOLUCIÓN . L¬er con atención o enunciado. Identificar o∫ DATOS . Formular e resolver a OPERACIÓN . 1. Reunir os materiais. 2. Cortar o papel de seda en forma de plumas e apegar no rolo de cartón. 3. Confeccionar con plastilina o peteiro e as patas. Engadir ao corpo. 4. Debuxar os ollos. 5. Xa temos o noso animal con plumas! OBRADOIRO DE PROGRAMACIÓN Que ocorre antes? E despois? 1 Observa e escribe a orde correcta. 2 Coloca os adhesivos no seu lugar correspondente. 3 Inventa que puido ocorrer antes e que ocorrerá despois. ANTES DESPOIS 47

23 Ao final da maioría das unidades propóñense actividades de repaso das áreas de Lingua, Lingua Castelá e Matemáticas. A autoavaliación ten como obxectivo que o alumnado reflexione e exprese non só sobre o aprendido a nivel conceptual, senón tamén os seus gustos e preferencias acerca do traballado. Repaso da unidade Autoavaliación REPASO E AUTOAVALIACIÓN 1 Completa co grupo consonántico que falta en cada caso e repasa. pr pl br bl umeiro aseiro som eiro so ido ato oque∫ usa anta uxa ezo mo e mano a REPASO 66 2 Numera a orde das palabras e escribe a oración resultante. 3 Que tipo de libros leva emprestados este neno? Le, observa e marca. L¬ibro∫ emprestado∫ hoxe: de receita∫ de sobremesa∫ de bruxa∫ amable∫ de bolboreta∫ de planeta∫ A 1 O∫ 1 ordenou 3 viven capitá na∫ áncora percebe∫ levantar rocha∫ E¬u prefiro o∫ libro∫ de Que libros prefires ti? Completa. 67 AUTOEVALUACIÓN Colorea las estrellas según el código: ¿Puede∫ leer la noticia? Un excursionista ve a un kiwi comiendo chocolate durante su viaje por el lago Yago. L¬o puedo hacer Tengo alguna dificultad ¿Puede∫ resolverlo? 70 H¬abía pájaro∫ en el árbol. Sƒe han ido pájaro∫. ¿©uánto∫ pájaro∫ quedan en el árbol? = Quedan pájaro∫ en el árbol. REPASO 1 Separa las palabras y forma oraciones. Luego, escríbelas. 2 Escribe los nombres. K¬ayllevaelchubasqueromanchado. WendybuceaenelmardeH¬awái. Sƒixtotocaelxilófonomuybien. 64 sesenta y uno 61 9 Une. 8 Observa y escribe una oración para cada dibujo. dálmata topo polo lame salta alto H¬ay H¬ay ES0000000145485 204218_tres_en_raya_1prm_pauta_U02_T1_1_1_1_112796.indd 61 03/02/2022 8:39:01 72 REPASO 1 Continúa las series. 2 Completa y escribe los números. 69 68 67 60 59 58 66 D U 6 6 D U D U D U D U 73 3 Coloca los números y calcula. 4 Resuelve el problema. E¬n un barco viajan 37 persona∫ y aún quedan 22 plaza∫ libre∫. ¿©uánta∫ plaza∫ tiene el barco en total? 5 Colorea del mismo color las sumas que dan el mismo resultado. 30 + 20 30 + 10 50 + 10 30 + 30 20 + 20 10 + 40 35 + 24 48 – 18 D U D U 67 – 36 D U Para resolverlo, hay que: Sƒumar. R¬estar. Viajan persona∫. Quedan plaza∫ libre∫. Datos Solución E¬l barco tiene plaza∫ en total. Operación + – –

24 O PACK VIRTUAL DE SANTILLANA Ademais, EduPack facilítache: - Contactar coa túa delegada ou delegado comercial de Santillana de xeito directo, a través dun formulario, para calquera consulta sobre os nosos materiais. - Acceder ao catálogo en PDF. - Compartir os materiais por WhatsApp, correo electrónico e Twitter. Accede ao pack que che interese e descarga mostras dos materiais do alumnado, do profesorado e dos contidos dixitais. Así de fácil! Descubre para o teu nivel educativo, curso/s e áreas a oferta pedagóxica de Santillana para o vindeiro curso. EduPack achégache os nosos packs de promoción de xeito dixital!

25 E D U P A C K 2 0 2 2 edupack.es

Se es de Santillana, tes que ser de e-vocación En e-vocación encontrarás todo o necesario para as túas clases.

O programa de fidelidade para profesores e profesoras clientes de Santillana Un espazo exclusivo onde terás á túa disposición materiais, recursos e experiencias didácticas de cada materia. e-vocacion.es Se xa usas e-vocación... Actualiza os teus datos docentes en A Miña Área Persoal para ter todo o necesario antes de comezar o curso. 1. Entra en e-vocacion.es e preme en Rexístrate. 2. Introduce os teus datos persoais. 3. Introduce os teus datos docentes. 4. Sigue as indicacións ata completar o teu rexistro. 5. Non esquezas confirmar o teu correo electrónico a través do e-mail que recibirás. Se non queres perder todo o necesario para o teu día a día na aula, rexístrate xa seguindo estes pasos:

Santillana únese ao grupo Sanoma Learning XUNTOS NA NOSA PAIXÓN POLA EDUCACIÓN Combinamos as nosas tecnoloxías educativas e a nosa experiencia pedagóxica para crear os produtos e servizos educativos que lle darán forma ao futuro da educación. Creando materiais que apoian a diversidade cultural, a diversidade de intereses e a diversidade de niveis na aula para asegurar unha aprendizaxe inclusiva. Poñendo o foco no valor das persoas. Promovendo o benestar, a igualdade de oportunidades e a seguridade da comunidade educativa. Apostando por unha educación sostible: reducindo o noso impacto climático e concienciando sobre o coidado do contorno a través dos nosos materiais didácticos. Xestionando a información dos nosos usuarios e usuarias de forma clara, responsable, transparente e segura.

Delegacións comerciais A Coruña Centro MANS Polígono Pocomaco Quinta Avenida, 91 Parcela D-22 - local 55 15190 A Coruña Tel.: 981 08 17 66 Lugo Rúa dos Paxariños, 57, baixo 27002 Lugo Tel.: 982 21 91 20 Ourense Valle Inclán, 3, entreplanta – oficina 2 32004 Ourense Tel.: 988 22 74 73 Vigo Couto de San Honorato, 111, baixo 36204 Vigo Tel.: 986 41 48 22 profesgalicia@santillana.es

santillana.es 1676275 Obradoiros con certificación de boa xestión ambiental e enerxética Plástico 100 % reciclable Santillana desexa contribuír a construír un mundo máis sostible. Por iso, empregamos: Papel de bosques sostibles

RkJQdWJsaXNoZXIy OTA4MjI=